‘Het is niet alleen maar fight the power’

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) wil in actie komen tegen het rendementsdenken en de volgens hen te grote invloed van het bestuur op de RU. De groep vindt dat de student meer te zeggen moeten krijgen, maar hoe gaat ze dit aanpakken? ‘Studenten hebben niet het idee dat de medezeggenschap écht iets kan doen.’

Tekst en foto's: Marit Willemsen

De afgelopen drie dagen waren voor de kersverse De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) behoorlijk hectisch. De landelijke discussie over democratisering in het onderwijs waaide zondag over naar Nijmegen, waarna de groep zich oprichtte. Twee hectische vergaderingen en een debat later is de groep geslonken, maar staat nog steeds. In het actualiteitencollege van het Soeterbeeck-programma stond DNUN-woordvoerder Matthias van Trigt even lijnrecht tegenover de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, Gerard Meijer, die het hele idee van DNUN wegwuifde. Het CvB ligt weinig overhoop met de medezeggenschap dus is een dergelijke actiegroep helemaal niet nodig, meende de bestuurder. Toch is niet iedereen louter positief. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, stelt bijvoorbeeld dat er weinig officieel is vastgelegd en dat alle rechten ‘bij gratie van het CvB’ zijn. Maakt de DNUN van een mug een olifant of is er echt actie nodig in Nijmegen? Komt het hier ooit zo ver als in Amsterdam? ANS vroeg het Van Trigt.

Hoe is de groepssamenstelling van DNUN nadat een deel eerder deze week is opgestapt?
'Op dit moment hebben we verschillende werkgroepen om de directe taken aan te pakken. Dat zijn er drie. Ik zit in de mediawerkgroep, daarnaast hebben we een actie- en activiteitenwerkgroep en een communicatiegroep die probeert het contact onderling en met gelijkgestemde organisaties te onderhouden en natuurlijk de mensen in het Maagdenhuis. Op maandag kwamen we met ongeveer veertig mensen bij elkaar. Dat was onverwacht veel. Ondertussen zijn nog wel wat mensen bijgekomen en weggegaan. Ongeveer dertig studenten zijn nu actief op de Facebookgroep.’

Matthias DNUN 260x194Wat willen jullie bereiken?
‘Daar kan ik nog niet veel over zeggen. We zijn een aantal voorstellen en onderwerpen aan het bespreken, maar het is te vroeg om dat naar buiten te brengen. Bovendien willen we goed geïnformeerd de strijd aangaan. Op dit moment hebben we alleen een gezamenlijk sentiment. We vinden namelijk dat onderwijs niet als een onderdeel van het bedrijfsleven moet worden gezien. Een studie is meer dan de plek waar je je diploma haalt. Onderzoekers moeten daarnaast zonder externe druk en perverse prikkels in staat zijn onderzoek te doen en flexcontracten van medewerkers moeten aan banden worden gelegd. Bovendien hebben de CvB’s in Nederland over het algemeen heel veel mogelijkheden om de medezeggenschap links te laten liggen als het er echt op aankomt. De studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om tegen het universiteitsbestuur in te gaan.’


Op dit moment rukt ‘De Nieuwe Universiteit’ overal op. Waaien jullie niet gewoon met de landelijke wind mee?
‘Dat wat er in Amsterdam gebeurt, is als een frisse wind door een muffe studentenkamer. Allemaal sluimerende ideeën en zorgen die al tijden leefden, krijgen nu ineens de ruimte. We vinden het belangrijk dat de grote tendens van het rendementsdenken wordt aangepakt. Dat speelt niet alleen in Amsterdam.’

Zijn jullie ook voorvechters van meer inspraak voor studenten door bijvoorbeeld een student-lid in het CvB, net als in Amsterdam is geëist?
‘Dat is nu een hot topic, maar wij zijn er nog niet over uit hoe dit er precies uit zou moeten zien. Wat we wel heel graag willen is met de bestaande medezeggenschapsorganen om de tafel zitten. Als we samen uitkomen bij een positie waar we ons beiden in kunnen vinden, willen we daarvoor vechten.’

Wil de medezeggenschap wel met jullie die strijd aangaan?
‘De medezeggenschap is deels positief, maar deels ook bijna geïrriteerd, omdat ze zich denk ik gepasseerd voelen. Wij willen het juist samen doen. Ik heb daarnaast het vermoeden dat men ons associeert met De Nieuwe Universiteit Amsterdam. Sommige medezeggenschappers lijken ideeën op ons te projecteren die we helemaal niet per se hoeven te hebben. Mensen schijnen te denken dat je een gebouw bezet omdat dit leuk of spannend is. Het is echter niet alleen maar fight the power. In de werkelijkheid is een bezetting een actie die altijd aan het eind komt van een lange reeks aan frustraties en tegenslagen. Ik hoop dat het niet zo zal lopen. Wat we in ieder geval niet willen doen is ons laten afschepen met een “ik beloof dat we erop zullen letten” of “we zullen het er komende week nog over hebben”, want dat is hetgeen dat de bezetting in het maagdenhuis veroorzaakte.’

Denk je dat veel studenten zich achter jullie zullen scharen?
'Ik vermoed dat er ook in Nijmegen veel studenten zijn die veranderingen willen zien, maar dat zij denken dit niet waar te kunnen maken.'

