‘Het is niet alleen maar fight the power’

De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) wil in actie komen tegen het rendementsdenken en de volgens hen te grote invloed van het bestuur op de RU. De groep vindt dat de student meer te zeggen moeten krijgen, maar hoe gaat ze dit aanpakken? ‘Studenten hebben niet het idee dat de medezeggenschap écht iets kan doen.’

Tekst en foto's: Marit Willemsen

De afgelopen drie dagen waren voor de kersverse De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) behoorlijk hectisch. De landelijke discussie over democratisering in het onderwijs waaide zondag over naar Nijmegen, waarna de groep zich oprichtte. Twee hectische vergaderingen en een debat later is de groep geslonken, maar staat nog steeds. In het actualiteitencollege van het Soeterbeeck-programma stond DNUN-woordvoerder Matthias van Trigt even lijnrecht tegenover de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, Gerard Meijer, die het hele idee van DNUN wegwuifde. Het CvB ligt weinig overhoop met de medezeggenschap dus is een dergelijke actiegroep helemaal niet nodig, meende de bestuurder. Toch is niet iedereen louter positief. Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, stelt bijvoorbeeld dat er weinig officieel is vastgelegd en dat alle rechten ‘bij gratie van het CvB’ zijn. Maakt de DNUN van een mug een olifant of is er echt actie nodig in Nijmegen? Komt het hier ooit zo ver als in Amsterdam? ANS vroeg het Van Trigt.

Hoe is de groepssamenstelling van DNUN nadat een deel eerder deze week is opgestapt?
'Op dit moment hebben we verschillende werkgroepen om de directe taken aan te pakken. Dat zijn er drie. Ik zit in de mediawerkgroep, daarnaast hebben we een actie- en activiteitenwerkgroep en een communicatiegroep die probeert het contact onderling en met gelijkgestemde organisaties te onderhouden en natuurlijk de mensen in het Maagdenhuis. Op maandag kwamen we met ongeveer veertig mensen bij elkaar. Dat was onverwacht veel. Ondertussen zijn nog wel wat mensen bijgekomen en weggegaan. Ongeveer dertig studenten zijn nu actief op de Facebookgroep.’

Matthias DNUN 260x194Wat willen jullie bereiken?
‘Daar kan ik nog niet veel over zeggen. We zijn een aantal voorstellen en onderwerpen aan het bespreken, maar het is te vroeg om dat naar buiten te brengen. Bovendien willen we goed geïnformeerd de strijd aangaan. Op dit moment hebben we alleen een gezamenlijk sentiment. We vinden namelijk dat onderwijs niet als een onderdeel van het bedrijfsleven moet worden gezien. Een studie is meer dan de plek waar je je diploma haalt. Onderzoekers moeten daarnaast zonder externe druk en perverse prikkels in staat zijn onderzoek te doen en flexcontracten van medewerkers moeten aan banden worden gelegd. Bovendien hebben de CvB’s in Nederland over het algemeen heel veel mogelijkheden om de medezeggenschap links te laten liggen als het er echt op aankomt. De studenten moeten meer mogelijkheden krijgen om tegen het universiteitsbestuur in te gaan.’


Op dit moment rukt ‘De Nieuwe Universiteit’ overal op. Waaien jullie niet gewoon met de landelijke wind mee?
‘Dat wat er in Amsterdam gebeurt, is als een frisse wind door een muffe studentenkamer. Allemaal sluimerende ideeën en zorgen die al tijden leefden, krijgen nu ineens de ruimte. We vinden het belangrijk dat de grote tendens van het rendementsdenken wordt aangepakt. Dat speelt niet alleen in Amsterdam.’

Zijn jullie ook voorvechters van meer inspraak voor studenten door bijvoorbeeld een student-lid in het CvB, net als in Amsterdam is geëist?
‘Dat is nu een hot topic, maar wij zijn er nog niet over uit hoe dit er precies uit zou moeten zien. Wat we wel heel graag willen is met de bestaande medezeggenschapsorganen om de tafel zitten. Als we samen uitkomen bij een positie waar we ons beiden in kunnen vinden, willen we daarvoor vechten.’

Wil de medezeggenschap wel met jullie die strijd aangaan?
‘De medezeggenschap is deels positief, maar deels ook bijna geïrriteerd, omdat ze zich denk ik gepasseerd voelen. Wij willen het juist samen doen. Ik heb daarnaast het vermoeden dat men ons associeert met De Nieuwe Universiteit Amsterdam. Sommige medezeggenschappers lijken ideeën op ons te projecteren die we helemaal niet per se hoeven te hebben. Mensen schijnen te denken dat je een gebouw bezet omdat dit leuk of spannend is. Het is echter niet alleen maar fight the power. In de werkelijkheid is een bezetting een actie die altijd aan het eind komt van een lange reeks aan frustraties en tegenslagen. Ik hoop dat het niet zo zal lopen. Wat we in ieder geval niet willen doen is ons laten afschepen met een “ik beloof dat we erop zullen letten” of “we zullen het er komende week nog over hebben”, want dat is hetgeen dat de bezetting in het maagdenhuis veroorzaakte.’

Denk je dat veel studenten zich achter jullie zullen scharen?
'Ik vermoed dat er ook in Nijmegen veel studenten zijn die veranderingen willen zien, maar dat zij denken dit niet waar te kunnen maken.'

Als veel studenten verandering willen zien, hadden ze toch wel actie ondernomen? Verandering kan toch ook al via de paden die er nu zijn?
‘Dat vraag ik me af. Ik durf te stellen dat de meeste studenten niet het idee hebben dat medezeggenschap écht iets kan doen. Als er iets aan de hand is, kloppen studenten volgens mij niet aan bij de medezeggenschap of studentenvakbond. We slikken het allemaal in. Men denkt dat er toch niets met een klacht wordt gedaan, of dat het CvB uiteindelijk toch wel doet wat het wil.’

Voelde je je door Meijer gehoord in de eerdere discussie?
‘Ik ben negatief over zijn houding, vooral over zijn stelling dat DNUN niet nodig zou zijn. Meijer lijkt ervoor te kiezen om vooral een status quo-positie in te nemen: “Hoe we het nu doen is goed genoeg. Als je klachten hebt, dan ga je maar ergens anders heen, want aan de RU doen we het perfect.” Ik vermoed dat het CvB in het openbaar wel wil stilstaan bij het studentenbelang, maar dat tijdens een overleg met ons de reactie zal zijn: “Ik wil eigenlijk nog lunchen, dus kunnen we een andere keer verder praten?”’

En als dat gebeurt, toch maar een bezetting?
‘Dat ga ik niet uitsluiten.’

