Geen brede talenbachelor aan RU

Zijlstra wil dat universiteiten brede alfa-bachelors aan gaan bieden, aangezien dat efficiëntie ten goede zou komen. De door de staatssecretaris gewenste schaalvergroting en verbreding zou kunnen leiden tot het verdwijnen van kleine talenstudies, zoals Fries. Paul Sars, decaan van de Faculteit der Letteren aan de RU, is echter niet van plan studenten 'zomaar een mondje Spaans te leren'. Dat meldt Scienceguide. De letterenfaculteit kiest juist voor verdieping in plaats van verbreding. 'In de brede bachelor wordt de keuze nog een jaar uitgesteld. Dat is verloren tijd, zeker voor een student die op de middelbare school de keuze al heeft gemaakt', aldus Sars. Volgens de decaan zitten werkgevers juist te wachten op studenten die aan het einde van hun studie de taal volledig beheersen.

 

Lees meer

Halbe is kwakzalver van het jaar

Staatssecretaris Halbe Zijlstra krijgt de meester Kackadorisprijs 2012 van de Vereniging tegen Kwakzalverij. Daarmee is hij Kwakzalver van het Jaar 2012. Halbe was genomineerd voor de prijs omdat hij de wetgeving dusdanig vormgaf dat studenten stufi krijgen voor een opleiding tot chiropractor in het buitenland. Er bestaat in Nederland echter geen opleiding voor bottenkrakers en het diploma voor afgestudeerden over de grens wordt niet erkend. Desondanks krijgen studenten die de studie in het buitenland willen volgen dus wel stufi van Halbe en dat zijn er nogal wat. De afgelopen jaren zijn er volgens het Hoger Onderwijs Persbureau 119 studenten begonnen met een opleiding tot chiropractor in het buitenland, in drie jaar strijken zijn tezamen 1,1 miljoen aan basisbeurs op. Kassa voor de student, kwakzalverprijs voor Halbe.

 

Lees meer

ISO-actie: Wie betaalt de rekening?

Gistermiddag trapte het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de landelijke campagne 'Wie betaalt de rekening?' af op de campus van de TU Delft. Het ISO onthulde samen met de universiteit en vakcentrale MHP de Nationale Studieschuld Teller. Deze teller zal de komende week vanaf het bedrag van 5.800.000.000 euro (de totale nationale studieschuld op dit moment) 17 euro per seconde oplopen - dat is volgens het ISO het bedrag dat er per seconde aan studieschuld bijkomt. Met de teller wil het ISO de hoge studieschuld onder studenten zichtbaar maken. Door alle maatregelen van Zijlstra, zoals de langstudeerboete en het afschaffen van de basisbeurs in de master, zal de schuld snel veel hoger worden en daartegen protesteert het ISO. De organisatie is van mening dat het eenzijdig verhogen van de rekening van studenten niet langer door kan gaan en waarschuwt voor de toenemende ontoegankelijkheid van het hoger onderwijs. Daarom roept zij op tot actie. In de week van 19 t/m 23 maart organiseren het ISO, de LSVb en diverse lidorganisaties acties. Zo zal AKKU op 20 maart een demonstratie in Nijmegen houden. De petitie tegen de hoge studieschuld kan hier worden getekend, meepraten kan hier.

 

