Beurzen voor Eymaal

Fervent RU-aanklager en rechtenstudent Pepijn Eymaal heeft zijn bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar alsnog gekregen. Eerder won Eymaal zijn vierde rechtszaak tegen de RU. Dat Eymaal de rechtszaak tegen de RU over zijn niet-uitgekeerde bestuursbeurzen won, betekende niet direct dat hij ook zijn geld zou krijgen. De procedure werd slechts opnieuw doorlopen. Eymaal droeg in eerste instantie als argument aan dat hij toestemming had van de examencommissie om tentamens uit de master te mogen afleggen. Later besloot het College van Bestuur dat dit toch reden genoeg was om Eymaal tot eerstejaarsmasterstudent te rekenen en beurzen toe te kennen. De aanvullende beurs werd in eerste instantie niet overgemaakt. 'Excuses voor de rekenfout', aldus het College van Bestuur. Het eerste deel van de renteschade staat ook al op de bankrekening van Eymaal geparkeerd, het tweede deel van ongeveer 11 euro moet nog volgen. Wie denkt dat het na deze vierde rechtszaak gedaan is met de Eymaal-versus-RU-soap zit ernaast. Vermoedelijk komt er een vijfde rechtszaak aan, maar de dossiers voor de nieuwe zaak worden nog bestudeerd.

 

Lees meer

Eymaal maakt het de RU moeilijk

Afgelopen juni kondigde rechtenstudent Pepijn Eymaal aan de RU opnieuw voor de rechter te slepen. De reden: niet toegekende bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar bij de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen, omdat hij al vijfdejaars bachelorstudent was. Gistermiddag kwam de zaak voor bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 'Een medezeggenschapper verdient altijd compensatie, mijn collegae kregen dit ook' legt Eymaal uit. 'Deze ongelijke behandeling werkt demotiverend en beïnvloedt daardoor de samenstelling van de raad. Ouderejaars moeten hier ook zitting in kunnen nemen. Dit wordt nu ontmoedigd, terwijl zij ook belangen hebben die gehoord moeten worden - bijvoorbeeld over de b-in-5-regeling.' Eymaal verdedigde zichzelf in de zaak tegenover een tweetal vertegenwoordigers van de RU. Hij voerde aan dat de geschillenadviescommissie die zijn bezwaar behandelde bestond uit een juridische medewerker van de RU, terwijl de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat dit drie onafhankelijke personen zijn. De RU beargumenteerde dat de universiteit van de WHW was uitgezonderd, maar kon niet aangeven op welke rechtsgronden zij dit baseerde. In een eerdere zaak uit 2011 – ook van Eymaal – verklaarde het CBHO al dat er geen sprake was van een uitzondering. Eymaal voerde verder aan dat de examencommissie zijn deelname aan mastertentamens had goedgekeurd, wat hem eerstejaars masterstudent zou maken in plaats van vijfdejaars bachelor. pepijnDe uitspraak in de zaak volgt op zijn vroegst over zes weken. Wat de uitspraak zal zijn is moeilijk te zeggen. Procedureel lijkt de RU een aantal steken te hebben laten vallen, maar een rechter kan altijd anders oordelen. Daarnaast betekent op proceduregronden gelijk krijgen slechts dat de procedure opnieuw doorlopen moet worden waarmee de beurzen nog niet zijn toegekend. Wordt vervolgd dus.

