Beurzen voor Eymaal

Fervent RU-aanklager en rechtenstudent Pepijn Eymaal heeft zijn bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar alsnog gekregen. Eerder won Eymaal zijn vierde rechtszaak tegen de RU. Dat Eymaal de rechtszaak tegen de RU over zijn niet-uitgekeerde bestuursbeurzen won, betekende niet direct dat hij ook zijn geld zou krijgen. De procedure werd slechts opnieuw doorlopen. Eymaal droeg in eerste instantie als argument aan dat hij toestemming had van de examencommissie om tentamens uit de master te mogen afleggen. Later besloot het College van Bestuur dat dit toch reden genoeg was om Eymaal tot eerstejaarsmasterstudent te rekenen en beurzen toe te kennen. De aanvullende beurs werd in eerste instantie niet overgemaakt. 'Excuses voor de rekenfout', aldus het College van Bestuur. Het eerste deel van de renteschade staat ook al op de bankrekening van Eymaal geparkeerd, het tweede deel van ongeveer 11 euro moet nog volgen. Wie denkt dat het na deze vierde rechtszaak gedaan is met de Eymaal-versus-RU-soap zit ernaast. Vermoedelijk komt er een vijfde rechtszaak aan, maar de dossiers voor de nieuwe zaak worden nog bestudeerd.

 

Lees meer

Eymaal maakt het de RU moeilijk

Afgelopen juni kondigde rechtenstudent Pepijn Eymaal aan de RU opnieuw voor de rechter te slepen. De reden: niet toegekende bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar bij de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen, omdat hij al vijfdejaars bachelorstudent was. Gistermiddag kwam de zaak voor bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 'Een medezeggenschapper verdient altijd compensatie, mijn collegae kregen dit ook' legt Eymaal uit. 'Deze ongelijke behandeling werkt demotiverend en beïnvloedt daardoor de samenstelling van de raad. Ouderejaars moeten hier ook zitting in kunnen nemen. Dit wordt nu ontmoedigd, terwijl zij ook belangen hebben die gehoord moeten worden - bijvoorbeeld over de b-in-5-regeling.' Eymaal verdedigde zichzelf in de zaak tegenover een tweetal vertegenwoordigers van de RU. Hij voerde aan dat de geschillenadviescommissie die zijn bezwaar behandelde bestond uit een juridische medewerker van de RU, terwijl de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat dit drie onafhankelijke personen zijn. De RU beargumenteerde dat de universiteit van de WHW was uitgezonderd, maar kon niet aangeven op welke rechtsgronden zij dit baseerde. In een eerdere zaak uit 2011 – ook van Eymaal – verklaarde het CBHO al dat er geen sprake was van een uitzondering. Eymaal voerde verder aan dat de examencommissie zijn deelname aan mastertentamens had goedgekeurd, wat hem eerstejaars masterstudent zou maken in plaats van vijfdejaars bachelor. pepijnDe uitspraak in de zaak volgt op zijn vroegst over zes weken. Wat de uitspraak zal zijn is moeilijk te zeggen. Procedureel lijkt de RU een aantal steken te hebben laten vallen, maar een rechter kan altijd anders oordelen. Daarnaast betekent op proceduregronden gelijk krijgen slechts dat de procedure opnieuw doorlopen moet worden waarmee de beurzen nog niet zijn toegekend. Wordt vervolgd dus.

 

Lees meer

Eymaal wint rechtszaak tegen de RU

Begin september verscheen rechtenstudent Pepijn Eymaal voor de rechter tegenover de RU, omdat hij vindt dat de bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar onterecht niet zijn toegekend. Gisteren kwam de uitspraak: de procedure is niet correct doorlopen, dus wint Eymaal de zaak. Dit betekent niet dat Eymaal zijn financiële vergoeding krijgt. De rechter oordeelde dat de procedure van de RU niet goed doorlopen is, omdat de geschillenadviescommissie niet onafhankelijk is van het College van Bestuur. Deze commissie bestaat namelijk uit medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de RU. Het College van Bestuur moet de procedure opnieuw starten. Binnen tien weken dienen zij een beslissing te nemen. Eymaal is zelf tevreden over de uitspraak. 'Ik heb nog geen toezegging dat ik alsnog een vergoeding krijg, maar mijn argumenten zullen nu opnieuw gehoord worden in een eerlijk proces.' De RU moet nu de aanvraag voor een financiële vergoeding voor Eymaal opnieuw in behandeling nemen. De RU kan ook proberen met Eymaal te schikken. 'De zaak is nu procedureel voor de rechter gekomen. Als de RU besluit mijn beurzen alsnog niet toe te kennen, kan ik de zaak alsnog inhoudelijk voor de rechter brengen.'   Foto: Yurre Wieken

 

Lees meer

Eymaal: 'Wat de RU doet mag helemaal niet'

