'Flexwerk je moeder'

De Nieuwe Universiteit vindt het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen van hun Maagdenhuis sinds dat ze er uitgezet zijn. Op dit moment blokkeren leden van deze beweging met spandoeken de ingang van het gebouw. Deze keer richt de Nieuwe Universiteit zich vooral tegen de flexcontracten op de UvA. Veel medewerkers op de UvA, met name in de Faculteit Geesteswetenschappen, hebben namelijk geen zekerheid over de verlenging van hun contract. De DNU'ers bezetten de trappen van het Maagdenhuis en laten niemand binnen. Bovendien sieren zij hun protest met de diepzinnige teksten als 'Flexwerk je moeder'.

 

Lees meer

[Ingezonden] DNUN's kritiek op commercialisering hoger onderwijs

Peter Teunissen (27), student Filosofie en Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en actief bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN), reageert in deze ingezonden brief op een statement van Frank Kruijsbeek op Voxweb. 'Waar hij de beweging wegzet als een anti-autoritaire, tegendraadse beweging, herkende ik in de DNUN juist een radicaal potentieel dat verandering zou kunnen brengen.'

Vox publiceerde vorige week een ingezonden brief van Frank Kruijsbeek, die tot voor kort betrokken was bij De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) maar zich na de tweede bijeenkomst terugtrok omdat de beweging te activistisch en radicaal zou zijn. Is dit niet juist het moment om voor een meer fundamentele verandering te pleiten? Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan, maar die dialoog moet geen doel op zich worden. Juist doordat DNUN het neoliberale kader dat onze universiteit en de rest van de samenleving volledig beheerst in twijfel trekt, beoogt zij een meer fundamentele kritiek op de commercialisering van het hoger onderwijs te formuleren. Dat zij daarnaast probeert alternatieven te creëren, experimenteert met basis-democratische structuren, maar bovenal iets concreets teweeg wil brengen, is zij volgens Kruijsbeek radicaal en activistisch. Waar Kruijsbeek dit – ten onrechte – wegzet als een negatieve eigenschap, ben ik er van overtuigd dat juist hier de potentie schuilt voor een nieuwe studentenbeweging.

Net als Kruijsbeek zat ik een tijdje terug vol goede moed onder de trap van het Erasmusgebouw. Maar waar hij de beweging wegzet als een anti-autoritaire, tegendraadse beweging, herkende ik in de DNUN juist een radicaal potentieel dat verandering zou kunnen brengen. Met 'radicaal' bedoel ik dat DNUN probeert om met kritiek tot de fundamenten van de huidige problematiek door te dringen. Met andere woorden; de nadruk ligt hier niet zozeer op de oppervlakkige manifestatie van problemen, maar op hetgeen dat deze problemen veroorzaakt. Door de oorzaak van problemen bloot te leggen, beperkt DNUN zich niet zozeer tot symptoombestrijding, maar ontwikkelt zij een meer fundamentele kritiek die onderdeel is van een zoektocht naar een meer constructieve oplossing.

De afgelopen weken heeft DNUN enkele kernpunten geformuleerd waar zij zich op wil richten. Zo wordt bijvoorbeeld de rol van de universiteit in de samenleving kritisch bekeken en worden problemen zoals de commercialisering van het hoger onderwijs, de flexibilisering van arbeid en het veelbesproken rendementsdenken als deel van een groter geheel gezien. En hoewel deze problemen zowel door de minister van Onderwijs als het College van Bestuur (CvB) worden erkend, wijzen beiden naar elkaar. Jet Bussemaker geeft toe dat de universiteit geen bedrijf is, maar benadrukt dat ze geen invloed heeft op het concrete beleid van universiteitsbesturen. CvB-voorzitter Gerard Meijer benadrukte tijdens het recente Soeterbeeck-college dat hij teveel wordt beperkt in zijn budget; ‘It's the money, stupid.’ Wijzen is niet moeilijk, kritisch op je eigen positie reflecteren en aan een constructieve oplossing werken daarentegen wel.