 

Lees meer

Eymaal wint rechtszaak tegen de RU

Begin september verscheen rechtenstudent Pepijn Eymaal voor de rechter tegenover de RU, omdat hij vindt dat de bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar onterecht niet zijn toegekend. Gisteren kwam de uitspraak: de procedure is niet correct doorlopen, dus wint Eymaal de zaak. Dit betekent niet dat Eymaal zijn financiële vergoeding krijgt. De rechter oordeelde dat de procedure van de RU niet goed doorlopen is, omdat de geschillenadviescommissie niet onafhankelijk is van het College van Bestuur. Deze commissie bestaat namelijk uit medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de RU. Het College van Bestuur moet de procedure opnieuw starten. Binnen tien weken dienen zij een beslissing te nemen. Eymaal is zelf tevreden over de uitspraak. 'Ik heb nog geen toezegging dat ik alsnog een vergoeding krijg, maar mijn argumenten zullen nu opnieuw gehoord worden in een eerlijk proces.' De RU moet nu de aanvraag voor een financiële vergoeding voor Eymaal opnieuw in behandeling nemen. De RU kan ook proberen met Eymaal te schikken. 'De zaak is nu procedureel voor de rechter gekomen. Als de RU besluit mijn beurzen alsnog niet toe te kennen, kan ik de zaak alsnog inhoudelijk voor de rechter brengen.'   Foto: Yurre Wieken

 

Lees meer

Eymaal: 'Wat de RU doet mag helemaal niet'

Gisteren werd bekend dat student Pepijn Eymaal de RU voor de rechter sleept, omdat hij geen bestuursbeurzen toegewezen heeft gekregen. Eymaal vindt dat deze beurzen onterecht niet zijn toegekend. Hij meent er recht op te hebben, omdat hij voorzitter van de Facultaire Studentenraad bij Managementwetenschappen is. De zaak dient later dit jaar, maar voor nu is belangrijk: hoe hoog is zijn winstkans? Geen onafhankelijk oordeel Eymaal stelt ten eerste dat de RU geen geschillenadviescommissie heeft, wat wel verplicht is volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze commissie adviseert het college van bestuur hoe te beslissen op eventuele bezwaren naar aanleiding van het afwijzen van bestuursbeurzen. Uit het profileringsfonds krijgen studentbestuurders een vergoeding, dit geldt ook voor studenten in een (financiële) overmachtssituatie en topsporters. In plaats van zo'n commissie, is in werkelijkheid een medewerker van de juridische afdeling van de RU belast met de beoordeling van de bezwaren. Eymaal zegt dat dit helemaal niet zo kan. De wet stelt volgens hem dat een geschillenadviescommissie verplicht is en dat deze moet bestaan uit leden die functioneel onafhankelijk zijn. Dit betekent dat medewerkers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken niet in de commissie mogen zitten. Eymaal: 'Uit recente rechtspraak blijkt dat de RU er geen eigen, afwijkende procedure op mag nahouden. Dat doet zij nu wel.' Eymaal heeft ook tijdens zijn eerdere drie rechtszaken dezelfde medewerker van Bestuurlijke en Juridische Zaken tegenover zich gehad. Hij heeft nu zijn twijfels bij de objectiviteit van die medewerker. 'Hoe kan zij nu onafhankelijk en objectief oordelen over mijn bezwaar?' De laatste keer werd Eymaal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Recht op vergoeding Daarnaast is Eymaal van mening dat de WHW duidelijk is over studenten in de medezeggenschap: zij dienen een financiële vergoeding te krijgen voor hun werkzaamheden. Eerder liet de RU al weten niet mee te gaan in de argumenten van Eymaal. De universiteit ziet geen verplichting om medezeggenschappers altijd een financiële vergoeding te geven. 'Noch uit de wettekst, noch uit de Memorie van Toelichting op de WHW blijkt dat het recht op financiële ondersteuning aan leden van de medezeggenschap van onbeperkte duur moet zijn', aldus het college van bestuur in een brief aan Eymaal. Eymaal slaat nu terug in zijn beroepschrift bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Hij stelt dat de wetgever welbewust instellingen heeft verplicht om studenten in de medezeggenschap financieel tegemoet te komen. Zolang de zaak nog bij de rechter ligt, wil de RU wil niet inhoudelijk reageren. Na half augustus zal de zitting plaatsvinden, vervolgens duurt het nog zo'n drie maanden voordat er een uitspraak is.