Lees meer

Kamerdebat: Inkorting OV-reisrecht met halfjaar uitgesteld

Het was even verwarrend, maar nu blijkt toch dat Halbe zijn inkorting van het studentenreisrecht, onderdeel van het wetsvoorstel 'Studeren is investeren', moet uitstellen. Dit werd zojuist duidelijk in het debat over het gewraakte wetsvoorstel. Het bleek dat maatregelen omtrent de OV-chipkaart niet per collegejaar kunnen worden ingevoerd, maar slechts per kalenderjaar. Langstudeerders hoeven dus nog niet vanaf komende september te betalen voor hun treinreis. Pas vanaf 1 januari 2013 gaat de maatregel in. Daarnaast nam de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afstand van het principe van collegegeldvrij besturen. Zijlstra noemde het vreemd dat studenten zich zouden kunnen uitschrijven bij een instelling en toch gebruik zouden kunnen maken van de voorzieningen voor studenten. Verder viel een uitspraak van CDA'er Sander de Rouwe op. De woordvoerder voor het Hoger Onderwijs van de Christendemocraten zei zich altijd verzet te hebben tegen de afschaffing van de studiefinanciering in de masterfase, zoals die was bekokstoofd door de gedoogcoalitie van CDA, VVD en PVV. Het Kamerlid zal zich sterk maken om behoud van de basisbeurs voor masterstudenten onderdeel te maken van het verkiezingsprogramma van het CDA.

 

Lees meer

Maatregelen hoger onderwijs op losse schroeven

Door de val van het kabinet staat het hele hogeronderwijsbeleid op losse schroeven. Gisteren zou het voorstel om de masterstufi af te schaffen worden besproken in de Tweede Kamer. Morgen staat het onderwerp opnieuw op de agenda, maar de vraag is of er überhaupt inhoudelijk op hoger onderwijs wordt ingegaan. De kans is groot dat masterstudenten komend collegejaar nog kunnen genieten van het maandelijkse cadeautje van DUO. Als er donderdag geen knoop wordt doorgehakt door de Tweede Kamer is er namelijk voor de Eerste Kamer niet genoeg tijd om het wetsvoorstel 'Studeren is Investeren' voor het zomerreces te behandelen. Ook over de al aangenomen langstudeerboete bestaat onduidelijkheid. De boete is al door de Tweede en Eerste Kamer, maar de laatste wilde dat Zijlstra deeltijdstudenten meer tegemoet kwam. Dat deed hij vorige week, waardoor de bezwaren tegen de boete in principe zijn weggenomen. Nu uit de Catshuisplannen echter blijkt dat VVD, CDA en PVV overeenstemming hadden bereikt over het terugdraaien van de boete in ruil voor het afschaffen van de gehele studiefinanciering, valt nog maar te bezien wat de toekomst van deze maatregel is. Meerdere partijen zien de langstudeerboete liever verdwijnen met de invoering van een leenstelsel. Door de onduidelijkheid over de bezuinigingsmaatregelen staan ook de prestatieafspraken tussen de universiteiten en Zijlstra onder druk. Als 'Studeren is Investeren' niet wordt aangenomen, valt een deel van het bekostigingsmodel weg. De bezuinigingen op hoger onderwijs zouden namelijk gebruikt worden om de afspraken te financieren. De RU geeft aan dat er op dit moment weinig te zeggen is over haar plannen. Hoe onze alma mater precies omgaat met de prestatieafspraken is nog niet openbaar, maar het College van Bestuur heeft meerdere malen benadrukt dat er weinig nieuw beleid zal worden gemaakt. De onderwijsintensivering en uitbreiding van het honours programma stonden bijvoorbeeld al langere tijd op de planning van de RU. Loeke Salemans, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, beaamt dit. 'Er komt niet opeens een enorme ommezwaai, het zijn vooral kleine details waar we nog niet tevreden mee zijn.' Wat er morgen precies gaat gebeuren is onduidelijk. Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), denkt dat het vooral uitstel van executie is voor studenten. 'We verwachten dat de gehele studiefinanciering zal verdwijnen in 2013. Volgens de huidige standpunten en peilingen is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het invoeren van een leenstelsel.' Gisteren riep het ISO op om de langstudeerboete terug te draaien en 'Studeren is Investeren' controversieel te verklaren. Hameleers vraagt Tweede Kamerleden om in gesprek te gaan met studenten over een toekomstbestendig stelsel voor het hoger onderwijs. Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), zei gisteren nog tegen ANS-Online: 'Studenten zijn echt saved by the bell.' Vandaag is hij wat minder optimistisch, vooral omdat hij niet in kan schatten wat er morgen staat te gebeuren. 'Het slechtste scenario zou zijn dat er morgen wordt gehamerd op strenge bezuinigingen, waardoor er toch knopen worden doorgehakt.' Als het aan de LSVb ligt, worden Zijlstra's plannen controversieel verklaard en van tafel geveegd.