Als veel studenten verandering willen zien, hadden ze toch wel actie ondernomen? Verandering kan toch ook al via de paden die er nu zijn?
‘Dat vraag ik me af. Ik durf te stellen dat de meeste studenten niet het idee hebben dat medezeggenschap écht iets kan doen. Als er iets aan de hand is, kloppen studenten volgens mij niet aan bij de medezeggenschap of studentenvakbond. We slikken het allemaal in. Men denkt dat er toch niets met een klacht wordt gedaan, of dat het CvB uiteindelijk toch wel doet wat het wil.’

Voelde je je door Meijer gehoord in de eerdere discussie?
‘Ik ben negatief over zijn houding, vooral over zijn stelling dat DNUN niet nodig zou zijn. Meijer lijkt ervoor te kiezen om vooral een status quo-positie in te nemen: “Hoe we het nu doen is goed genoeg. Als je klachten hebt, dan ga je maar ergens anders heen, want aan de RU doen we het perfect.” Ik vermoed dat het CvB in het openbaar wel wil stilstaan bij het studentenbelang, maar dat tijdens een overleg met ons de reactie zal zijn: “Ik wil eigenlijk nog lunchen, dus kunnen we een andere keer verder praten?”’

En als dat gebeurt, toch maar een bezetting?
‘Dat ga ik niet uitsluiten.’

 

Lees meer

[Ingezonden] Een studentlid in het College van Bestuur is oplossing

Afgelopen vrijdag stuurde studentenfractie asap een opinieartikel in, waarin zij stelt dat een studentlid in het College van Bestuur geen oplossing is om de RU democratischer te maken. Studentenfractie AKKUraatd denkt daar heel anders over en maakt haar standpunt duidelijk in deze ingezonden brief. Afgelopen vrijdag is er een opinieartikel gepubliceerd, waarin werd opgeroepen om de medezeggenschap te versterken. Het voorstel dat in dit artikel werd gedaan om een toehoorder toe te voegen aan het College van Bestuur (CvB), zorgt echter niet voor de beoogde versterking. AKKUraatd wil verder kijken: de stem van studenten moet versterkt worden. Een studentlid in het CvB is daar het middel voor. Een toehoorder zou aanwezig moeten zijn bij alle vergaderingen van het CvB en het College van Decanen. Deze student zou volgens asap deel kunnen uitmaken van de Universitaire Studentenraad (USR). Dit concept kent al een lange geschiedenis aan onze universiteit, aangezien zo’n toehoorder vroeger bestond. De voorzitter van de USR sloot toen aan bij vergaderingen van het CvB. Het gevolg hiervan was dat het College besluiten nam in zogenaamde schaduwvergaderingen. De medezeggenschap werd gezien als een infiltrant in het College. In de ogen van studentenfractie AKKUraatd is dit doordat de medezeggenschap vervloeide met zeggenschap. De scheidslijn moet duidelijk zijn, een studentlid in het CvB zal door het College gezien moeten worden als een volwaardig lid met een geheimhoudingsplicht van gevoelige informatie over bijvoorbeeld medewerkers. Een toehoorder vanuit de medezeggenschap is als een Tweede Kamerlid als toehoorder bij het kabinet, dat is onwenselijk. Een grote angst is dat de medezeggenschap buiten spel gezet zou kunnen worden, wanneer een student plaats neemt in het CvB. Het College zou namelijk kunnen beweren dat zaken met de medezeggenschap zijn besproken, waardoor de discussie niet meer met de USR wordt gevoerd. Dit is onjuist, omdat een studentlid geen onderdeel uitmaakt van de medezeggenschap. Juist door het bestuurlijke karakter van het studentlid heeft het College nog altijd haar informatieplicht naar de medezeggenschap. Besluiten kunnen op een aantal zaken alleen worden genomen als de medezeggenschap instemming verleend of is gehoord. Daarnaast is de situatie op facultair niveau een op een vergelijkbaar met dat op centraal. Daar wordt de Facultaire Studentenraad nog altijd betrokken en geraadpleegd, ondanks dat een studentlid- of assessor al heeft meegepraat. Een toehoorder zal ook in geen geval persoonlijke informatie kunnen delen met de medezeggenschap. De beoogde transparantie zal daardoor niet groter worden. Dat is in de ogen van AKKUraatd ook niet het probleem. Het studentlid moet vanaf het begin van het beleid mee kunnen praten met het College. Beleid kan zo eerder vanuit een studentperspectief worden bekeken, waardoor in een eerdere fase rekening kan worden gehouden met de mening van studenten. De plannen gaan daarna nog altijd naar de USR, maar hebben dan al studenten-input gehad. Om de kwaliteit van het studentlid te waarborgen, is een selectieprocedure nodig. Een sollicitatiecommissie bestaande uit het voorgaande studentlid, USR-leden en andere betrokken studenten is hier uitermate geschikt voor. Op deze manier worden ook de facultaire assessoren gekozen aan de universiteit. AKKUraatd roept dan ook nogmaalsop om in navolging van de goede ervaringen op facultair niveau en vanuit studentenoogpunt in Groningen een studentlid toe te voegen aan het bestuur van de universiteit. Juist op de RU zijn goede verhalen te horen over studentleden in het bestuur en zoals twee studentleden van de Universiteitsraad uit Groningen reageren op het artikel op Folia Web: 'Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en verschilt het per studentlid, toch kan hij/zij vaak een brugfunctie vervullen. (…) De student moet gehoord worden en met het studentlid erbij is dat nu ook direct bij het CvB. Samen met de Universiteitsraad komt dit de student en universiteit alleen maar ten goede.'