 

Lees meer

[Ingezonden] Promovendi volgende slachtoffers Bussemaker

Het ministerie van Onderwijs komt weer met een nieuwe bezuinigingsmaatregel: promovendi worden student-promovendi, waardoor universiteiten niet meer voor de sociale lasten van promovendi betalen. Floor Albers van der Linden (23), student Onderwijskunde en voorzitter van Studentenvakbond AKKU, is het niet eens met het experiment dat per 2016 in zal gaan. 'Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister.' De Vereniging van Universiteiten (VSNU) komt met een nieuw plan: student-promovendi. In plaats van een salaris, zullen 2000 promovendi bij wijze van experiment een beurs ontvangen. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, steunt dit experiment en zal daarom van start gaan in januari 2016. Hierdoor krijgt het hoger onderwijs een derde cyclus: bachelor, master en vanaf volgend jaar ook promotie. Dit experiment marginaliseert de positie van de promovendus. Hoewel het uitgangspunt van de VSNU is dat de beurs in principe gelijk zal zijn aan een netto salaris van de werknemer-promovendus, gaat de student-promovendus er toch op achteruit. Momenteel moeten universiteiten sociale lasten, ziekte- en andere verzekeringen en pensioenpremies betalen. Bij een systeem met beurzen voor student-promovendi is het niet meer de universiteit die voor deze voorzieningen moet zorgen, maar moet de student-promovendus hier zelf voor opdraaien. Het gevolg: promovendi houden minder geld over. Dit systeem levert de universiteit dus een besparing op die ten koste gaat van de promovendi. Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister. Dat je als promovendus wordt uitgekleed, zou geen enkel probleem zijn volgens de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich: 'Mensen die promoveren zijn sterk gemotiveerd. Die kiezen niet voor het geld.' Zoals Ilja Leonard Pfeijffer al aangaf in nrc.next afgelopen vrijdag, klopt de redenering van de voorzitter van geen kant. Wanneer je als promovendus vurig bent voor het doen van onderzoek, kun je dus wel minder betaald krijgen. Daarnaast kan deze maatregel tot gevolg hebben dat aspirant-promovendi gaan nadenken over het financiële aspect van het promoveren. Je moet namelijk ook je studieschuld nog afbetalen. Inderdaad, geld moet geen reden zijn om wel of niet te gaan promoveren, maar deze maatregel bewerkstelligt dat het wel een reden wordt. Een voordeel dat Bussemaker noemt, is dat student-promovendi zich enkel nog hoeven te richten op het doen van onderzoek en geen onderwijs meer hoeven te geven. Zo kunnen promovendi eerder klaar zijn. Zonde! Het is juist heel waardevol dat promovendi onderwijs geven. Op deze manier worden zij gedwongen om vaak ingewikkelde stof helder uit te leggen en zullen ze de stof van hun vakgebied moeten bijhouden. Promovendi profiteren juist van het geven van onderwijs en omgekeerd profiteert het onderwijs van promovendi. Het zijn vaak enthousiaste mensen, die met passie voor een bepaald vakgebied hebben gekozen. Dat maakt het onderwijs beter. Daarbij heeft ook de kwaliteit van het onderwijs profijt van promovendi. Een tweede argument dat aan dit experiment ten grondslag ligt, is dat er hierdoor ruimte zou ontstaan voor meer promovendi. De universiteit is immers minder geld kwijt aan dezelfde hoeveelheid promovendi, maar de minister lijkt daarbij vergeten te zijn dat daar helemaal geen vraag naar is. Er is geen tekort. Nu al is vaak niet genoeg plaats voor promovendi om door te stromen naar een vaste aanstelling bij een academische instelling. Daarnaast maak je promoveren op deze manier onaantrekkelijk. Het is nog maar de vraag of dit zal leiden tot meer promovendi. Kwalitatief goede promovendi zouden hier boven kwantiteit moeten staan. Het experiment zal acht jaar lopen. Onderwijs en onderzoek versterkt elkaar, dus laten we hier niet op gaan bezuinigen. Wij kunnen gelukkig met trots zeggen dat de Radboud Universiteit vooralsnog niet deel zal nemen aan dit experiment. Zij zien promovendi als volwaardige medewerkers. Zoals het hoort.

 

Lees meer

[Ingezonden] RU, laat de kans voor digitale ontwikkeling niet voorbijgaan!

De sectie medezeggenschap van asap pleit in deze ingezonden brief voor meer digitalisering in het onderwijs van de RU. Het punt digitalisering is momenteel een veelbesproken onderwerp. En terecht vindt asap. Op veel faculteiten zijn de digitale voorzieningen immers nog niet op orde: basisvoorzieningen zoals werkende WiFi en genoeg computerwerkplekken zijn niet overal een gegeven. De Radboud Universiteit loopt ver achter op de andere Nederlandse universiteiten met het implementeren van digitale middelen in het onderwijs. Dit strookt niet met de mening die de Radboud Universiteit uitdraagt, namelijk dat ze een universiteit met een hoge onderwijskwaliteit wil zijn en blijven. Daarvoor heeft zij zeven kwaliteitskenmerken geformuleerd in de notitie Kwaliteit, binding en duidelijkheid in het onderwijs van 11 april 2013, waaronder verwevenheid met het onderzoek, toetsing en diversiteit van onderwijsvormen. Deze punten lenen zich bij uitstek uitstekend voor het steken van extra geld en energie in digitalisering. Een stapje in de goede richting is het nu lopende weblecturesproject, maar asap is van mening dat er nog veel meer uit digitalisering in het onderwijs te halen valt. ANS publiceerde op 9 september een artikel waarin stond dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra geld beschikbaar stelt voor projecten die open en online onderwijs stimuleren. Volgens woordvoerder Martijn Gerritsen waren er nog geen concrete projecten die hiervoor in aanmerking zouden komen. Het gaat in dit geval om een subsidie van €100.000,- per project waarvan 50% van de totale projectkosten uit eigen middelen moet komen. Dit lijkt asap alleszins een goede gelegenheid om extra geld te gebruiken voor goed ICT-gebruik in het onderwijs. Zo zou er eens gedacht kunnen worden aan het opnemen van kennisclips en massive open online courses als toevoeging op het onderwijs. De faciliteiten die daarvoor aangeschaft moeten worden, zouden ook uitstekend ingezet kunnen worden voor het digitaliseren van het eigen, 'besloten' onderwijs. In dat geval zou er dus niet alleen een prachtig visitekaartje gemaakt worden voor bijvoorbeeld nieuwe masterstudenten, maar zou met die faciliteiten ook eindelijk eens gekeken kunnen worden naar het vernieuwen en innoveren van het eigen onderwijs. Reeds op 27 februari 2013 pleitte asap middels een stuk op de website van ANS voor online colleges. Toen al werd gewaarschuwd dat de Radboud Universiteit achter zou lopen op andere universiteiten en toen al werd er gewezen op de vele voordelen dat online open onderwijs met zich mee zouden brengen. Nu, anderhalf jaar later, doet zich de kans voor om open online onderwijs voordelig te bevorderen. asap hoopt dat die niet onbenut wordt gelaten.