Wanneer wij dieper ingaan op bijvoorbeeld de flexibilisering van arbeid op de universiteit, blijkt uit een onderzoek van Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) dat sinds 2000 het aantal tijdelijke arbeidscontracten sterk is gestegen. Volgens de VAWO en vakbond Abvakabo beperkt deze flexibilisering van arbeid de ontwikkeling van academisch talent en verhoogt het de werkdruk. De kwaliteit van het onderzoek en onderwijs gaan daardoor aanzienlijk achteruit. Het universiteitsbeleid van de RU volgt wat dit betreft een landelijke trend. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat sinds het begin van de economische crisis in 2008 het aantal mensen in Nederland dat werkt op basis van een tijdelijk contract sterk is toegenomen. De flexibilisering van arbeidsplaatsen op onze universiteit staat dus niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een breder probleem. Het lijkt mij dan ook meer dan logisch dat de oplossing niet alleen wordt gezocht binnen een specifieke sector, maar dat er moet worden gekeken naar een meer fundamentelere oorzaak. Juist doordat DNUN problemen als deel van een groter geheel ziet en hiermee een meer fundamentelere kritiek formuleert, lijkt een kritiek op het neoliberalisme onvermijdelijk. Een volgende stap voor de beweging is de abstracte problemen vertalen naar concrete doelen. Dit is precies wat DNUN nu doet.

Een van de doelen van DNUN is democratisering van de universiteit. Vanuit een meer democratische structuur zouden het rendementsdenken en de commercialisering van de academische wereld kunnen worden teruggedrongen. Dat het neoliberalisme op zijn zachtst gezegd niet democratisch is, maakt het belang van het creëren van alternatieven des te groter. DNUN heeft hier al een belangrijke stap gemaakt door in de praktijk basis-democratisch te zijn. Binnen deze basis-democratische structuur worden beslissingen op een zo gelijkwaardig en kleinschalig mogelijke manier gemaakt. Binnen de beweging zijn verschillende werkgroepen actief, die onderling vergaderen en gezamenlijk proberen tot overeenstemming te komen. Middels deze constructie proberen we een centralisatie van kennis – en dus macht – te voorkomen. Daardoor blijft een dynamiek bewaard waarin iedereen op een gelijkwaardige manier kan participeren en direct inspraak heeft in zijn of haar Nieuwe Universiteit. Daarnaast wil DNUN op korte termijn samen met docenten colleges opzetten. Op die manier kunnen we zowel bijdragen aan de theoretische vorming van de beweging, als dat het een manier is voor docenten en studenten om gezamenlijk het onderwijs vorm te geven. Dit maakt dat de DNUN niet alleen praat en discussieert over democratisering van de universiteit, maar dat in de praktijk zelf ook is. Daardoor is DNUN zoals Mathijs van de Sande duidelijk verwoordt: 'De belichaming van datgeen waar zij voor strijdt.'

 