 

Lees meer

[Ingezonden] Student-lid in College van Bestuur Radboud Universiteit

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over medezeggenschap in het hoger onderwijs. Ook de studentassessor bij het College van Bestuur (CvB) komt aan bod. Jordy Davelaar, lijsttrekker van AKKUraatd bij de komende verkiezingen, pleit hiervoor in een ingezonden brief. Recent pleitte asap voor een verkozen rector. Een sympathiek idee, maar er zijn betere mogelijkheden om de invloed van studenten op het beleid van de universiteit te vergroten. Het houden van verkiezingen voor de rector levert slechts een beperkte invloed op beleid op. Een student-lid in het (CvB) is een betere manier om studenten te betrekken bij het vormen van universiteitsbreed beleid. De Rijksuniversiteit Groningen heeft al twee jaar een student-lid in het CvB. Ook op onze universiteit kennen we assessoren in faculteitsbesturen. Daar wordt de input van deze studenten enorm gewaardeerd. AKKUraatd gaat komend jaar actief pleiten voor een student-lid in het college van bestuur. Een student-lid gaat mijns inziens een adviserende rol spelen op het gebied van onderwijs, internationalisering en faciliteiten voor studenten. Vanuit deze drie thema’s geeft de student gevraagd en ongevraagd advies binnen het CvB. Dit zorgt ervoor dat beleid in een vroegtijdig stadium beter aansluit op de wensen van studenten. Een student-lid werkt al mee aan het beleid voordat het daadwerkelijk is gevormd. Als een beleidsstuk bij de Universitaire Studentenraad (USR) terecht komt, heeft dit stuk al de hele bestuurlijke molen doorlopen. Een tweede belangrijke taak van het student-lid is het nauw contact houden met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Dit vergroot de zichtbaarheid van het college en verkleint de afstand tot studenten. Op facultair niveau worden positieve effecten van assessoren al jaren gemerkt. Verkleint dit de kracht van de medezeggenschapsorganen zoals de opleidingscommissies en studentenraden? Nee, als student-lid heb je een adviserende rol. De bevoegdheden van de studentenraad blijven onveranderd. De medezeggenschap blijft het laatste woord hebben over beleid dat haar aangaat. Deze samenwerking bewijst zich al sinds jaar en dag over de gehele universiteit, tot grote tevredenheid van de studentenraden en de faculteitsbesturen. Hoeveel zin heeft het voor studenten om plaats te nemen in het CvB? Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe open het college staat voor de input van deze student. Uit mijn eigen ervaring als assessor weet ik dat de mening van een student zeer op prijs wordt gesteld. Het constructief meedenken wordt gewaardeerd en aangekaarte problemen worden serieus genomen. Als het college van bestuur een soortgelijke houding aanneemt, kan de mening van studenten al bij het ontstaan van beleid worden meegenomen. Een student-lid in het CvB levert beter doordacht beleid op, waarvan uiteindelijk de gehele universiteit de vruchten plukt. Een student-lid in het college is een betere manier om studenten te betrekken bij het vormen van beleid. Het sluit hierdoor beter aan op wat studenten willen. Ook de zichtbaarheid van het CvB wordt vergroot onder studenten en dit alles zonder een politieke arena te maken van de universiteit.

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[Update] Bezetting Bungehuis duurt voort

Inmiddels bezet een groep Amsterdamse studenten al elf dagen het Bungehuis, het gebouw van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Na meer dan een week lijkt er schot in de zaak te komen: om 11 uur vandaag komt het College van Bestuur (CvB) van de UvA met een voorstel voor de bezetters.

Gisteren vond voor het eerst een gesprek plaats tussen de bezetters en het CvB onder begeleiding van de Amsterdamse burgemeester Eberhard Van der Laan. Over de uitslag van het gesprek is nog niets bekend, wel beloofde het CvB om de studenten vandaag een voorstel te doen. De actiegroep eist het aftreden van het CvB, maar het is onwaarschijnlijk dat het College met deze eis akkoord gaat. Indien zij dit niet doen, dreigen protesteerders met een rechtszaak wegens wanbestuur.

Een dag extra verblijven in het Bungehuis is voor de bezetters een duur grapje: de rechter legde een dwangsom op van duizend euro per dag voor de hele groep, met een maximum van 25 duizend euro. Inmiddels is een fundraising in gang gezet om de demonstranten bij te staan.

Update: maandag 23 februari, 11.24 uur Folia meldt dat er om 16.00 uur een reactie komt van de Bungehuisbezetters over het voorstel van het CvB. Tot die tijd is er een radiostilte.

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuis UvA bezet

Een twintigtal studenten bezet sinds gisteravond nog steeds het Maagdenhuis van de UvA, waar het College van Bestuur (CvB) huist, onder naam van de Nieuwe Universiteit. Dit nadat de politie een einde had gemaakt aan de bezetting van het Bungehuis. Gisteravond brachten zowel het CvB als de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, de demonstranten een bezoekje.

Louise Gunning, voorzitter van het CvB van de UvA, noemde het bezette gebouw 'ons Maagdenhuis', waarna ze werd uitgejoeld door de studenten. Het CvB benadrukte het op veel punten eens te zijn met de bezetters en stelde een samenwerking voor. Concrete toezeggingen bleven echter uit. De bezetters hadden eerder al geëist dat het CvB af zou moeten treden, omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Op de beschuldiging dat het CvB alleen maar aan geld zou denken, antwoordde Gunning: 'We worden afgeschilderd als vastgoedmagnaten. Het idee dat wij dat doen als rendementsdenken is echt niet waar, het gaat niet om geld, het gaat om de inhoud.' Gunning wilde nog wel nadenken over het voorstel om in het CvB een gekozen student en een docent op te nemen.