 

Lees meer

Meldpunt voor langstudeerklachten

Sinds de start van het collegejaar afgelopen maandag, kent Nederland de eerste studenten met een langstudeerboete. De moeizaamheid waarmee de boete tot stand kwam, staat ons allemaal nog helder voor ogen en ook na de definitieve invoering is er het laatste woord nog niet over gesproken. Omdat er onder studenten nog veel onduidelijkheid is over de boete en omdat DUO er een potje van maakt, hebben studentenorganisaties Het Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) vandaag de website langstudeerboete.nu online gezet. Op de website kunnen studenten klachten indienen, vragen stellen en meer lezen over de boete en over het indienen van bezwaarschriften. Vragen zullen ze zeker hebben, aangezien Studielink stelselmatig verkeerde brieven stuurt aan de verkeerde studenten. Zo ontvingen studenten die geen boete hoeven te betalen aanmaningen, terwijl studenten die wel onder de voorwaarden vallen nog niks hebben gehoord. Dit beweerde Thijs van Reekum, de voorzitter van het ISO, vanmorgen bij de lancering van de website.

 

Lees meer

Minder masterstudenten door langstudeerboete

Voor 18 procent van de Nederlandse studenten is de langstudeerboete van invloed op hun studiekeuze. Dat blijkt uit de resultaten van een landelijke enquête die op 15 universiteiten en hogescholen is uitgevoerd onder 5497 studenten. De enquête naar studiedruk was opgesteld naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregelen zoals de langstudeerboete en het vervallen van de basisbeurs in de masterfase. Uit het onderzoek blijkt verder dat 40 procent van de Nederlandse studenten wel eens studiestress ervaart. De stress wordt groter naarmate de student ouder wordt en de druk is groter bij masterstudenten dan bij bachelorstudenten. 18 procent van de studenten geeft aan dat hun besluit over het volgen van een master wordt beïnvloed door de bezuinigingsmaatregelen. Van alle bachelorstudenten ziet zelfs 8 procent af van een master. Landelijk betekent het dat zo'n veertigduizend studenten hun studie inkorten om deze redenen. Het lijkt staatssecretaris Zijlstra allemaal weinig te boeien. In een reactie op de onderzoeksresultaten en de stress onder studenten zegt hij dat een beetje stress 'helemaal niet erg' is, want 'daar krijg je straks als je werkt ook mee te maken'. Daarnaast begrijpt hij niet dat studenten geen master zouden doen: 'Voor een eenjarige master heb je twee jaar de tijd, voor een tweejarige, drie jaar'. Tijd zat dus, aldus Halbe. Daarnaast benadrukt hij dat de langstudeerboete een bewustere studiekeuze van studenten beoogt.

 

Lees meer

Ondergang van de doorstroommaster?

Als het aan demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra ligt, mogen universiteiten vanaf het collegejaar 2014-2015 zelf hun masterstudenten selecteren. In een brief aan de Tweede Kamer laat hij dan ook weten dat zijn wetsvoorstel om per komend jaar de doorstroommaster af te schaffen, ter advies bij de Raad van State ligt. Met de komst van de bachelor-masterstructuur zo’n tien jaar geleden, werden universiteiten verplicht een doorstroommaster aan te bieden die feilloos zou aansluiten op een bijbehorende bachelor. Het lijkt vandaag de dag vanzelfsprekend dat studenten na het afronden van een universitaire bacheloropleiding aan de doorstroommaster beginnen. Met de afschaffing van deze doorstroommaster zullen universiteiten zich meer gaan onderscheiden met hun masterprogramma’s en beter hun best moeten doen om de studenten te behouden. Ook hoopt Zijlstra dat studenten bewuster nadenken over de masterspecialisatie. Het is te hopen dat de afschaffing van de doorstroommaster niet zal worden gebruikt als selectiemethode of als middel om studenten buiten de deur te houden. Hiervoor vreesde Bastiaan Verweij, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), al in 2008.