Lees meer

[Update] Maagdenhuisbezetters moeten zelf opdraaien voor gemaakte schade

De studenten die in februari het Bungehuisen in maart en april het Maagdenhuis bezetten, moeten zelf opdraaien voor de aangebrachte schade. De Tweede Kamer heeft hier in een motie vanmiddag toe besloten. Vijfhonderdduizend euro mogen de studenten neerlappen. De Universiteit van Amsterdam stelde de kosten van de toegebrachte schade op dit bedrag vast. De motie waarmee dit besloten werd, was ingediend door Kamerleden van de VVD, SGP, CDA en PVV. Deze partijen redeneerden dat anders de schade 'op het onderwijsbudget van de UvA, de overheid en daarmee de belastingbetaler wordt afgewenteld'. In februari werd nog besloten dat de Bungehuisbezetters niet voor de rechter hoefden te verschijnen. Het Openbaar Ministerie was toen van mening dat de arrestanten al genoeg geboet hadden voor hun daden door een nacht in de cel door te brengen. In de motie worden vreemd genoeg expliciet ook de bezetters van het Bungehuis genoemd. Het grootste gedeelte van het bedrag is afkomstig van de beveiligingskosten. 45 dagen lang waren er 3 á 4 beveiligers ingehuurd. De andere kosten zijn gebaseerd op de reparaties en het schoonmaakwerk die na de bezetting verricht werden. Update: dinsdag 26 mei, 16.58 uur De Universiteit van Amsterdam is inmiddels met een verklaring gekomen.De UvA is 'geenszins van mening dat de kosten van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis moeten worden opgebracht uit publieke middelen.' De UvA wil alle kosten vergoeden door middel van hun gevarenverzekering. De exacte omvang van de schadelast moet volgens het bericht nog in kaart gebracht worden. Erg opmerkelijk is dat het CvB stelt dat het aangifte heeft gedaan van huisvredebreuk en vernieling, maar dat niet tegen specifieke individuen of groepen heeft gedaan.

 

Lees meer

ANS en Soeterbeeck: Democratie aan de Radboud Universiteit

Deze weken wordt het (studenten)nieuws gedomineerd door de studentenbezettingen in het Bungehuis en Maagdenhuis. De roep om meer inspraak in het universiteitsbestuur van de UvA bereikt langzamerhand zijn hoogtepunt. Hoe is het gesteld met het democratische gehalte van de Radboud Universiteit? Om hier achter te komen, organiseert ANS in samenwerking met het Soeterbeeck Programma een actualiteitencollege. Vanochtend berichtte ANS over de oprichting van De Nieuwe Universiteit Nijmegen, een groep studenten die binnen de RU ook genoeg bestuurlijke problemen voorzien. Jan Brabers, universiteitshistoricus, gaat tijdens het college dieper in op de recente ontwikkelingen. Daarnaast gaan Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, en Floor Albers van der Linden, voorzitter van studentenvakbond AKKU, met elkaar in debat over de inspraak van studenten. Het college vindt aanstaande woensdag van 12.45 tot 13.30 uur plaats in de hal (onder de trappen) van het Erasmusgebouw.

 

Lees meer

Bezetters vertrekken maandag uit Maagdenhuis

Na weken van universiteitsbezettingen en gesteggel met het College van Bestuur (CvB) van de UvA, lijken de actievoerders in Amsterdam maandag dan toch echt het Maagdenhuis te gaan verlaten. Dit meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Gisteren berichtte ANS nog dat het vertrek van de bezetters alles behalve zeker was, vooral omdat de dreiging met juridische stappen van het CvB tegen De Nieuwe Universiteit (DNU) 'in het verkeerde keelgat schoot' bij de actievoerders. Inmiddels is er volgens Alex, woordvoerder van DNU, tijdens de general assembly van gisteravond besloten om maandag het pand te verlaten. Yasha Lange, woordvoerder van het CvB van de UvA, is sceptisch over het vertrek van de bezetters uit het Maagdenhuis. Daarom spant het CvB alsnog een kortgeding aan 'om eventuele achterblijvers te verwijderen'. DNU verklaarde na de dreiging van het CvB al met nieuwe acties te willen komen om het verzet verder voort te zetten. Alex sluit daarom niet uit dat er in de toekomst andere panden zullen worden bezet.

 