Omdat alle bezetters het woord kregen bij de vergaderingen, duurde de besluitvorming lang en waren de eisen vaak onsamenhangend. Sommige van hen vergeleken de bezetting met de Franse Revolutie, sommigen wilden democratisering van alle Nederlandse Universiteiten en anderen ageerden tegen het vrije-marktdenken in het algemeen. Jammer genoeg werden hierdoor de eisen vaak ondergesneeuwd door Fidel Castro-achtige speeches.

Rond middernacht kwam burgemeester Van der Laan aan op het Maagdenhuis. Kalm gaf hij antwoord op alle vragen van de studenten en gaf sommigen zelfs een les in democratie. 'Ik begrijp jullie problemen, maar dat betekent niet dat ik jullie acties steun.' Bovendien benadrukte hij dat de politie bij de ontruiming van het Bungehuis rechtmatig op had getreden. Van der Laan vond de vertrouwensbreuk tussen de studenten en het CvB klein genoeg om nog gelijmd te worden.

Morgenmiddag heeft een delegatie van de studenten een gesprek met minister Bussemaker van Onderwijs. Bovendien heeft de SP toegezegd kamervragen te zullen stellen. Wordt vervolgd.

Update: donderdag 26 februari, 13.51 uur 

De UvA heeft toegezegd een student-lid aan het CvB toe te voegen. Wie dit zal zijn is nog niet bekend.

 

Lees meer

[Update] RU schaft judicia af

Gisteren ontving de Universitaire Studentenraad (USR) een brief waarin het College van Bestuur (CvB) de judicia bene meritum en summa cum laude afschaft. Vanaf volgend jaar maakt het dus niet uit of je met een acht of een negen gemiddeld je opleiding afrondt, je kunt alleen nog cum laude je diploma halen. In de bindende richtlijn die het CvB heeft vastgesteld, wordt niet alleen bepaald welke judicia wegvallen, ook regels voor het behalen van cum laude worden universiteitsbreed vastgesteld. Een student mag nog maar een tentamen herkansen om de extra titel te ontvangen. Het CvB vond een nieuwe richtlijn nodig omdat er te veel verschillen zijn tussen faculteiten als het om judicia gaat. De USR is blij met de uniformering, maar had graag gezien dat ook de judicia bene meritum en summa cum laude zouden blijven bestaan. 'Wij denken dat deze twee judicia ook een meerwaarde hebben, het is een waardering naar studenten toe', vertelt USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh. Update: vrijdag 12 december, 14.27 uur Volgens de website van NU! Medezeggenschap heeft het College van Bestuur onterecht zelfstandig gehandeld in het afschaffen van de judicia bene meritum en summa cum laude. Volgens het CvB was, naar aanleiding van een aanpassing in de OER, toestemming van de USR niet nodig. De USR is, na het inwinnen van juridisch advies, echter tot de conclusie gekomen dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. In een brief aan het CvB, vraagt de USR om samen tot een nieuwe regeling te komen.

 

Lees meer

[Update] Studieverenigingen niet blij met nieuwe beurzenregeling

Een aantal studieverenigingen zijn niet blij met de nieuwe regeling FOndS, waaruit de bestuursbeurzen voor studentbestuurders worden betaald. Achttien studieverenigingen ondertekenden een klachtbrief die gisteren naar het College van Bestuur en de Universitaire Studentenraad (USR) is gestuurd. Steffi van Tilborg, voorzitter van studievereniging Synergy, laat weten dat studieverenigingen het niet eens zijn met de regeling FOndS zoals die sinds dit collegejaar is. De verenigingen hebben kritiek op de manier van toetsen en de uitkomst van de toetsing, waardoor ze naar verhouding minder beurzen krijgen dan voorheen. 'Veel verenigingen zijn in beurzen achteruit gegaan ten opzichte van vorig jaar. We willen dat de regeling wordt opengebroken en verbeterd.' De verenigingen wachten nog op een reactie van de USR. Update: dinsdag 10 maart, 16.11 uur Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de USR, laat weten dat hij het goed vindt dat de verenigingen een brief hebben gestuurd waarin ze hun twijfels tonen over het fonds. 'In principe ga ik uit van de integriteit van de toetsingscommissie, maar uiteraard gaat de USR de punten in de brief goed bekijken en zoeken naar mogelijke oplossingen.'

 