Gisteren werd bekend dat student Pepijn Eymaal de RU voor de rechter sleept, omdat hij geen bestuursbeurzen toegewezen heeft gekregen. Eymaal vindt dat deze beurzen onterecht niet zijn toegekend. Hij meent er recht op te hebben, omdat hij voorzitter van de Facultaire Studentenraad bij Managementwetenschappen is. De zaak dient later dit jaar, maar voor nu is belangrijk: hoe hoog is zijn winstkans? Geen onafhankelijk oordeel Eymaal stelt ten eerste dat de RU geen geschillenadviescommissie heeft, wat wel verplicht is volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze commissie adviseert het college van bestuur hoe te beslissen op eventuele bezwaren naar aanleiding van het afwijzen van bestuursbeurzen. Uit het profileringsfonds krijgen studentbestuurders een vergoeding, dit geldt ook voor studenten in een (financiële) overmachtssituatie en topsporters. In plaats van zo'n commissie, is in werkelijkheid een medewerker van de juridische afdeling van de RU belast met de beoordeling van de bezwaren. Eymaal zegt dat dit helemaal niet zo kan. De wet stelt volgens hem dat een geschillenadviescommissie verplicht is en dat deze moet bestaan uit leden die functioneel onafhankelijk zijn. Dit betekent dat medewerkers van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken niet in de commissie mogen zitten. Eymaal: 'Uit recente rechtspraak blijkt dat de RU er geen eigen, afwijkende procedure op mag nahouden. Dat doet zij nu wel.' Eymaal heeft ook tijdens zijn eerdere drie rechtszaken dezelfde medewerker van Bestuurlijke en Juridische Zaken tegenover zich gehad. Hij heeft nu zijn twijfels bij de objectiviteit van die medewerker. 'Hoe kan zij nu onafhankelijk en objectief oordelen over mijn bezwaar?' De laatste keer werd Eymaal gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Recht op vergoeding Daarnaast is Eymaal van mening dat de WHW duidelijk is over studenten in de medezeggenschap: zij dienen een financiële vergoeding te krijgen voor hun werkzaamheden. Eerder liet de RU al weten niet mee te gaan in de argumenten van Eymaal. De universiteit ziet geen verplichting om medezeggenschappers altijd een financiële vergoeding te geven. 'Noch uit de wettekst, noch uit de Memorie van Toelichting op de WHW blijkt dat het recht op financiële ondersteuning aan leden van de medezeggenschap van onbeperkte duur moet zijn', aldus het college van bestuur in een brief aan Eymaal. Eymaal slaat nu terug in zijn beroepschrift bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Hij stelt dat de wetgever welbewust instellingen heeft verplicht om studenten in de medezeggenschap financieel tegemoet te komen. Zolang de zaak nog bij de rechter ligt, wil de RU wil niet inhoudelijk reageren. Na half augustus zal de zitting plaatsvinden, vervolgens duurt het nog zo'n drie maanden voordat er een uitspraak is.

 

Lees meer

Langstudeerboete niet onrechtmatig

`De langstudeerboete is niet in strijd met de wet', zo oordeelde rechter Hans Hofhuis vandaag in de rechtszaakdie de studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV tegen de Nederlandse Staat aanspanden. Hun belangrijkste argument, namelijk dat tijdens het spel de regels niet mogen worden gewijzigd, werd van de tafel geveegd door Hofhuis. Hij stelt dat dit nergens in de wet is opgenomen en dat de studenten hadden kunnen vermoeden dat hun collegegeld tijdens hun studie aan verandering onderhevig is. Hun beroep op het rechtszekerheidbeginsel werd dus ontkracht. De rechter ontkent dat de Halbeheffing de toegang tot het onderwijs blokkeert. Hij acht het niet bewezen dat lagere klassen nu worden uitgesloten om te gaan studeren. Voor deeltijdstudenten die zich voor 1 februari 2011 hebben ingeschreven wordt een uitzondering gemaakt, voor hen komt er een bijzondere overgangsregeling. Omdat zij een grotere kans hebben op uitloop, mogen ze niet op dezelfde manier worden behandeld als voltijdstudenten. Ondanks dit kleine succes voor de deeltijdstudenten is de teleurstelling voor de studentenorganisaties groot. 'Gelukkig neemt het draagvlak voor de langstudeerboete in de politiek af', aldus Kai Heijneman, voorzitter LSVb. De drie organisaties roepen de politieke partijen opde maatregel alsnog volledig terug te draaien.