 

Lees meer

[Ingezonden] Studentlid in het College van Bestuur is geen oplossing

Studentenpartij AKKUraatd is blij met de ontwikkeling bij de UvA, waardoor een studentlid aan het College van Bestuur wordt toegevoegd. asap ziet in deze toevoeging aan het College van Bestuur echter geen heil en pleit voor meer bevoegdheden voor de Universitaire Studentenraad. Het is hommeles in Amsterdam. Studenten hebben eerst het Bungehuis bezet en sinds afgelopen woensdagavond het Maagdenhuis. Het Amsterdamse College van Bestuur (CvB) wil niet luisteren naar de studenten, iedere dialoog lijkt onmogelijk. Gelukkig is het in Nijmegen beter gesteld met de medezeggenschap, maar ook hier zijn nog genoeg verbeterpunten. Zo wil asap dat studenten op faculteiten evenveel inspraak krijgen als het personeel en moet er een studenttoehoorder komen bij het College van Bestuur en het College van Decanen. Maar een studentlid in het bestuur zoals AKKUraatd dat wil? Daar ziet asap helemaal niets in. Een extra ondemocratische bestuurder in het CvB draagt niet bij aan een betere universiteit. Onlangs verscheen een artikel op Folia Web waarin juist de studenten in de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen ervoor pleiten om de student-assessor in het CvB af te schaffen. Groningen is de enige universiteit met zo’n constructie en daar wordt de student-assessor voornamelijk gezien als een bestuurder zonder democratische verantwoording. De Groningse ervaring is dat deze vaak informatie achterhoudt voor de rest van de medezeggenschap. Hierdoor komt de controlerende functie van de medezeggenschap in het geding. asap ziet geen reden waarom dat op onze universiteit anders zou zijn. Daarnaast bestaat er vrees voor inkapseling. Het CvB zal een student snel medeplichtig maken en misschien zelfs vertrouwelijke informatie geven. Hierdoor kan deze student niets aan de rest van de medezeggenschap vertellen. asap ziet een betere oplossing: de Universitaire Studentenraad (USR) moet meer bevoegdheden krijgen. Zo willen wij dat er een student als toehoorder bij zowel het College van Bestuur als het College van Decanen komt te zitten. Daarmee blijft de zeggenschap waar zij hoort, maar zorg je dat essentiële informatie terecht komt bij de studenten die dusdanig belangrijk zijn voor een goede inspraak. Het is namelijk niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor bepaalde besluiten; de decanen van de faculteiten of het centrale College van Bestuur van de universiteit. Momenteel wordt Facultaire Studentenraden vaak voorgehouden dat problemen op centraal niveau spelen, terwijl de USR wordt afgescheept met het argument dat een zaak op facultair niveau speelt. Met een studenttoehoorder bij zowel het CvB als het College van Decanen ondervang je dit probleem. Dit komt de openbaarheid, transparantie en controleerbaarheid van de universiteit ten goede en daarmee ook de kwaliteit van de universiteit. Een ander punt waar asap voor pleit, is de verdwijning van de 60/40-stemverhouding op facultair niveau. Het is op dit moment zo dat de personeelsgeleding in de facultaire medezeggenschap meer te zeggen heeft (60 procent) dan de studentgeleding (40 procent). Deze regeling is ooit bedacht met beroep op een uitzondering vanwege het katholieke karakter van de universiteit. Een dergelijk argument rechtvaardigt deze scheve verhoudingen niet. Feit is dat democratisch gekozen studenten worden weggezet als passanten en een minderwaardige rol spelen op facultair niveau. Kritische studenten kunnen nu veel te eenvoudig de mond worden gesnoerd, dat komt niet ten goede aan een eerlijke en democratische besluitvorming. Wat asap betreft komt er snel een einde aan deze bizarre stemverhouding. Al met al valt er nog genoeg te veranderen, ook op de Radboud Universiteit. De relatie met het College van Bestuur is echter goed, vandaar dat we overtuigd zijn dat er binnenkort een goed gesprek kan plaatsvinden tussen de USR en het CvB. Wij hopen dat het CvB het gesprek aan wil gaan om te kijken naar de verbeterpunten. Mocht die bereidheid er niet zijn, dan is dat niet alleen heel erg teleurstellend, maar beraadt asap zich ook op andere manieren om de democratie op de Radboud Universiteit te vergroten.

 

Lees meer

[Ingezonden] Verschoolsing van de Radboud Universiteit

In deze ingezonden brief vertelt Bram Kersten (20), student Engelse Taal en Cultuur, waarom hij tegen de verschoolsing van de universiteit is. Hij wordt er bijna ziek van. Dit jaar is, vanwege lage slagingspercentages, de participatieplicht aangescherpt. Als student Engelse Taal en Cultuur zit je nu elke dag in college om je handtekening op een papiertje te zetten die bewijst dat je inzet toont. Onpraktisch, inefficiënt en onbegrijpelijk. Sterker nog, het is verkeerd op zoveel niveaus dat ik er bijna ziek van word. Ten eerste leidt deze regeling tot een situatie met volledig gebrek aan flexibiliteit. Ben je twee keer te ziek om de werkcolleges bij te wonen of volg je een tweede studie waardoor je een dubbel rooster hebt, dan is de kans van slagen zojuist exponentieel gekelderd. Niet alleen loop je een boel belangrijke informatie mis, je verliest ook nog eens de kans om te leren van je fouten en een tweede poging te wagen. Verzachtende omstandigheden bestaan alleen als de studieadviseur zin en tijd heeft om naar je te luisteren, zo lijkt het. Erg vreemd vind ik, want dit is een universiteit en een student kiest voor onderwijs. Daarmee gaat hij een persoonlijke, niet universele of idealistische uitdaging en verantwoordelijkheid aan om een doel te bereiken. Niet iedereen kan of wil het doel van 100 procent inzet halen, en dat is hun goed recht, want dat heet vrijheid. Het wordt nog absurder als je bedenkt dat je betaalt voor deze keuze, maar daarmee toch de vrijheid verliest. Studenten, geloof het of niet, betalen voor hun studie (als het niet nu is, dan wel later via belasting, zo werkt het uiteindelijk, toch?) en daarmee zou ook keuzevrijheid moeten komen. Als ik betaal voor een vliegticket of wat voor dienst dan ook, ligt de keuze nog steeds bij mij of ik gebruik ga maken van die dienst. Ik heb dan recht op die dienst, het gebruiken ervan is niet mijn plicht. Waarom kan dat bij studeren dan niet ook zo werken? Het lijkt allemaal maar eng veel op de leerplicht van de middelbare school: je moet betalen, en je moet leren. Ik moet niks na mijn achttiende, behalve de wet volgen in dit land, dacht ik toch. Ik betaal om onderwijs te mogen genieten, niet om het door mijn strot geduwd te krijgen. Toch zitten we nu in die oude vertrouwde klaslokalen, waar continu wordt gehamerd op de proactieve academische mindset die wordt verwacht van studenten. Deze wordt direct ontkracht door het feit dat we worden gedwongen alles te consumeren wat men op ons afvuurt. Hierdoor wordt een sfeer van apathie gecreëerd die pijnlijk merkbaar is tijdens de colleges. Doodse stiltes vallen bij gestelde vragen en alle spullen zijn al zo'n 10 minuten voor de denkbeeldige bel gaat, ingepakt. Zoals de sterke stier die niet meer vecht tegen het versleten touw waarvan hij zich als kalf nog niet kon losrukken, zo zit menig student nu in de collegezalen. Met de ziel onder de arm. Alle motivatie om op te komen voor hun eigen belangen is hierdoor de kop ingedrukt. Dat is een uiterst slechte zaak. Vanuit mijn studie is hier veel onvrede over en het onderwerp wordt wekelijks zo niet dagelijks besproken. Ook vele docenten zijn niet tevreden met de situatie, en discussiëren volop mee. Verhalen doen de ronde dat tijdens de vergadering over de participatieplicht alle tegenstanders vriendelijk doch dringend werd verzocht het pand te verlaten. Niet echt democratisch natuurlijk. Het duurde dan ook niet lang voordat ideeën werkelijkheid werden. We zijn een heuse petitie gestart, aangevoerd door een aantal studenten die het echt beu zijn. We pleiten voor een versoepeling van de participatieplicht en onderbouwen dit met enkele van de bovengenoemde argumenten. Versoepeling, omdat een pleidooi voor daadwerkelijke verandering ogenschijnlijk niet meer kans van slagen heeft dan een hyperintelligente student met een zwakke gezondheid die twee studies volgt. Ik zou het het beste van een slechte situatie noemen, want hoewel menig student erover praat of fantaseert, zullen er weinig méér doen of durven dan een handtekening zetten. Studenten nemen weinig risico en weinig moeite. Dat klinkt misschien laf, maar risico's nemen is nu eenmaal niet het ding van de maatschappij anno 2014. Wat mij betreft gaan we de straat op zoals vroeger, met protestborden, en verstoren we de openbare orde voor onze belangen. Of we slaan toe waar onze ellende begon, in de portemonnee. Geld is macht, en ook al hebben we er niet veel van, we zijn wel geld waard. Drie weken 'spijbelen' met je hele jaar, dan mag niemand tentamens maken, of desnoods bezet je het gebouw, zoals dat in het verleden wel eens wekenlang duurde. Weg zijn dan de slagingspercentages, en weg zijn daarmee de subsidies waar het allemaal om draait. In dit steeds onsympathiekere systeem, zou het echter geen enkele student verbazen als een beetje gewaagde actie leidt tot heftige gevolgen. Stel je voor dat, zoals een grote corporatie een niet-winstgevende bedrijfstak afstoot, de universiteit haar ongehoorzame studenten op straat gooit of laat aanhouden. Verlies lijden ze wel, maar het voorbeeld is duidelijk en de slachtoffers zijn toch geen student meer. Niemand die nog naar ze luistert. Vroeger moest je als opstandige scholier naar bureau HALT en dan weer terug naar school, want ja, het moet. Leuk is anders. Nu kun je een arrestatieteam en de zak verwachten. Ook leuk. Waarom we het niet bij voorbaat opgeven is mij een raadsel. Of wacht, dat doen we al massaal, daarom klaagt niemand.