 

Lees meer

Geen terugkeer van fulltime-besturen

Studenten zullen ook de komende twee jaar studiepunten moeten halen naast hun bestuursfunctie. Dat blijkt uit gemaakte afspraken tussen het College van Bestuur (CvB) en de Universitaire Studentenraad (USR) over de nieuwe bestuursbeurzenregeling. Die vernieuwde regeling gaat al vanaf september in en vervangt daarmee de regeling uit 2012. Met de vorige regeling werd, onder grote kritiek, het fulltime besturen afgeschaft. Het CvB was van mening dat studenten zich in een jaar niet alleen maar bezig mogen houden met besturen, maar dat ze vooral moeten doorstuderen. Sindsdien moeten studenten met zware bestuursfuncties minimaal 18 studiepunten in een jaar halen, om de volledige beurs te kunnen ontvangen. Dit was het uitgelezen moment voor de USR om van die gehate regeling af te komen. Jip Mennen, voorzitter van de USR, is het daar mee eens, maar ze geeft aan dat vooral het CvB niet van de regeling af wilde. 'We hebben er over gesproken en zelfs concrete voorstellen gedaan, maar we hebben met meerdere partijen van doen. Onderhandelen is keuzes maken. Ook ons voorstel om terug te gaan naar 12 EC voor de zware functies, behoorde niet tot de mogelijkheden. Het CvB was niet bereid om iets op dat gebied te veranderen. We zijn wel te spreken over de hele fijne samenwerking met het college.' Grote vraag is nu of de USR zich snel heeft neergelegd bij de argumenten van rector magnificus Kortmann, of dat daadwerkelijk op het scherpst van de snede is onderhandeld. Feit blijft dat studenten met een zware bestuursfunctie, ook de komende twee jaar flinke moeite moeten doen om er naast te studeren.

 

Lees meer

Praatjes vullen geen gaatjes

Je zult ze onderhand wel hebben gezien, de windmolentjes zijn weer van de partij. Voor het derde jaar op rij moeten ze jou en anderen ervan overtuigen dat besturen supergoed en keileuk is, een boodschap die ANS natuurlijk van harte onderschrijft. Dit jaar blijft het echter niet bij een paar vrolijk draaiende windmolentjes en flyerende bestuursleden. Er verscheen vanochtend een kek YouTube-filmpje. In de hoofdrol rector magnificus Bas Kortmann en Collegevoorzitter Gerard Meijer, die vertellen dat een universiteit maar een dooie boel is zonder actieve studenten en dat een bestuursfunctie 'een fantastisch stuk ontwikkeling' oplevert voor de student. Afsluitend jubelen de beide heren in koor: 'Samen houden we het studentenleven draaiende!' En daar krijgen wij toch wat kriebels van in onze maag. Want waar het College van Bestuur met zo'n boodschap linksom de loftrompet afsteekt over bestuurswerk, verhoogt ze rechtsom de druk op studentbestuurders flink. Het profileringsfonds, dat onder andere bestuurders met een vergoeding tegemoet komt en daarmee het studentenleven draaiende houdt, is vorig jaar al op de schop gegaan. Daardoor is fulltime besturen niet meer mogelijk, zijn vacatiegelden voor medezeggenschappers afgeschaft en moeten veel studenten naast het bestuurswerk verplicht punten halen om überhaupt recht te hebben op een deel van de bestuursbeurs. Dit met het idee: besturen doe je naast je studie, niet in plaats van. Er is nu een tijdelijke regeling van kracht tot het collegejaar 2014/2015. Voor de periode daarna is nog geen oplossing, de discussie daaromtrent is naar verluidt verschoven naar volgend collegejaar vanwege de onzekerheid over de invoering van het leenstelsel. De rector kondigde echter al eerder aan dat 'het op langere termijn zo is dat er minder geld is' en je 'pijnlijke beslissingen moet nemen' als het gaat om het de bestuursbeurzenregeling. Natuurlijk ligt dat niet geheel aan de universiteit. Den Haag denkt ook dat het profileringsfonds een onuitputbare zak met geld is waaruit alsmaar kan worden gegraaid. Juist dan hoop je dat de RU het daadwerkelijk opneemt voor haar studenten en voorziet in een fatsoenlijke regeling voor (toekomstige) studentbestuurders. Alleen goedkope praatjes als hieronder vullen namelijk geen lege plekken bij Nijmeegse besturen, een goede ondersteuningsregeling waaruit respect blijkt voor het mee laten draaien van het studentenleven wel.