 

Lees meer

Opnieuw debat over langstudeerboete

Er komt opnieuw een debat in de Tweede Kamer over de langstudeerboete. Hoger Onderwijswoordvoerder Tanja Jadnanansing van de PvdA heeft hiertoe opgeroepen naar aanleiding van de aanhoudende onduidelijkheid over de gevolgen voor deeltijdstudenten. ‘Er is al geruime tijd gedoe rond de langstudeerboete, die voor veel studenten desastreus uitpakt en dan vooral voor de deeltijdstudenten en de pre-masterstudenten,’ stelde de politica woensdag in de Tweede Kamer. 'Ik wil een dertigledendebat met de staatssecretaris om van hem te horen hoe hij zijn eerdere belofte denkt na te komen dat er geen disproportionele gevolgen zouden zijn voor studenten.’ Jadnanansing zegt ‘bedolven te worden onder heftige verhalen’ van mensen die door de langstudeerboete gedupeerd zijn. Met name de situatie voor pre-master studenten uit het hbo en leraren die zich in deeltijd willen bijscholen naar een hogere docentengraad is nog onzeker. Eerder vroeg de Eerste Kamer de staatssecretaris al een regeling te treffen voor deeltijdstudenten, die sneller getroffen worden door de maatregel omdat hun opleiding uitgesmeerd wordt over meerdere jaren. Zijlstra vindt dat deeltijdstudenten net zo snel moeten afstuderen als voltijders. Wanneer het debat met de staatssecretaris plaats zal vinden, is nog niet bekend.

 

Lees meer

Opschorten langstudeerboete 'onbehoorlijk'?

Onze oren klapperden toen we het hoorden. Diverse media meldden het met hoofdletters: Halbe die het afschieten van de langstudeerboete onbehoorlijk richting de studenten noemt. Het ligt iets genuanceerder: onze staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap noemde aan tafel bij Knevel en Van den Brink het gedrag van de andere partijen, die hem oproepen de wet te staken, onbehoorlijk, niet de regel zelf. Toch is dit een vreemd argument om geen actie te ondernemen. Vind maar eens een student die het GroenLinks kwalijk neemt dat de partij bij het Kunduzoverleg de boete moest toestaan, maar hier nu op terugkomt. Wat er precies gaat gebeuren is nog altijd onduidelijk. De partij van Jolande Sap heeft aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen tegen Halbe als hij niet de boete onschadelijk maakt. Dit was weer tegen het zere been van Zijlstra, die aangeeft enkel de besluiten van Kunduz te volgen. Makkelijk hoor, je achter de wet verschuilen. Vooral als er in de Kamer geen enkele steun meer is voor de wet in kwestie, behalve van de Christenunie. Daarnaast blijft Halbe maar schermen met de 400 miljoen aan kosten die gedekt moeten worden. Dit begrotingstekort bedraagt echter slechts 180 miljoen: De rest is al gekort op universiteiten. Ook dit gat is slechts schijn, zo beargumenteren onze collega's van ScienceGuide. Wanneer na de verkiezingen een einde komt aan de basisbeurs (wat erg waarschijnlijk is) is het tekort al per 1 januari 2013 gevuld en gaat het slechts om een incidenteel tekort. Dit kan weer opgevangen worden door bijvoorbeeld de prijscompensaties van het hoger onderwijs te verplaatsen van 31 december naar 2 januari, dus van dit jaar naar volgend jaar. Klaar is Kees. Kortom: Halbe maakt gebruik van holle argumenten. Het is de vraag waarom de staatssecretaris niet eerlijk ervoor uitkomt dat hij de boete wel kan, maar helemaal niet wil intrekken. Dat zou tenminste behoorlijk zijn tegenover studenten.