 

Lees meer

[UPDATE] 'De RU is gewoon zeer goed'

Wat intimi allang wisten, is nu ook bevestigd door de reviewcommissie voor hoger onderwijs: de RU is gewoon zeer goed. Althans, dat schijnen de prestatieafspraken die het wil maken met Halbe Zijlstra te zijn. Afgelopen zomer leverde de RU haar verplichte prestatieafspraken in (.pdf) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarin staat vermeld welke 'supergoede' ambities de RU heeft tot 2015 wat betreft onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld het verhogen van het aantal contacturen in de bachelor naar 15 uur per week, de invoering van een bindend studieadvies en het schrappen van 17 masters. Staatssecretaris Halbe Zijlstra stelde een speciale reviewcommissie in die een advies moest uitbrengen over de plannen van de universiteiten en de uitkomst werd vandaag bekend: de afspraken met de RU krijgen het predikaat 'zeer goed'. De commissie oordeelde (.pdf) op basis van ambities, zwaartepuntvorming (aansluiting bij EU-programma's zoals Horzion 2020) en uitvoerbaarheid. Ze vindt met name dat de RU duidelijke keuzes maakt wat betreft onderwijskwaliteit en studiesucces. De afspraken over verbetering van de onderwijskwaliteit, zoals het verhogen van de aantal docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs van 38 naar 75 procent en verhoging van het aantal studenten dat zich aansluit bij de Honours Acadamy zijn wellicht te ambitieus, want ze 'vragen naar het oordeel van de commissie een forse inzet'. De uni doet dus braaf van Halbe zegt en wordt beloond met een koekje in de vorm van zakgeld. Update: In de rest van Nederland blijkt het predikaat 'zeer goed' meer regel dan uitzondering. Naast de RU scoren de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Delft, de Universiteit Leiden, Maastricht University, de Universiteit Twente, de TU Eindhoven en de Wageningen Universiteit 'zeer goed'. Acht van de dertien Nederlandse universiteiten hebben dus de allerbeste prestatieafspraken van Nederland. Zelfs dat is overigens niet helemaal waar, aangezien de Universiteit Utrecht als enige een 10 met een griffel van de commissie heeft gekregen: 'excellent'. Gewoon 'goed' zijn de beide hoofdstedelijke universiteiten (Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit), de Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Conclusie: in de waardebepaling van de reviewcommissie is 'goed' slecht en 'zeer goed' middelmatig. Wel blijft de RU volgens Halbes normen de beste universiteit van Nijmegen. Niet de beste instelling, trouwens, want de HAN haalt met 'excellent' toch net iets betere cijfers.

 

Lees meer

[UPDATE] AKKUraatd en asap gelijkspel

Er komt een gelijke verdeling van het aantal zetels tussen de twee studentenpartijen AKKUraatd en asap in de Universitaire Studentenraad (USR) komend jaar. Dit werd zojuist bekend bij de uitslag in het Cultuurcafé. Met 2884 (tegenover 3286 stemmen vorig jaar) voor de roodbroeken van AKKUraatd en 2564 stemmen voor de jongste studentenpartij aan de RU won geen van beide een absolute meerderheid. 791 studenten stemden blanco. Vanaf komend collegejaar zullen zowel AKKUraatd als asap 4 zetels innemen in het medezeggenschapsorgaan. Momenteel heeft AKKUraatd al een meerderheid met vijf zetels, tegenover twee voor asap en een voor het verdwenen Siam. asap maakt dus een grote inhaalslag door niet alleen de zetel van Siam te veroveren, maar ook AKKUraatd een zetel te ontnemen. Update, 17.30 uur: Huguette Poolen verklaarde tegenover ANS dat ze deze uitslag niet had verwacht. 'asap heeft beter campagne gevoerd, ze hebben studenten bereikt die anders niet zouden gaan stemmen.' Er zal een grondige evaluatie van onze campagne volgen. Problemen met het samenwerken met asap volgend jaar verwacht Poolen niet: 'Voor de verkiezingen hebben we met beide fracties twee keer koffiegedronken, de mensen van asap zijn sympathiek.' Esra Hageman, lijstrekker van asap had deze uitslag niet verwacht. Enthousiast reageerde ze: 'We hadden een reële kans op drie zetels en zijn er vol voor gegaan.'

 

Lees meer

[Update] Decaan Letteren: 'Ik steun AKKUraatd niet'

De decanen van de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) steunen AKKUraatd. De heren Engelen en Gielen poseren pontificaal op de steunposters van de studentenpartij. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat de decanen, die aan het hoofd staan van een faculteit, openlijk aangeven een van de twee studentenpartijen te steunen. Vanuit hun functie hebben de mannen direct te maken met de studentenmedezeggenschap. Is het wenselijk dat hoge heren in dienst van de universiteit vanuit hun functie kleur bekennen? Ook een aantal studentbestuurders komt langs op de Facebookpagina. Het bestuur van studievereniging GSV Excalibur voor studenten geschiedenis kiest unaniem voor de roodbroeken. Tot slot geeft een aantal (oud)fractieleden van AKKUraatd aan op de partij te stemmen. Wij van AKKU adviseren AKKU? 10362367_675574602507667_1619991311_n Update 23 mei 13.00 uur Theo Engelen, decaan van de Faculteit der Letteren, laat in een reactie weten geen van de studentenpartijen te steunen. 'Ik steun AKKUraatd helemaal niet.' Waarom verschijnt de decaan dan toch op een steunposter? 'Het gaat mij om de twee dames die worden genoemd op de poster. Met veel genoegen heb ik samengewerkt met assessor Nina den Elzen. Elske Tjepkema ken ik door haar bestuursfunctie bij studievereniging GSV. Beiden zetten zich met verve in voor de studentengemeenschap. Of zij nu kandidaat zijn voor AKKUraatd of voor asap, is mij om het even.' Opnieuw blijkt dat de verschillen tussen de studentenfracties miniem zijn.