Lees meer

Ingebroken in bestuurskamers Maagdenhuis

Bleef het tot nu toe in het Maagdenhuis vrij rustig, vannacht was er toch een incident. De deuren van de kamer van de rector en van de collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn opengebroken. De bezetters lieten aan Folia weten daar niet blij mee te zijn. Toen vanmorgen de beveiliging een rondje liep door het bezette gebouw, kwamen zij de opengebroken deuren tegen. Wie de vernielingen heeft aangericht is nog niet bekend, al zeggen een aantal bezetters volgens Folia te weten wie het was. Wie willen ze niet zeggen, maar het zou waarschijnlijk gaan om iemand die niet met de protestactie te maken heeft. Het hoofd van de beveiliging, Peter Wurtz, zegt tegen Folia dat een grens is overschreden. Als reactie hebben zij, tot woede van de bezetters, een deur op de derde verdieping geblokkeerd. Volgens de UvA had deze deur al vanaf het begin gesloten moeten zijn en is er in de veiligheidssituatie dan ook niks veranderd. Om incidenten te voorkomen had De Nieuwe Universiteit al een veiligheidsteam ingesteld. Erg effectief is dit echter niet, zo erkent ook Leonie, woordvoerder van De Nieuwe Universiteit, tegenover Folia: 'Doordat de deur van het Maagdenhuis open is, wordt het erg moeilijk om alles wat hier gebeurt te controleren'. Vanavond gaat de general assembly bespreken wat kan worden gedaan om dit soort ongeregeldheden te voorkomen. De bezetters wijzen hierbij echter ook op de beveiliging die de afspraken moet nakomen. Deze zouden de bezetters pesten door de elektriciteit af te sluiten en deuren te blokkeren. De UvA heeft inmiddels erkend dat er afspraken nodig zijn over de toegankelijkheid van het gebouw, maar weet nog niet of het aangifte doet van vernieling. Foto: Daniël Rommens van Foliaweb.nl

 

Lees meer

Londense studenten volgen voorbeeld Maagdenhuisbezetters

De protestdrift van De Nieuwe Universiteit wordt niet alleen binnen de landsgrenzen overgenomen. In London hebben ongeveer veertig studenten een collegezaal van de London School of Economics bezet met de eis voor meer inspraak, meldt Hoger Onderwijs Persbureau. De bezetters zijn het eens met de protesterende studenten in Amsterdam en willen naast meer inspraak van studenten en docenten, meer vaste contracten voor het universiteitspersoneel. De Londense studenten gaan zelfs nog wat verder in hun (politieke) eisen: zo willen ze onder andere dat hun universiteit alle samenwerking met de olie-industrie stopzet. Ook organiseren ze, net als de Maagdenhuisbezetters, workshops, debatten en lezingen in de bezette ruimte. Of de Engelsen net zo vasthoudend zijn als de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis in hun strijd tegen de universiteit, moet nog blijken.

 

Lees meer

Studenten Bungehuis houden stand

De studenten die sinds vrijdagochtend het Bungehuis in Amsterdam bezetten, willen ondanks toenemende druk vanuit de UvA nog steeds het gebouw niet verlaten. Volgens de actievoerders is de universiteit niet democratisch genoeg. Onder de naam De Nieuwe Universiteit (DNU) strijdt een honderdtal studenten voor meer inspraak in het universitair beleid. De medezeggenschap, waarmee studenten invloed kunnen uitoefenen op universitaire regelingen, heeft geen daadkracht door de macht van het college van bestuur, decanen en opleidingsdirecteuren. Het bestuur van de UvA dreigde naar de rechter te stappen, mochten de studenten het pand na 12.00 uur vandaag nog steeds niet hebben verlaten. In een persverklaring staat dat het CvB vandaag inderdaad een kort geding aanspant. Momenteel lijkt de situatie hopeloos; de UvA wil dat de bezetters naar een andere locatie verkassen en daar de discussie aangaan met het bestuur. De actievoerders zeggen pas weg te gaan nadat de UvA concrete toezeggingen doet over de benoeming en rechten van de medezeggenschapsorganen. Gisteren zeiden de bezetters nog wel 'een paar verrassingen' te hebben voor de politie mocht deze het pand binnendringen. De oproep om meer inspraak vanuit de DNU lijkt aan kracht te winnen, ook onder wetenschappers en promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Zij zeggen zich zorgen te maken om de radicale hervormingen binnen de faculteit. Deze maand werd bekend dat zes talenstudies verdwijnen, maar ook de algehele kwaliteit binnen de geesteswetenschappen zal verslechteren. Naast de voorstanders, zijn er voldoende UvA-medewerkers die niet blij zijn met de actie, omdat de bezetting van het Bungehuis de orde van de dag te veel verstoort. Medewerkers durven het pand niet in en colleges vervallen. Het is nog maar de vraag of de geplande mastervoorlichtingen van morgen door kunnen gaan.