 

Lees meer

Rechtszaak tegen langstudeerboete van start

En we zijn begonnen. De Halbeheffing is al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar net nu er steeds meer twijfels ontstaan over de draconische maatregel, begint de rechtszaak in Den Haag. Tom Barkhuysen, de advocaat van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen, acht het een goed verdedigbare zaak. Barkhuysen denkt dat er voldoende redenen zijn om studenten vanaf volgend collegejaar niet de boete van 3.000 euro te laten betalen. In dit filmpje zet hij zijn belangrijkste argumenten uiteen. Er was even sprake van dat de zaak vandaag te volgen zou zijn via een livestream, maar vanwege een uitspraak in de Amsterdamse zedenzaak gaat dat niet door. Er zijn zoveel studenten op komen dagen dat ze niet allemaal in de zaal passen en er een extra zaal is geopend met een videoverbinding. Vanuit de zaal mag officieel niet worden getwitterd, maar via #langstudeerboete komt vast het een en ander naar buiten. Naar verwachting volgt de uitspraak in de zaak binnen zes tot acht weken. Update: Hier zijn de updates te volgen van de verslaggever van NOS op 3

 

Lees meer

Student sleept RU weer voor rechter

Student Pepijn Eymaal sleept de Radboud Universiteit voor de vierde keer voor de rechter. Ditmaal zijn ze in conflict over afgewezen bestuursbeurzen. Het is niet de eerste keer dat de juristen van de RU de degens kruisen met Eymaal. Eerder had hij al een langlopend conflict over een afgekeurd tentamen. Ook heeft de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken al vaker brieven van de rechtenstudent ontvangen over allerhande onderwerpen. Eymaal, 'huisjurist' bij Studentenvakbond AKKU, is ditmaal ontevreden omdat hij geen bestuursbeurzen krijgt. De vijfdejaars student is voorzitter van de Facultaire Studentenraad van Managementwetenschappen en heeft normaal gesproken recht op drie bestuursbeurzen. In de regeling over die bestuursbeurzen, regeling Fonds, is echter bepaald dat je als vijfdejaars student geen recht hebt op een vergoeding. 'Het is een schande dat de RU haar medezeggenschapsleden anders behandelt. Niet de duur van mijn studie, maar het werk dat ik doe, zou centraal moeten staan. Volgens mij biedt de wet geen ruimte voor het afwijzen van bestuursbeurzen,' aldus Eymaal. Over niet al te lange tijd zal blijken of het beroepschrift met bijlagen, goed voor ruim tachtig pagina's, de rechter wel zal overtuigen om de bestuursbeurzen toe te kennen. Als dat gebeurt kan de RU meer verzoeken van studenten verwachten: Eymaal is niet de enige medezeggenschapper die geen beurzen toegekend heeft gekregen. Morgen op ANS-Online: hoe groot zijn de kansen voor Eymaal in deze zaak?

 

Lees meer

Studiepunten afpakken mag

Opleidingen mogen zelf bepalen wanneer studiepunten komen te vervallen, het maakt daarbij niet uit of de kennis van de student verouderd is of niet. Dit zegt minister Bussemaker opnieuw in een antwoord op de kamervragen van SP-kamerlid Van Dijk. De beperking van de geldigheidsduur mag worden gebruikt als stok achter de deur om de trage student sneller af te laten studeren. Volgens Bussemaker is de studievoortgang geen doel op zich. 'De maatregelingen die instellingen treffen om studenten sneller te laten studeren moeten leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs'. Vorig jaar heeft een student Politicologie van de RU een rechtszaak tegen de bachelor-in-5 regeling verloren. De uitslag uit juni 2014 luidde dat de regeling gewoon moest worden toegepast. De student kreeg geen uitstel en moest zich aan het gestelde termijn van de opleiding houden.

 

Lees meer

Uitspraak langstudeerboete op 25 juli

Op 25 juli ('of zoveel eerder als mogelijk') doet de rechter uitspraak in de zaak om de langstudeerboete. De advocaten van het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en de Landelijke Kamer van Verenigingen en landsadvocaat Eric Daalder hielden gisteren hun pleidooi in de rechtszaal. Daalder deed een aantal uitspraken waar nogal wat ophef over ontstond onder studenten. Zo claimde hij dat de langstudeerboete al bekend was vanaf 2010, wat hem op cynische reacties van onder andere oud-LSVb-voorzitter Sander Breur kwam te staan. Tom Barkhuysen, advocaat van de studentenorganisaties, stelde dat studenten pas op 5 juli 2011 wisten of ze onder de langstudeerboete zouden vallen. Ook ontkende de landsadvocaat het bestaan van deeltijdstudies. Hij claimde dat het eigenlijk voltijdstudies zijn waar studenten zich als deeltijder voor inschrijven. Nog grotere verbazing ontstond toen Daalder insinueerde dat het profileringsfonds is bedoeld voor zielige studenten en dat studenten die onevenredig hard worden getroffen altijd nog kunnen lenen. Op Twitter rees de vraag of de Nederlandse Staat de zaak tegen de langstudeerboete wel serieus neemt. Over twee maanden zullen we weten of studenten met meer dan één jaar uitloop vanaf 1 september de boete van 3063 euro moeten betalen.

 

Lees meer