 

Lees meer

[Update] Directeur SNUF gaat ijs verkopen

Jeroen Pohlmann, directeur van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF), gaat ijsjes verkopen en legt zijn werkzaamheden bij de RU neer. De vergunning voor de ijssalon is geregeld, het pand is bijna klaar en de eerste recepten zijn uitgewerkt. In het diepste geheim volgde hij het afgelopen jaar al een cursus voor ambachtelijk ijsmaker. In april zal Pohlmann zijn ijszaak openen. Het is een opmerkelijke carrièreswitch voor iemand die al sinds 2009 pleitbezorger is van het actieve Nijmeegse studentenleven. Daarvoor was hij onder andere projectleider van de Introductie. Bij SNUF heeft Pohlmann zich bezig gehouden met de ondersteuning van studenten en studentenactiviteiten. Update 5 maart 09.30 uur: Gratis ijs voor iedere student! In mei krijg je in de ijssalon op vertoon van je studentenkaart (of medewerkerspas) een ijsje van Pohlmann. De ijszaak is in Gendt te vinden, Dorpstraat 30a. Komende maand zal ANS met Jeroen Pohlmann terugblikken op zijn tijd aan de RU. Hoe heeft het Nijmeegse studentenleven zich ontwikkeld, wat zal hij niet snel vergeten en hoe ziet het actieve studentenleven er over vijf jaar uit?  

 

Lees meer

[UPDATE] Flirtnetwerk op de uni

Baal je altijd als je die UB-flirt niet meer tegenkomt en destijds niet het lef had om hem of haar aan te spreken? De kans bestaat dat je dit binnenkort niet meer overkomt. In Groningen, Utrecht, Tilburg en Rotterdam is het sinds deze week mogelijk om op Biddys.nl anoniem een sjanspoging te ondernemen met een toevallige voorbijganger in de UB, de mensa of een willekeurig ander universiteitsgebouw. Op de site kun je een profiel aanmaken en een flirt versturen, gekoppeld aan de plaats waar je bent. Wanneer je denkt dat het bericht van een ander over jou gaat, kun je daar op reageren en zie je de beste openingszin ooit voorbij komen, kun je waardering voor zijn of haar creativiteit uitspreken met een like. Je favoriete versierlocatie kun je gemakkelijk in de gaten houden door die spot te volgen. Het is nog wel even wachten voor je iemand anoniem naar de bovenste verdieping van het Erasmusgebouw kan lokken, Nijmegen staat nog niet in het lijstje met studie- of woonplaatsen. We hebben de makers vast getipt. Update: De RU is inmiddels toegevoegd als locatie. Zit je in de UB, het Spinozagebouw of de Thomas van Aquinostraat? Meld je aan en flirt met een van onze redacteuren.

 

Lees meer

[UPDATE] Gij zult niet spijbelen

De verschoolsing slaat definitief toe aan de RU. Ieder college verplicht aanwezig zijn en anders uitgesloten worden van deelname aan het tentamen, dat lijkt tot de mogelijkheden te gaan behoren aan de Faculteit der Letteren. Het faculteitsbestuur wil de aanwezigheidsplicht voor alle werkcolleges ophogen naar 100 procent. Bij het missen van een van die bijeenkomsten kunnen studenten fluiten naar een eindcijfer, aangezien ze uitgesloten kunnen worden van deelname aan het tentamen. Dit plan staat op de agenda voor de volgende Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) bij Letteren. Hoe het faculteitsbestuur het precies wil gaan vormgeven is nog niet duidelijk, de stukken worden morgen openbaar. Als het aan het bestuur ligt wordt de regeling zo snel mogelijk opgenomen in de facultaire Onderwijs- en Examenregeling (OER), zodat de volledige aanwezigheidsplicht per 1 september 2012 in kan gaan. Het betreft alleen de werkcolleges, de aanwezigheid van studenten bij hoorcolleges blijft een aangelegenheid van de opleidingen zelf. De Facultaire Studentenraad (FSR) vindt het idee van het faculteitsbestuur veel te streng. 'Dit soort maatregelen werkt langstuderen in de hand. We moeten juist voorkomen dat studenten onnodige vertraging oplopen', aldus Marjolein Verstraten, voorzitter van de FSR. Verstraten verwacht dat de medewerkers in de facultaire medezeggenschap ook negatief tegenover het voorstel staat en hoopt een blok te kunnen vormen in de komende FGV. Of er uitzonderingen mogelijk worden gemaakt met bijvoorbeeld aanvullende opdrachten is nog niet duidelijk. Student die door ziekte een college kunnen missen, hoeven in ieder geval niet te vrezen dat ze uitgesloten worden van deelname. Voor hen zal in de OER wel een uitzondering worden gemaakt. Op 23 maart wordt het voorstel besproken in de FGV. Update: Vandaag zijn de documenten met het voorstel van het faculteitsbestuur openbaar gemaakt. Het plan is een facultaire aanwezigheidsplicht vast te leggen van 100 procent. Wanneer een student hier niet aan voldoet, maar wel minimal 80 procent van de colleges van een cursus heeft bijgewoond, wordt hij uitgesloten van deelname aan de eerste kans van het tentamen of een andere toetsingsprocedure. Bij minder dan 80 procent aanwezigheid wordt de student van beide toetsingsmogelijkheden uitgesloten. De cursus wordt in dat geval doorgeschoven naar het volgende studiejaar. De opleidingscommissies (OpCo’s) hebben verschillend op het voorstel gereageerd. Zo spreken de OpCo’s van Geschiedenis en Engelse taal en cultuur zich sterk uit tegen het plan, terwijl men bij Kunstgeschiedenis de 100 procent aanwezigheidsplicht onderschrijft, maar pleit voor andere sancties in de vorm van compensatieopdrachten. Udate: De 100 procent aanwezigheidsplicht gaat er niet komen. Later vandaag volgt meer, de FGV is nog aan de gang. Het faculteitsbestuur van Letteren heeft in de FGV aangegeven het voorstel niet haalbaar te achten. Doordat de opleidingscommissies en zowel de medewerkers als de studenten in de facultaire medezeggenschap grote zorgen hadden bij het invoeren van een 100 procent aanwezigheidsplicht is het bestuur met een ander voorstel gekomen. Ze willen een 80 procent aanwezigheidsplicht uniformeren voor de hele faculteit. Bij de meeste opleidingen geldt al een dergelijke regeling en de verwachting is dat dit voorstel op minder weerstand zal stuiten. FSR-voorzitter Marjolein Verstraten was zichtbaar opgelucht dat het faculteitsbestuur inzag dat een 100 procent aanwezigheidsplicht geen goed idee was. 'Het is nu even afwachten wat het nieuwe voorstel wordt, maar met een duidelijke hardheidsclausule kunnen we met een verplichte aanwezigheid van 80 procent wel leven.' Op 19 april wordt het in de FGV besproken. Naast het omstreden voorstel werd vandaag ook de eventuele ophoging van het bindend studieadvies (bsa) in stemming gebracht. Doordat twee van de medewerkers samen met de FSR tegen het voorstel stemden om het bsa van 40 naar 45 EC op te hogen, werd het niet aangenomen en overheerst blijdschap bij Verstraten. 'Ik denk dat het faculteitsbestuur had verwacht dat er vandaag anders zou zijn besloten. Er zijn allerlei redenen te bedenken waardoor eerstejaars niet alle studiepunten halen. Een bsa van 40 EC kan voor veel studenten een groot verschil maken. We zien dit als een belangrijke overwinning.'