 

Lees meer

Prestatieafspraken toch tegen Grondwet?

Overtreedt ons aller Halbe met zijn prestatieafspraken de Grondwet of niet? Rond de afspraken over de bekostiging van hogeronderwijsinstellingen is discussie ontstaan over de grondwettelijkheid. Zijlstra zelf liet woensdag met een brief aan de Tweede Kamer weten dat de afspraken niet indruisen tegen de vrijheid van onderwijs, zoals eerder wel gesteld werd door decaan van de Nijmeegse Rechtenfaculteit Paul Bovend’Eert. Volgens de staatssecretaris zijn de afspraken over onder meer studiesucces en het aantal contacturen slechts een test op ‘deugdelijkheid’ van het onderwijs. Bovend’Eert krijgt nu echter bijval van zijn Tilburgse collega Paul Zoontjes. De hoogleraar Onderwijsrecht is van de Onderwijsraad, die vorige week een advies uitbracht waarin de ‘deugdelijkheidseisen’ waaraan Zijlstra refereert, uitgelegd worden. ‘Dat zijn objectieve, in de wet neergelegde eisen, zodat instellingen precies weten waar ze aan toe zijn. Door de plannen van de verschillende instellingen te beoordelen gaat de staatssecretaris zelf uitmaken wat deugdelijk onderwijs is en wat niet. Maar in artikel 23 is vastgelegd dat het de wetgever is die dit bepaalt – niet de scholen en niet de staatssecretaris’, stelt de hoogleraar. De Raad van State moet zich nog over de voorstellen van Zijlstra buigen om te beoordelen of deze daadwerkelijk ongrondwettelijk zijn. ‘Als Zijlstra een dergelijk advies van de Raad van State opvolgt, dan zal hij de criteria voor prestatieafspraken alsnog moeten vastleggen in een wetsvoorstel. Hij kan dat advies ook naast zich neerleggen, als zijn plan door de Ministerraad wordt goedgekeurd. Maar dan loopt hij wel het risico dat instellingen naar de rechter zullen stappen om de maatregel aan te vechten. De rechter kan die dan vernietigen', aldus Zoontjes.

 

Lees meer

Prestatieplan RU: minder hertentamens, kleiner studieaanbod, numerus fixus

Kondigde ANS in de aprileditie met ‘In een schot raak’ het afschaffen van de hertentamens nog aan bij wijze van 1 april-grap, geheel onjuist was deze suggestie niet. In het prestatieplan dat de RU vandaag openbaar maakte wordt het verminderen van de herkansingsmogelijkheden als een van de maatregelen genoemd om het studierendement te verhogen, naast onder meer de invoer van 15 contacturen per week in de bachelorfase. De RU zet naast het verhogen van studierendement in op het terugdringen van uitval van studenten, met name door het invoeren van decentrale selectie en een numerus fixus voor opleidingen met een hogere instroom dan 450 studenten. Ook voor opleidingen met een structureel matig arbeidsperspectie wordt een numerus fixus overwogen. Daarnaast wordt universiteitsbreed een digitale studiekeuzecheck ingevoerd op basis waarvan aankomend studenten kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek over de studie. De RU wil hiermee zeker stellen dat studenten met de juiste verwachtingen aan een opleiding beginnen. Studenten die via het hbo naar de RU willen doorstromen zullen worden ontmoedigd, gezien de ‘weinig succesvolle’ route die dit blijkt te zijn. Hoewel Zijlstra onlangs nog pleitte voor de invoer van brede bachelors zet de RU hier niet op in. Wel worden meer clusters tot stand gebracht om overstappen naar een verwante opleiding in het eerste jaar zonder tijdverlies mogelijk te maken. Andere maatregelen aangaande het onderwijs zijn het afschaffen van de studies Islam en Arabisch en Informatiekunde, gezien de omvang en toestroom. De RU heeft nu al het kleinste aantal bachelor- en masteropleidingen van alle Nederlandse universiteiten en wil dit aantal nog verder terugdringen. De achttien master-lerarenopleidingen zullen worden teruggebracht naar drie. Het totale pakket aan plannen werd deze week naar staatssecretaris Zijlstra verstuurd. De universiteit hoopt zo 14 miljoen euro extra per jaar aan overheidssteun binnen te halen. In september zal duidelijk worden op hoeveel geld de RU kan rekenen.