Lees meer

[Update] UvA-Collegevoorzitter Gunning bezwijkt onder druk

Louise Gunning, de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA), stapt op. Na maanden van bezettingsacties door leden van De Nieuwe Universiteit (DNU) en herhaaldelijke oproepen van honderden UvA-academici die Gunning liever zagen gaan dan komen, meldt Folia vanochtend dat Gunning haar ontslag heeft ingediend. De definitieve klap leek afgelopen vrijdag te komen vanuit de medezeggenschap van de Amsterdamse universiteit. Zij gaven aan geen vertrouwen te hebben in het huidige CvB, waarna de Raad van Toezicht (RvT) het CvB kritisch onder de loep moest nemen. In een verklaring op de site van de UvA zegt de RvT na het vertrek van Gunning nu zo snel mogelijk op zoek te gaan naar 'een breed gedragen oplossing'. Ook na haar aftreden blijft de kritiek op Gunning niet mis. Volgens reacties op Twitter was Gunning 'de vrouw die tijdens de Maagdenhuisbezetting als een klein meisje achter papa Van der Laan stond alsof haar speeltje was afgepakt' en is 'de tijd van dictatoriale UvA-bestuurders met vastgoedhobby's nu definitief voorbij'. Update: maandag 20 april, 11.08 uur Folia meldt dat Dymph van den Boom, de huidige rector van de UvA, tijdelijk is aangesteld als vervanger van Gunning. Daarmee krijgt Van den Boom flink wat taken op haar bord, omdat ze als verantwoordelijke voor onderwijs en onderzoek aan de UvA nu ook waakt over de financiën en organisatie van de universiteit. Edgar du Perron, decaan van de rechtenfaculteit, is aangesteld als vice-rector maar maakt officieel geen deel uit van het College van Bestuur.

 

Lees meer

[Update] Voormalige studentenraad woedend op CvB

De Universitaire Studentenraad (USR) van afgelopen collegejaar is woedend op het College van Bestuur (CvB). Ze zijn verontwaardigd over de opmerking dat de vakken die ze buiten hun curriculum hebben gevolgd, niet zouden hebben bijgedragen aan hun studie of persoonlijke ontwikkeling. Deze uitlating is volgens de voormalige USR-leden zeer ongepast. Afgelopen vrijdag kwam aan het licht dat het CvB heeft laten uitzoeken welke vakken studentbestuurders vorig jaar buiten hun curriculum hebben gevolgd. Leden van de studentenraad zijn daarbij apart nagetrokken. Een kwalijke fout, blijkt uit de brief die door negen leden is ondertekend. ‘Wat ons betreft moet deze kwestie, in het belang van de academische gemeenschap, zo snel mogelijk tot een einde komen. We hopen dat toekomstige studentenraden (en daarmee ook studentbestuurders) gevrijwaard blijven van het gebruik van persoonlijke informatie als onderhandelingsstrategie in moeilijke gesprekken. Kennis mag macht zijn, het goed gebruik daarvan onderscheidt ons als academici boven alles.’ De briefschrijvers verbazen zich ook over de uitspraak dat vakken buiten het curriculum worden weg gezet als pretvakken. 'Naast dat studenten allerlei redenen kunnen hebben voor het volgen van extracurriculaire vakken, is het ook zeer pijnlijk dat u als universiteit aangeeft dat er vakken aan onze academische gemeenschap worden aangeboden die totaal niets toe te voegen hebben.’ De volledige brief is hier te lezen. Update 11.00uur: De USR van vorig jaar is inmiddels door het CvB uitgenodigd voor een gesprek.

 

Lees meer

Actiegroep Titanic bereikt akkoord met CvB VU

Na een bezetting van bijna een week hebben de actievoerders van actiegroep Titanic een akkoord bereikt met het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Sinds vorige week woensdag bezette een aantal studenten de Kerkzaal en een deel van het dak van de Amsterdamse universiteit. De studenten voerden actie tegen aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW). In de afspraken doet het CvB een aantal vergaande toezeggingen aan de bezetters. Zo krijgt de Facultaire Studentenraad (FSR) van FALW instemmingsrecht over alle onderwijsonderdelen van de bezuinigingsoperatie. Dit betekent dat de studentenvertegenwoordigers onderdelen van de reorganisatie kunnen blokkeren als bijvoorbeeld de kwaliteit van bepaalde opleidingen in gevaar komt. 'Ook worden er taskforces opgericht die specifiek gaan toezien op behoud van de onderwijskwaliteit', aldus een woordvoerder van Titanic. Ook universiteitsbreed kregen de actievoerders veel voor elkaar. 'We hebben ervoor gezorgd dat de discussie over de verdeling van het geld op de universiteit weer breed zal worden gevoerd.' De komende tijd zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de decanen. Verder kunnen studenten en medewerkers tijdens hoorzittingen hun zegje doen. De bezetters krijgen samen met alle studenten van de VU zelfs de gelegenheid om hun kritiek op de minister van onderwijs te uiten. Jet Bussemaker zal namelijk door Jaap Winter, voorzitter van het CvB, worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst op de universiteit. Afgelopen vrijdag stuurde het CvB al een voorstel naar Titanic, waarin het bestuur stelde de actievoerders tegemoet te komen. Studenten zouden volgens het reorganisatieplan voor de faculteit in ieder geval hun studie kunnen afronden en er zouden geen opleidingen worden geschrapt. Hoewel de gesprekken van vorige week volgens collegevoorzitter Jaap Winter 'in goede sfeer' waren verlopen, kwam het toen nog niet tot concrete afspraken. Nu de partijen wel definitief overeenstemming hebben bereikt, kunnen de slaapzakken en spandoeken — voorlopig — van het dak worden gehaald.