 

Lees meer

[Update] Gratis hoodies voor introgangers

Dit jaar zal de RU tijdens de eerste zondag van de introductie gratis hoodies uitdelen aan nieuwe eerstejaars. Waar je normaal gesproken het exorbitante bedrag van 40 euro kwijt bent aan een karakteristieke Radboud-trui, ontvangen alle introductiegangers deze zomer een gratis exemplaar. De universiteit zegt dit te doen om een campusgevoel te creëren. Het is wel opmerkelijk dat alleen eerstejaars recht hebben op de gratis trui, en ouderejaars vier tientjes moeten neertellen. Daarnaast laten de cijfers zien dat een op de drie eerstejaars al tijdens het eerste jaar stopt, dus de vraag is in hoeverre de gratis hoodies bijdragen aan het nagestreefde campusgevoel. Update 14.30 uur: niet alleen mentorkindjes mogen op zondag 17 augustus een Radboudhoodie ophalen, ook mentoren en weekendbegeleiders krijgen een trui. Op een later moment krijgen alle ouderejaars de kans om de hoodie voor een gereduceerd bedrag te kopen.

 

Lees meer

[Update] Homovriendelijke pastor RU moet weg volgens bisdom

Antoine Bodar, een Nederlandse priester die namens het bisdom in Den Bosch waakt over de kerkelijke koers van de RU, is niet blij met studentenpastor Theo Koster. Dit blijkt uit een artikel van De Gelderlander. Volgens Bodar moet Koster plaatsmaken voor een veel conservatievere pastor en keert hij zich met name tegen het feit dat Koster relaties tussen homo's inzegent. Koster gaat hiermee in tegen de katholieke opvatting dat seks is voorbehouden aan relaties tussen mannen en vrouwen. Zelf maakt hij zich niet druk om de opvattingen van Bodar en zegt niet eerder te vertrekken dan gepland. Ondanks de laconieke houding van Koster, maakt Peter Nissen, kerkhistoricus en hoogleraar aan de RU, zich wel druk om de uitlatingen van het bisdom: 'In Tilburg is zichtbaar geworden wat de gevolgen kunnen zijn van het benoemen van een veel conservatievere pastor. Binnen een paar maanden leidde dit tot een breuk en weken het koor en de meeste kerkgangers uit naar een andere kerk.' Update: woensdag 17 december, 16.30 uur Bodar geeft in een korte telefonische reactie aan dat Koster niet voortijdig hoeft op te stappen, maar zijn opvolger moet 'meer in de lijn van de kerk' staan en meer van deze tijd zijn. Dit klinkt onlogisch; duidt een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit op moderne opvattingen van deze tijd? Zowel Koster als de vicevoorzitter van het parochiebestuur, dat waakt over de Studentenkerk, willen niet reageren. Beiden zijn van mening dat voortijdige uitspraken het imago van de Studentenkerk kunnen schaden.

 

Lees meer

[Update] ISON haalt uit naar AKKUraatd

Studentenfractie AKKUraatd loopt flink achter de feiten aan, vindt de koepel van internationale studentenorganisaties in Nijmegen (ISON). In een ingezonden stuk haalt ISON flink uit naar de USR-fractie van AKKU. De voorstellen over internationalisering die de studentenpartij de afgelopen tijd heeft gedaan, zouden bestaand beleid negeren en geen rekening houden met maatregelen die al op de planning staan. Svenja van der Tol, voorzitter van ISON, laat weten dat de brief vooral is bedoeld om het ongenoegen te uiten over de manier waarop de AKKU-fractie ideeën heeft gepresenteerd. ‘De Notitie Internationalisering 2014 – 2018, die begin dit jaar in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werd behandeld, is opgesteld door het International Office', stelt Van der Tol. 'Ook daar waren ze niet blij met de gang van zaken vanuit AKKU, er werd een beeld geschetst alsof er niet genoeg aan internationalisering wordt gedaan. Dit terwijl het International Office al hard werkt aan een aantal zaken die onder andere door AKKU wordt genoemd.' Huguette Poolen, fractievoorzitter van AKKUraatd, wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldigingen van ISON. Update 16.45 uur: Inmiddels heeft AKKUraatd op het stuk van ISON gereageerd. De reactie is hier te vinden.

 

Lees meer

[Update] Pedo's niet welkom op RU

De Nijmeegse studievereniging voor bestuurskundestudenten, BOW, magvan het College van Bestuur (CvB) geen pedofielen laten spreken op haar symposium, dat meldde The Post Online. Het CvB liet dit in een dringend advies weten aan de studievereniging. BOW heeft pedofielen Ad van den Berg en Marthijn Uittenbogaard uitgenodigd, omdat het symposium juist ingaat op taboes. De reden die het CvB geeft, is volgens Van den Berg dat de veiligheid van de twee sprekers niet kan worden gegarandeerd. Dat liet Van den Berg aan The Post Online weten. Hij denkt echter dat de RU simpelweg niets wil horen over pedofilie, ook omdat dit 'in strijd' zou zijn met de katholieke leer. Wat de studievereniging gaat doen met het dringende advies is vooralsnog onbekend. Dit is niet de eerste keer dat de RU haar poorten sluit voor pedofilie en weigert de taboes te doorbreken. In 2006 werd een pedagogiekstudent, Norbert de Jonge, toegang tot de RU ontzegd omdat hij zich had aangesloten bij de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, waarvan werd verondersteld dat zij pedoseksuele contacten wilden legaliseren. Update donderdag 29 januari, 12.40 uur Studievereniging BOW blijkt deels door het advies van het CvB de pedofielen niet uit te nodigen op het symposium. Haiko Vink, voorzitter van BOW, vertelt dat het bestuur zelf ook al zijn twijfel had over de uitnodiging: 'Je moet er goed over nadenken voordat je pedofielen het woord wil bieden binnen de vereniging. Daarom hebben we advies gevraagd aan de de vakgroep en de universiteit. We staan zelf achter de beslissing en het was makkelijk om een andere invulling aan het symposium te geven.' Het CvB gaf een negatief advies, omdat Ad van den Berg en Marthijn Uittenbogaard bestuursleden waren van de vereniging Martijn, die streeft naar acceptatie van seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen', aldus Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU. 'Deze vereniging is verboden door de Hoge Raad en daarom is besloten dat deze mannen beter niet kunnen worden uitgenodigd.' Maandag 9 februari komen tijdens het symposium onder andere burgermeester Hubert Bruls, klokkenluider Jan Keizers en Huub ter Haar en Mark Roumen over homoseksualiteit in de sportwereld aan het woord.