 

Lees meer

Voorstel CvB voldoet niet aan eisen Bungehuisbezetters

De voorstellen van het College van Bestuur (CvB) komen bij lange na niet in de buurt van de eisen van de Bungehuisbezetters. Het Amsterdamse studentenblad Folia meldt dit op basis van een aantal anonieme bronnen. De actiegroep stelt op haar eigen site, De Nieuwe Universiteit, zes eisen aan het universiteitsbestuur om de UvA democratischer en transparanter te maken: 1. Democratische verkiezing van het universiteitsbestuur 2. Verandering van het allocatiemodel: financiering op basis van input, niet op basis van rendementen 3. Stopzetting van het huidige Profiel 2016 4. Referenda per instituut en opleiding over de samenwerking tussen de UvA en de VU op de FNWI 5. Vaste contracten in plaats van flexibele aanstellingen 6. Een open debat over huisvestingskosten ten opzichte van bezuinigingen op onderwijs en onderzoek In verband daarmee: behoud van het Bungehuis als UvA-locatie Een van de eisen van de actiegroep is de stopzetting van het huidige Profiel 2016, waarin de toekomstplannen voor de Faculteit der Geesteswetenschappen staan beschreven. Het CvB wil een congres organiseren waarin de toekomst van het hoger onderwijs en de eisen van de Bungehuisbezetters worden besproken. Het CvB is echter slechts bereid om aan twee van de zes eisen te voldoen; de reorganisatie van de kleine talen wordt een jaar uitgesteld (punt 3) en er komt een pilot met referenda over facultair beleid. Om 16.00 uur komen de bezetters met een reactie op de voorstellen van het College van Bestuur.

 

Lees meer

Weer mot in het Maagdenhuis

Wie dacht dat het weer rustig was in het Maagdenhuis komt van de koude kermis thuis. De voormalige bezetters zouden veel van de tijdens de ontruiming achtergelaten bezittingen kwijt zijn. Van slaapzakken tot laptops, alles is weg, laat Teun, een van de actievoerders van De Nieuwe Universiteit van Amsterdam aan Folia weten. Gisteren mochten de actievoerders het Maagdenhuis in en kwamen ze tot de conclusie dat alles weg was. Teun denkt dat alle spullen zijn weggegooid: ‘Op foto’s die na de ontruiming zijn gemaakt, zijn sommige verdwenen spullen nog te zien. Ook kun je zien dat een grote afvalcontainer werd gevuld.' Bij de politie zouden de spullen volgens hem ook niet te vinden zijn: ‘De politie reageerde de afgelopen weken telkens ontwijkend op onze verzoeken, net zoals het College van Bestuur (CvB).’ De nieuwe woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam, Bart Bakker, stelt dat het grootste deel van de spullen is bewaard. Studenten konden bij het Maagdenhuis een formulier invullen over wat zij misten. Het deel dat bij het CvB lag is inmiddels opgehaald, maar er zouden ook nog bezittingen ter bewaring bij de politie liggen. Wie bij het Maagdenhuis nul op het rekest krijgt, heeft dus bij het politiebureau nog een kleine kans. Bakker erkent wel dat het Maagdenhuis grondig is schoongemaakt: ‘Daarbij zijn een heleboel spullen weggegooid, dat klopt.’ Studenten die zowel bij het CvB als bij de politie hun spullen niet terug konden vinden, blijven aan de gang. Ze mogen zich dan wederom bij het Maagdenhuis melden, zodat de UvA op zoek kan gaan naar ‘een passende oplossing’. Wat dat moge zijn, is onbekend. De actievoerders overwegen daarom of ze andere stappen gaan ondernemen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een schadeclaim.

 

Lees meer