 

Lees meer

Student sleept RU weer voor rechter

Student Pepijn Eymaal sleept de Radboud Universiteit voor de vierde keer voor de rechter. Ditmaal zijn ze in conflict over afgewezen bestuursbeurzen. Het is niet de eerste keer dat de juristen van de RU de degens kruisen met Eymaal. Eerder had hij al een langlopend conflict over een afgekeurd tentamen. Ook heeft de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken al vaker brieven van de rechtenstudent ontvangen over allerhande onderwerpen. Eymaal, 'huisjurist' bij Studentenvakbond AKKU, is ditmaal ontevreden omdat hij geen bestuursbeurzen krijgt. De vijfdejaars student is voorzitter van de Facultaire Studentenraad van Managementwetenschappen en heeft normaal gesproken recht op drie bestuursbeurzen. In de regeling over die bestuursbeurzen, regeling Fonds, is echter bepaald dat je als vijfdejaars student geen recht hebt op een vergoeding. 'Het is een schande dat de RU haar medezeggenschapsleden anders behandelt. Niet de duur van mijn studie, maar het werk dat ik doe, zou centraal moeten staan. Volgens mij biedt de wet geen ruimte voor het afwijzen van bestuursbeurzen,' aldus Eymaal. Over niet al te lange tijd zal blijken of het beroepschrift met bijlagen, goed voor ruim tachtig pagina's, de rechter wel zal overtuigen om de bestuursbeurzen toe te kennen. Als dat gebeurt kan de RU meer verzoeken van studenten verwachten: Eymaal is niet de enige medezeggenschapper die geen beurzen toegekend heeft gekregen. Morgen op ANS-Online: hoe groot zijn de kansen voor Eymaal in deze zaak?

 

Lees meer

Vergoeding medezeggenschap veiliggesteld

Vanochtend berichtte ANS dat het fulltime besturen niet terugkeert. Met de nieuwe regeling zijn er wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben premasterstudenten die een WO-bachelor op zak hebben, wel een vergoeding, terwijl dit eerst niet zo was. De belangrijkste verandering is dat de  medezeggenschap de komende twee jaar meer bestuursbeurzen krijgt dan in het verleden was afgesproken. Toch is de vergoeding minder dan afgelopen twee jaar. In 2012 werden de zogenaamde 'vacatiegelden' voor de medezeggenschap afgeschaft. Sindsdien krijgen de medezeggenschappers geen geld meer voor het bijwonen van de gezamenlijke vergadering. Omdat de vacatiegelden een groot deel van de vergoeding bleken te zijn, werd besloten tot een overgangsregeling. Zo kregen medezeggenschappers in 2012/2013 1,33 (FSR-lid) tot 4 (USR-voorzitter) extra bestuursbeurzen. Die overgangsregeling loopt aan het eind van dit jaar af en daarmee leek de situatie te ontstaan dat de medezeggenschap veel minder beurzen zou krijgen dan drie jaar geleden. Dat is nu door de USR afgewend. Assessoren en de vicevoorzitter en secretaris van de USR krijgen komend jaar ieder zeven bestuursbeurzen. De USR-voorzitter is de enige functie met acht beurzen, USR-leden moeten het met vijf beurzen doen. Andere functies, zoals lid van de FSR, krijgen veelal één bestuursbeurs. Alle overige functies kun je in dit overzicht vinden.

 

Lees meer