 

Lees meer

[Update] Project Glassroom: in gesprek met de deelnemers

Het kleine glazen huisje op het Erasmusplein staat te blinken in de ochtendzon, terwijl de organisatoren van project Glassroom met spanning wachten op de 'kandidaten' die vandaag negen uur lang achter het glas zullen doorbrengen. De bedoeling van het experiment, dat gisteren van start ging, is mensen bewuster maken van hun sociale mediagebruik. Elke dag zijn twee personen van 9.00 tot 18.00 uur op elkaar aangewezen als gesprekspartner, zonder telefoon of internet. De initiatiefnemers van de Studentenkerk vonden de eerste dag zelfs beter verlopen dan verwacht. 'De kandidaten bleken veel met elkaar gemeen te hebben. Er vielen na een tijd wel wat stiltes, maar dat houd je toch. Bovendien was het helemaal niet ongemakkelijk hoorde ik', aldus Sjoerd Boonstra van de organisatie. Vandaag zal het de beurt zijn aan twee 'verse' deelnemers. Net als Boonstra zich afvraagt waar ze blijven komt de eerste al richting het huisje gelopen. Wievineke (21) studeert Geneeskunde en was meteen laaiend enthousiast toen ze hoorde van het project. 'Dit is echt iets waar ik aan mee moest doen, in het dagelijks leven zal je zoiets nooit meemaken.' Dat ze dadelijk de hele dag met een wildvreemde moet praten lijkt haar op het eerste gezicht niet veel te doen. 'Als ik niet met hem of haar op kan schieten? Dan ga ik toch lekker in discussie. Ik maak me daar echt geen zorgen om hoor.' Gelukkig staat er ook een beetje afleiding op het programma voor de deelnemers van vandaag. Gisteren bezocht rector magnificus Bas Kortmann de Glassroom al tijdens de lunch voor een gesprek. Vandaag zal hoofd communicatie aan de RU, Pim van Zanen, het middageten verzorgen. Met nog een paar minuten te gaan komt de tweede deelnemer Grzegorz (19), net gestopt met zijn studie Natuurkunde, het plein op en stelt zich aan Wievineke voor. 'Met de namen alleen al kunnen we wel wat tijd vullen', grapt Grzegorz. Zelf heeft hij al geen Facebook meer en Whatsapp gebruikt hij alleen om 'initieel contact te faciliteren'. Bij Wievineke ligt dat wel anders, ze voert lange gesprekken over Whatsapp. De zenuwen komen bij beiden inmiddels een beetje bovendrijven. 'Ik ben wel benieuwd hoor', lacht Grzegorz. Deze reageert spontaan: 'Ach, als we ons heel erg vervelen leer ik je wel dansen.' De telefoons moeten worden ingeleverd en ook de kandidaten gaan achter slot en grendel. Na afloop zal ANS peilen of de stemming nog steeds zo goed is als vanochtend. Update 4 juni 10.07: Gisteravond klokslag 18.00 uur mocht het tweetal eindelijk de Glassroom verlaten. Was het niet verschrikkelijk irritant om negen uur op elkaars lip te zitten? Wievineke vindt van niet: 'Het was juist heel fijn om een dag geen verplichtingen te hebben, aan niets te hoeven denken. Lekker relaxt. In het begin had Grzegorz zijn horloge nog om, maar deze hebben we daarna meteen naar buiten gesmeten. We wilden geen besef hebben van de tijd, dat is veel leuker.' Grzegorz kan dit alleen maar beamen. Ook diepgaande gesprekken over politiek, religie en familie waren geen enkel probleem. 'Daarin verschilden onze meningen nogal, dus het was heel interessant om die met elkaar te vergelijken. Ik ben een goede luisteraar, dus ik vond het fijn om Wievineke veel aan het woord te laten,' aldus Grzegorz. Er was ook tijd voor wat ontspannende activiteiten, in de vorm van yoga. Wievineke: 'Grzegorz liet op een bepaald moment vallen dat hij aan yoga doet, dus toen besloten we om een aantal oefeningen te doen. Het kon vandaag allemaal!' Het mag wel duidelijk zijn dat de telefoon of laptop absoluut niet werden gemist, waarmee kan worden geconcludeerd dat de insteek van project Glassroom voor deze twee kandidaten is geslaagd. Morgen zal er een nieuw tweetal plaatsnemen in het glazen huisje en verzorgt Gerard Meijer, voorzitter van het college van bestuur van de RU, de lunch.

 

Lees meer

[UPDATE] RU onderneemt geen actie tegen hoge vooraanmeldingscijfers

De RU gaat komend jaar uit zijn voegen barsten met nieuwe studenten. Dat lijkt de conclusie uit de vooraanmeldingscijfers voor komend collegejaar, ANS vandaag op Radboudnet vond. Op de RU hebben zich op dit moment 2830 studenten aangemeld voor een plekje in de Nijmeegse collegebanken (.pdf). Dat is bijna 30 procent meer dan op deze datum vorig jaar. In heel Nederland lijkt een ware stormloop op universiteiten te zijn ontstaan. Vrijdag berichtte de NOS al dat scholieren massaal open dagen bezoeken. Zo werd de open dag van de Universiteit Twente dit jaar ineens door vier keer zoveel studenten bezocht dan vorig jaar. Ook in de vooraanmeldingscijfers is nu een gigantische stijging te zien, bij vrijwel iedere universiteit. In Utrecht werd al eerder bericht over hoge cijfers, de Universiteit van Amsterdam kent een stijging van maar liefst 40 procent en onze alma mater is een goede tweede. Kleine nuance: het gaat om gewogen getallen, wat betekent dat studenten die op meerdere paarden hebben gewed dubbel worden geteld. Het lijkt erop dat zesdeklassers en hbo'ers zich terdege beseffen dat er onfrisse maatregelen in het hoger onderwijs aan zitten te komen. Een gevolg daarvan zou kunnen zijn dat ze zich geen misstap willen veroorloven en zich al beter dan ooit hebben geörienteerd. Daarnaast zullen studenten als het leenstelsel wordt doorgevoerd vanaf waarschijnlijk collegejaar 2014/2015 geen maandelijkse zakcent meer ontvangen. Zijn ze op dat moment echter al bezig met hun studie, blijven ze de rest van hun bachelor de gift ontvangen. Dat scheelt je op een driejarige bachelor toch al gauw zo'n 9000 piek: genoeg om dat jaartje backpacken even voor uit te stellen. UPDATE, 26 maart: Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur, laat in een reactie weten dat de RU nog geen rekening houdt met een stormloop. 'Aan deze cijfers zijn echt geen conclusies te verbinden. Studenten hebben zich op meerdere universiteiten aangemeld, dus het is nog veel te vroeg om hieruit af te leiden hoeveel studenten zich daadwerkelijk inschrijven. Pas in oktober wordt duidelijk wat de werkelijke aanmeldingscijfers zijn.' Volgens Gerritsen worden na aanleiding van deze cijfers dan ook geen concrete acties ondernomen.