 

Lees meer

Beste Decanen,

Als hoofd van het faculteitsbestuur ligt de beslissing voor het invoeren van aanwezigheidsplicht in uw handen. In plaats van de colleges interessant en aantrekkelijk te maken, gebruikt u dwang om de zalen vol te krijgen. Stop alstublieft deze schoolse aanpak en geef studenten hun keuzevrijheid terug. Tekst: Marit Willemsen Illustratie: Carmen Groenefelt Dit artikel verscheen eerder in de juni-ANS U zult er inmiddels wel achter zijn dat de aanwezigheidsplicht een impopulaire maatregel is onder studenten. Het is daarom niet gek dat alle studentpartijen op de RU het afschaffen van de plicht expliciet in hun verkiezingsprogramma noemen. Een reden voor de grootse invoer van de verplichte aanwezigheid is simpel. De opgelegde aanwezigheid zou volgens het universiteitsbestuur het studiesucces bevorderen en dus de slagingspercentages van de RU verhogen. In maart 2013 bracht het College van Bestuur (CvB) het rapport Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid uit, waarin ook de aanwezigheidsplicht sterk werd aanbevolen. Vraag uzelf echter af of een rendementsregel als deze opweegt tegen de schoolsheid die u afroept over de universiteit. Zie in dat deze maatregel slechts een symptoomaanpak is van het werkelijke probleem: slechte, onaantrekkelijke colleges. De opleidingen en faculteiten kunnen deze ophokplicht stoppen en u bent daarin als hoofd van het faculteitsbestuur een sleutelfiguur. aanwezigheidsplicht Het verplicht bijwonen van colleges en werkgroepen wekt bij menig student op zijn zachtst gezegd irritatie op. Ervoor kiezen om thuis te blijven, ook met goede redenen, heeft namelijk vervelende gevolgen. Is een student te vaak afwezig voor een verplicht vak, dan mag deze de herkansing van het tentamen of het tentamen zelf simpelweg niet maken. Daarmee wordt het alleen maar lastiger om te slagen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een maatregel die bedoeld is om het rendement te verhogen? U negeert de protestgeluiden door studenten en studentpartijen en inmiddels kent elke faculteit aanwezigheidsplicht bij de werkcolleges. Deze ‘trend’ lijkt bovendien verder door te zetten naar de hoorcolleges. Bij de Faculteit der Letteren geldt al voor een verbazingwekkende 96 procent van alle vakken, ook bij hoorcolleges, een verplichting tot aanwezigheid. Hetzelfde CvB dat de aanwezigheidsplicht zo propageert, heeft gek genoeg geen goed woord over voor verschoolsing op de universiteit. ‘Duidelijkheid is iets anders dan schoolsheid, voorkauwen en teveel bij de hand nemen van studenten’, wordt in het eerder genoemde rapport gesteld. Verder staat er dat een student verantwoordelijk hoort te zijn voor het eigen leerproces en dat studenten samen met docenten afspraken moeten maken over de stof en de verwachtingen van beide partijen, zoals het hoort in een academische omgeving. Het is ongelooflijk dat dit soort uitspraken worden gevolgd door een aanbeveling om de aanwezigheidsplicht in te voeren. Kunt u een dergelijk rapport werkelijk serieus nemen? Een student heeft als volwassen individu een eigen verantwoordelijkheid voor zijn academische vorming en deze wordt door aanwezigheidsplicht compleet teniet gedaan. Het CvB stelt: ‘Uitdrukkingen als ‘school’ en ‘les’ – symbolen voor schoolsheid – horen niet thuis op een universiteit.’ Hoort het afroepen van namen tijdens een werkcollege daar wel bij denkt u? We snappen best dat rendement belangrijk is. Vanuit de overheid is er steeds meer druk op universiteiten en dus ook op u, om studenten snel en succesvol hun studietraject te laten doorlopen. De aanwezigheidsplicht lijkt in eerst instantie een goede oplossing, meer aanwezigheid zou in principe moeten leiden tot hogere slagingspercentages bij tentamens. Denk echter na wat u het liefste op uw conto wil schrijven: 100 procent van de studenten die binnen de voorgeschreven tijd keurig met een diploma de deur uit wandelt of kritische studenten die niet alleen op kwamen dagen omdat het moest. U weet daarnaast heus wel dat verplichte aanwezigheid absoluut niet tot meer betrokkenheid of meer binding leidt, wat het CvB in haar rapport ook beweert. Dergelijke dwang veroorzaakt alleen maar weerstand en een negatieve associatie met de opleiding. Het is daarom de vraag of de student er harder van gaat studeren en of de resultaten daadwerkelijk beter worden. De collegezalen zijn voller, dat klopt. Zijn ze echter gevuld met gemotiveerde en actief participerende studenten? Hoe vaak zien studenten niet iemand die zich beter lijkt te vermaken met Facebook of een complete speelfilm dan met de lesstof? Een student die zich tijdens het college verveelt of meent zijn tijd beter te kunnen besteden, is anderen alleen maar tot last. De sluwere student laat een studiegenoot bovendien gewoon een kruisje achter zijn naam zetten, zodat de schijn van aanwezigheid makkelijk is gewekt. U kunt dit wellicht kinderachtig vinden, maar uw kinderachtige maatregelen werken gelijksoortig gedrag in de hand. De zaken zouden eens moeten worden omgedraaid. Het feit dat een werkgroep of hoorcollege telkens wordt bezet door een handjevol studenten, wil wellicht zeggen dat de stof niet interessant of uitdagend genoeg is. U zou in plaats van een belerende druk opleggen, eens goed moeten kijken naar het desbetreffende college en daarmee de intrinsieke motivatie verhogen. Zorg dat studenten wíllen komen, niet dat ze moeten komen. Beste decanen, de aanwezigheidsplicht doet niets goeds voor de student, de academische vorming, de binding met de opleiding of de intrinsieke motivatie tot studeren. Hopelijk stopt u deze vergaande vorm van betutteling en behandelt u studenten weer als de volwassen mensen die zij zijn. Mensen die de keuzevrijheid hebben of zij hun college bijwonen, of niet. Met vriendelijke groet, ANS Klik hiervoor de overige artikelen uit de juni-ANS.