 

Lees meer

[Update] RU schaft judicia af

Gisteren ontving de Universitaire Studentenraad (USR) een brief waarin het College van Bestuur (CvB) de judicia bene meritum en summa cum laude afschaft. Vanaf volgend jaar maakt het dus niet uit of je met een acht of een negen gemiddeld je opleiding afrondt, je kunt alleen nog cum laude je diploma halen. In de bindende richtlijn die het CvB heeft vastgesteld, wordt niet alleen bepaald welke judicia wegvallen, ook regels voor het behalen van cum laude worden universiteitsbreed vastgesteld. Een student mag nog maar een tentamen herkansen om de extra titel te ontvangen. Het CvB vond een nieuwe richtlijn nodig omdat er te veel verschillen zijn tussen faculteiten als het om judicia gaat. De USR is blij met de uniformering, maar had graag gezien dat ook de judicia bene meritum en summa cum laude zouden blijven bestaan. 'Wij denken dat deze twee judicia ook een meerwaarde hebben, het is een waardering naar studenten toe', vertelt USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh. Update: vrijdag 12 december, 14.27 uur Volgens de website van NU! Medezeggenschap heeft het College van Bestuur onterecht zelfstandig gehandeld in het afschaffen van de judicia bene meritum en summa cum laude. Volgens het CvB was, naar aanleiding van een aanpassing in de OER, toestemming van de USR niet nodig. De USR is, na het inwinnen van juridisch advies, echter tot de conclusie gekomen dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. In een brief aan het CvB, vraagt de USR om samen tot een nieuwe regeling te komen.

 

Lees meer

[UPDATE] RU verzet zich tegen openbaar maken bonnetjes

Gisteravond maakte RTL nieuws het volledige overzicht openbaar van alle declaraties van bestuurders van Nederlandse universiteiten. Wat direct opviel was dat de Radboud Universiteit zich als enige universiteit verzet tegen het openbaar maken van alle declaratiebronnetjes. Maandag werd onder andere bekend dat iemand van het CvB een stoel van maar liefst 3000 euro had gedeclareerd. Transparantie Het is op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd dat de RU als enige Nederlandse Universiteit niet al haar declaratiebronnetje openbaar wil maken. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, vindt niet dat er sprake is van een gebrek aan transparantie bij de RU: 'We zijn geen openbare universiteit, maar een bijzondere instelling. In principe hadden we dus niet eens inzage van RTL in de bonnetjes hoeven te geven.' Bovendien benadrukt Gerritsen dat de RU volledig aan het onderzoek van RTL heeft meegewerkt en dat RTL wel alle declaratiebronnetjes heeft mogen inzien. Toch vermeldt RTL op hun site dat 'De Radboud Universiteit zich als enige universiteit verzet tegen het openbaar maken van de bonnetjes.'  Hoe moeten we dit 'verzet' interpreteren? Volgens Gerritsen heeft het RTL om toestemming gevraagd om alle bonnetjes los te publiceren. 'Daarvan hebben we toen gezegd: "dat willen we niet".' Bij het inleveren van de bonnetjes had de RU een brief meegestuurd, waarin stond dat de bonnetjes vertrouwelijk waren en verwacht werd dat er vertrouwelijk mee zou worden omgaan. Gerritsen ontkent dat deze brief juridische kracht zou hebben. Volgens hem is het dus niet zo dat RTL de brief niet publiceert omdat de RU anders juridische stappen zou ondernemen. Juridische stappen Bart van de Berg, die bij RTL meewerkte aan het onderzoek naar declaraties van bestuurders op universiteiten, vindt het ook opmerkelijk dat de RU als enige universiteit de bonnetjes niet openbaar wil maken. De universiteit is dat niet verplicht te doen op basis van Wet Openbaar Bestuur, omdat het een bijzondere instelling is, maar andere private universiteiten zoals de universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit hebben dit wel gedaan.' Volgens Van de Berg heeft de RU geen motivatie gegeven voor het niet volledig openbaar maken van alle bonnetjes. Wel wil hij nog kwijt dat er onder de bonnetjes ook een aantal businessclassvluchten, een reisjes naar Berlijn en een managementopleiding voor een medewerker die kort daarna wegging bij de RU, staan gedeclareerd. Verder is het volgens hem nu aan de RU om volledige inzage te geven van de declaraties. Zover Van de Berg weet, heeft de RU nog niet met juridische stappen gedreigd. 'We zijn nog in gesprek met de woordvoerder van de RU.' Zolang de RU geen toestemming geeft, zal RTL volgens hem verder dus niks meer publiceren. Waarom wil de RU de bonnetjes niet openbaar maken? 'We vinden dat we op deze manier genoeg openheid hebben gegeven van zaken, bovendien waren niet alle bonnetjes geanonimiseerd.' meldt Gerritsen. ANS krijgt van Gerritsen in ieder geval geen inzage in de brief waarin de voorwaarden voor openbaarmaking staan, die werd meegestuurd met de bonnetjes. Dat ANS hier geen inzage in mag krijgen suggereert toch dat er meer in staat dan een vriendelijk verzoek vertrouwelijk met de gegevens om te gaan. Gebroken beloftes Begin dit jaar vertrouwde rector magnificus Theo Engelen ANS nog toe dat hij de transparantienaar studenten toe belangrijk vindt en dat hij 'zal zorgen dat dit beter wordt.' Blijkbaar geldt dit voornemen niet als dat even niet uitkomt. Update: woensdag 17 juni, 12:35 Inmiddels heeft de RU toegezegd alle bonnetjes toch openbaar te zullen maken.

 

Lees meer

[Update] RU zet zich in voor de populariteit van de wiskunde

Vandaag strijden 142 teams tegen elkaar tijdens het 22e wiskundetoernooi van de RU. De teams bestaan uit leerlingen van 88 middelbare scholen uit heel Nederland. Het eerste wedstrijdonderdeel is een estafette in de sporthal. Daarbij krijgen de scholieren steeds een nieuwe vraag als de vorige is ingeleverd. Een wedstrijd waarbij zo snel mogelijk de Rubik's kubus moet worden opgelost en de quiz ‘the som of us’ moeten de winnaars bepalen. Die worden tijdens een borrel in het Huygens vanmiddag bekend gemaakt. Het thema van het toernooi is dit jaar sport. Oud-organisator Moniek Messink legt uit waarom: ‘Het doel van dit toernooi is om wiskunde te promoten. We willen laten zien wat er in de praktijk met wiskunde wordt gedaan. Thema’s van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de financiële wereld, autoraces en cryptografie.’ Veel studenten en docenten van de afdeling wiskunde lopen tijdens het evenement rond om vragen van nieuwsgierige aankomend eerstejaars te beantwoorden. Op die manier hopen zij van het ietwat stoffige imago van de studie af te komen. Dit soort toernooien vindt tot nu toe alleen maar plaats bij wiskunde, studies als natuur- en scheikunde doen nog niet mee. Messink: ‘Daar is al wel een keer over gesproken, maar het is nog niet van de grond gekomen.’ In Nederland is dit het enige universiteitsgerelateerde wiskundetoernooi, in Keulen en Leuven wordt het ook georganiseerd. De twee beste teams winnen een reis naar Londen. Het derde team mag samen met het winnende Duitse team naar het wiskundemuseum in Giessen. Het is de vraag of dat de moeite van de wiskunde waard is. Update 12 oktober 10.15 uur: Nijmeegse scholieren hebben het toernooi gewonnen! Scholieren van het Stedelijk Gymnasium hebben de hoofdprijs in de wacht gesleept en mogen vijf dagen naar Londen. Delft en Boxmeer vullen de andere twee plaatsen op het erepodium.

 

Lees meer