 

Lees meer

Bezetters en CvB komen niet tot akkoord, Bungehuis ontruimd

Folia meldt dat na een twee uur durende 'assembly', de Bungehuisbezetters definitief hebben besloten niet akkoord te gaan met het voorstel van het College van Bestuur van de UvA. De actievoerders verwachten dat het pand nog vanavond of vannacht door de politie zal worden ontruimd. Eerder op de dag kwam al naar buiten dat het CvB maar mondjesmaat wilde toegeven aan de eisen van de bezetters, waarna de actievoerende studenten een nieuw voorstel verwachtten van het bestuur. De onderhandelingen duurden uiteindelijk veel langer dan gepland, maar aangezien de UvA met dezelfde toezeggingen kwam aanzetten, besloten de bezetters definitief niet akkoord te gaan.

 

Lees meer

Bezetters vertrekken maandag uit Maagdenhuis

Na weken van universiteitsbezettingen en gesteggel met het College van Bestuur (CvB) van de UvA, lijken de actievoerders in Amsterdam maandag dan toch echt het Maagdenhuis te gaan verlaten. Dit meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Gisteren berichtte ANS nog dat het vertrek van de bezetters alles behalve zeker was, vooral omdat de dreiging met juridische stappen van het CvB tegen De Nieuwe Universiteit (DNU) 'in het verkeerde keelgat schoot' bij de actievoerders. Inmiddels is er volgens Alex, woordvoerder van DNU, tijdens de general assembly van gisteravond besloten om maandag het pand te verlaten. Yasha Lange, woordvoerder van het CvB van de UvA, is sceptisch over het vertrek van de bezetters uit het Maagdenhuis. Daarom spant het CvB alsnog een kortgeding aan 'om eventuele achterblijvers te verwijderen'. DNU verklaarde na de dreiging van het CvB al met nieuwe acties te willen komen om het verzet verder voort te zetten. Alex sluit daarom niet uit dat er in de toekomst andere panden zullen worden bezet.

 

Lees meer

Brief aan gemeente over rotonde campus

Studentenvakbond AKKU heeft samen met diens USR-fractie een brief (.pdf) gestuurd naar gemeente Nijmegen. Via deze weg willen de roodbroeken de verkeersveiligheid op de rotonde op de kruising Heyendaalseweg/Erasmuslaan verbeteren en de gemeente tot actie manen. De onveilige verkeerssituatie is al langer in opspraak. Zo heeft ook het College van Bestuur (CvB) al een brief (.pdf) gestuurd waarin aandacht voor het probleem werd gevraagd. In het gesprek van vorig jaar tussen Henk Beerten, wethouder mobiliteit, en Anton Franken, vicevoorzitter van het CvB, is de rotonde ter sprake gekomen. Daar is afgesproken een aantal mogelijke oplossingsrichtingen verder uit te werken, maar tot op heden is er niets gebeurd. Een van deze oplossingen is het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde. AKKU pleitte al eerder voor het plaatsen van stoplichten om de rotonde veiliger te maken. Volgens Pepijn Eymaal, USR-lid voor AKKUraatd, 'is het plaatsen van een kunstwerk niet de juiste maatregel om de veiligheid te verbeteren. Het gaat er juist om dat fietsers niet opgemerkt worden door de bussen. De brief ligt in ieder geval nu bij de gemeente, hopelijk wordt ingezien dat de verkeerssituatie moet veranderen.' Nienke Aangenendt, fractievoorzitter van AKKUraatd, voegt daaraan toe: 'in principe is het al goed als de gemeente de urgentie van het probleem inziet. Als het na de brief nog steeds niet is doorgedrongen, zijn we vanuit AKKU genoodzaakt meer druk uit te oefenen.'

 

Lees meer

CvB belooft beterschap rond falend WIFI

Voor ingang van het nieuwe collegejaar zijn de problemen rond de ICT op de RU verholpen. Dat was de mondelinge belofte die het College van Bestuur (CvB) bij monde van vicevoorzitter Anton Franken deed in de Gezamenlijke Vergadering (GV) van Universitaire Studentenraad (USR), Ondernemingsraad en CvB. Daarnaast zal er zorg voor worden gedragen dat studenten met Windows 8 op hun pc ook van het draadloos internet gebruik kunnen maken. 'Ik was net gewend aan Windows 7, maar ze zijn alweer verder', verzuchtte Franken toen het onderwerp aan bod kwam. AKKUraatd had schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van een gesprek met de dienst ICT, waaruit bleek dat het draadloos netwerk ru-wlan binnenkort verdwijnt. Alleen eduroam blijft dan over. Dit netwerk is vooralsnog nog niet compatibel met Windows 8, terwijl dit besturingssysteem tegenwoordig standaard op iedere nieuwe laptop wordt geknald. Franken antwoordde dat na het verhelpen van 'problemen met de software' wordt begonnen met de Windows-problematiek. Voor het het nieuwe collegejaar zou dit moeten zijn aangepakt, net als het stroperige draadloze netwerk. Tot september worden de problemen met wireless opgevangen door 'communicatie met gebruikers'. Dat wordt dus nog een aantal maanden aanmodderen, want juist aan de communicatie schort het op dit moment. Daarnaast confronteerde de USR bij monde van asap het CvB met diens uitspraken over weblectures op ANS-Online. Kortmann gaf aan dat een commissie zich over de zaak buigt en het College 'aan het broeden is' over een officieel standpunt. Tenslotte lieten de bestuurders hun afkeuren weten over de gang van zaken rond de RU-appwedstrijd. 'Dit was zeker een onwenselijke gang van zaken.'

 

Lees meer

CvB doet mee: aangifte tegen Wilders

Het College van Bestuur (CvB) wil niet achterblijven en gaat ook aangifte doen tegen Geert Wilders. Rector magnificus Bas Kortmann en collegelid Wilma de Koning lopen vandaag samen met het Nijmeegse stadsbestuur van het Stationsplein helemaal naar het politiebureau naast het station. Daar gaan zij PVV-leider Wilders aangeven wegens discriminatie. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaf afgelopen maandag aan dat zij aangifte gaat doen om zo een signaal af te geven dat het wat Nijmegen betreft te ver is gegaan. Het CvB toont dus sympathie en gaat met de burgemeester mee naar het politiebureau. Vanuit studenten is er al kritiek ontstaan op de gang van zaken. De JOVD Nijmegen meent dat het niet de taak van het college van B&W is om aangifte te doen. Bestuurslid Mart Vrieze: 'Als iemand in zo'n hoge functie aangifte gaat doen, wordt er een signaal afgegeven dat het namens de hele universiteit is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Iedereen is in staat zelf aangifte te doen.' Op de vraag of Kortmann en De Koning namens de RU aangifte gaan doen, durfde woordvoerder Martijn Gerritsen niet veel te zeggen: 'Volgens mij doe je in Nederland juridisch gezien altijd op persoonlijke titel aangifte, zij gaan als leden van het CvB en doen dus namens het CvB aangifte'.

 

Lees meer

CvB onderzoekt alternatieven Blackboard

Het College van Bestuur (CvB) gaat zich 'oriënteren op de inrichting van haar elektronische leeromgeving', zo schrijft zij in een brief (.pdf) aan de Universitaire Studentenraad (USR). Dit houdt in dat zij mogelijke alternatieven voor het huidig gebruikte Blackboard gaat onderzoeken. In 2015 verloopt het contract tussen de RU en het krakkemikkig functionerendeen niet altijd even goed beveiligdeBlackboard. De USR deed al eerder een oproep aan het CvB om serieus na te denken over vervanging van het online systeem. Daar wordt nu dus gehoor aan gegeven. In de brief geeft het CvB aan dat zij ook open sourcealternatieven overweegt, waarbij broncodes van het besturingsprogramma openbaar zijn en wijzigingen in het systeem dus vrijelijk kunnen worden aangebracht. Om de last op de korte termijn te verlichten, heeft het CvB bovendien druk gezet op de makers van Blackboard om problemen te verhelpen. Dit zou hebben geleid tot 'meer fundamentele aandacht bij de leverancier voor dit onderwerp'.

 

Lees meer

CvB start onderzoek naar Honours

Het College van Bestuur (CvB) start een onderzoek naar een paradepaardje van de RU: het interdisciplinaire Honoursprogramma. Aanleiding is een notitie van de Universitaire Studentenraad (USR) waarin wordt gesteld dat het door bachelorstudenten niet als een daadwerkelijk excellentietraject wordt ervaren. De Honours Academy presenteert zichzelf als een uitdagend programma voor de meest getalenteerde en ambitieuze studenten. Die uitdaging valt volgens de notitie wel mee. Voor studenten zijn er relatief weinig verplichtingen en de cursussen komen soms overeen met reguliere eerstejaarsvakken. Ook heeft de USR zijn vraagtekens bij het hoge aantal studenten dat wordt aangenomen. Hij ziet hierin een perverse prikkel bij de selectie, omdat de Honours Academy een geldbedrag per honoursbul ontvangt. De kritiek komt op een vervelend moment: sinds kort draait de RU zelf op voor de kosten, na zo'n vijf jaar subsidie van het ministerie gekregen te hebben. Jaarlijks gaat er 3 miljoen euro naar de excellente studenten. Maximaal 500 studenten worden ieder jaar toegelaten. In afwachting van het onderzoek heeft de USR samen met het CvB besloten de notitie niet openbaar te maken.

 

Lees meer

CvB van UvA niet volledig gehaat

Een groep bestaande uit negen wetenschappers van vijf verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een petitie gestart waarin ze hun steun betuigen aan het huidige College van Bestuur (CvB) van de Amsterdamse universiteit. Dat meldt universiteitsblad Folia. De petitie is een reactie op een eerdere petitie van deze week, waarin inmiddels honderden docenten en hoogleraren van de UvA de nogal lompe ontruimingsactie van het CvB van afgelopen zondag sterk in twijfel trekken. In de nieuwe petitie stellen de negen wetenschappers alle negatieve publiciteit zonde te vinden en juist trots te zijn op het werk dat het huidige CvB verricht. Ook worden in de brief de actievoerders van De Nieuwe Universiteit niet gespaard. Zij hebben zich volgens de wetenschappers de afgelopen maanden ondemocratisch opgesteld en de vrijheid van meningsuiting aan de UvA 'gegijzeld'. Het nu nog selecte groepje wetenschappers is momenteel bezig de petitie via een massamail te verspreiden, zo bericht Folia in een update. In hoeverre dit zal leiden tot meer steun voor de CvB-aanhangers, moet nog blijken.

 

Lees meer