 

Lees meer

Proost, Halbe!

Vanaf deze week is het mogelijk een Halbe te consumeren. Dhr. Zijlstra zelf is niet bepaald om op te vreten, daarom is het maar goed dat het over een flinke pul gerstenat gaat. Het bier is als kunstproject opgezet door Teun Castelein en Henriette Waal, die door door de verkoop van de Halbebiertjes de kunstsector willen steunen. Van elke verkochte halve liter moet 1 euro winst rechtstreeks naar de kunstenaars gaan. Het bier wordt geschonken in een speciale pul, die als handvat een boksbeugel heeft. Logisch, want Halbe heeft flink bezuinigd op kunst en cultuur. Toch is het biertje niet direct een sneer naar Zijlstra, in Duitsland kun je namelijk een halve liter gele glorie bemachtigen door een halbe te bestellen aan de toog.

 

Lees meer

Sebastiaan Hameleers en Pascal ten Have - Strijd voor de student

Terwijl Halbe Zijlstra hogeronderwijsland kapot bezuinigt, moeten de meest vooraanstaande behartigers van studentenbelangen, Sebastiaan Hameleers (ISO) en Pascal ten Have (LSVb), zwoegen om de basisbeurs te redden. ‘De demonstraties in maart waren slechts een eerste aanzet.’ Tekst: Tim Ficheroux en Erik van Rein Foto’s: Tim Ficheroux ‘Halbe eet het liefst een BigMac, met een aardbeienmilkshake’, lacht Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Toen die declaraties openbaar werden gemaakt door RTL 4 heb ik even gesmst: “Halbe, ik zit nu aan een McKroket.”’ In het zonovergoten tuintje van het ISO-kantoor in Utrecht spreken we Sebastiaan en zijn evenknie van de Landelijke Studenten Vakbond, Pascal ten Have. ‘Hij geeft eerder een klap in je gezicht dan een mes in de rug, maar blijft wel altijd sympathiek’, is hoe Pascal de stijl van Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, typeert. ‘Het beleid dat hij doorvoert is natuurlijk redelijk straf, maar als persoon is Halbe een toegankelijke, aardige vent’, zegt Sebastiaan, die na dit jaar zijn opleiding Integrale Veiligheid gaat afronden. De achternaam van de staatssecretaris valt geen enkele keer, Pascal en Sebastiaan spreken zonder uitzondering over hem als Halbe. Beiden hebben een jaar opgeofferd om zich in te zetten voor de twee belangrijkste behartigers van studentenbelangen en gaan door de vele ontmoetingen joviaal met elkaar om. ‘Wat ga je hierna eigenlijk doen?’ vraagt Sebastiaan aan Pascal, afgestudeerd Bos- en Natuurbeheerder. ‘Werk zoeken, iets bij een NGO. Greenpeace, dat lijkt me wel wat.’ ‘Haha, Diederik Samsom achterna?’ Wil je ook de Kamer in? Pascal: ‘Soms denk ik van wel, maar het is eigenlijk geen leuk wereldje. Veel mensen krijgen een portefeuille toegewezen waar ze geen verstand van hebben. Neem nu onderwijs, Harm Beertema van de PVV heeft jaren voor de klas gestaan en kent het reilen en zeilen een beetje en je hebt Kamerleden die diep in de dossiers zitten, zoals Jasper van Dijk van de SP. Wat weet Halbe er nu eigenlijk van? Hij is autoverkoper geweest en heeft even bestuurd bij Shell, maar verstand van cultuur en hoger onderwijs heeft hij niet.’ Hoe is het om met een staatssecretaris samen te werken die lijnrecht tegenover je staat? Sebastiaan: ‘Er is ruimte om gehoord te worden, maar Halbe is niet degene die het beleid ontwikkelt. Hij voert slechts uit wat er door de coalitie of nu vanuit het Catshuis wordt opgedragen.’ Pascal: ‘Het is heel duidelijk dat de speelruimte niet bij Halbe en de VVD ligt. Halbe luistert naar je en legt vervolgens uit waarom hij je standpunt onzin vindt. Met goede argumenten kun je wel bij sleutelpartijen als het CDA, de PVV en SGP aankomen om het beleid studentvriendelijker te maken.’ Wat hebben jullie concreet bij hen kunnen bereiken? Pascal: ‘Bij de langstudeerboete zou in totaal één jaar uitlooptijd zijn, nu geldt voor zowel de bachelor als de master nominaal plus een.’ Studenten hebben veelal dezelfde belangen. Waarom bestaan er nog twee organisaties? Sebastiaan: ‘Je hebt ook hier een soort van marktwerking. Als één organisatie moet je zelf de kar trekken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar scherp houdt en aanvult.’ Pascal: ‘Als het ISO aankaart dat de studieschuld te hard stijgt, springen wij daarop in door te zeggen dat studenten minder te besteden hebben en daardoor de toegankelijkheid in het gedrang komt. Zo kun je nuance aanbrengen en meer kanten van de zaak belichten.’ Sebastiaan: ‘De LSVb is meer het stoute jongetje van de klas, wij zijn de braverikken. Waar de LSVb veelal actiegericht is, zijn wij pragmatischer en betere lobbyisten.’ Hoe betaalt zich dat uit? Sebastiaan: ‘Nou, wij hebben bijvoorbeeld geen gesodemieter met Anne-Wil Lucas van de VVD. Pascal heeft daar nog wel eens moeite mee.’ Pascal: ‘Als je de belangen van studenten zo goed mogelijk wil vertegenwoordigen, moet je soms scherp zijn. Met een pragmatische opstelling haal je er niet het maximale uit.’ Tijdens een debat over hoger onderwijs verweet VVD-Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas de voorzitter van de LSVb ervan studenten verkeerd voor te lichten. Via een tweet liet ze weten dat de deur van haar werkkamer voorlopig was gesloten voor Pascal. Sebastiaan: ‘Maar hij heeft de deur ook weer heel netjes open gekregen, zonder af te wijken van zijn standpunten.’ Ben je met een bloemetje langsgegaan, Pascal? Lachend: ‘Nee, dat niet.’ Serieuzer: ‘Ik heb duidelijk mijn verhaal uitgelegd. Uiteindelijk zijn we er toch allebei voor de studenten. In een tijd waarin de politiek zegt: “Dit duwen we gewoon door”, kun je ook fellere oppositie verwachten.’ Halverwege maart voerden de studentenorganisaties verschillende acties door het hele land. Zo werden er demonstraties gehouden in Nijmegen en op de Dam en werd er een fietstocht gehouden van Amsterdam naar Den Haag. Tevens boden ze gezamenlijk zeventigduizend ondertekende brieven aan bij de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer. Hoe hebben jullie die actieweek ervaren? Sebastiaan: ‘Zeer positief, maar ik zie het als een eerste aanzet. We hebben flink de schouders eronder moeten zetten om veel studenten bij elkaar te krijgen. Maar de strijd is nog niet gestreden. Er wordt keihard gebuffeld in het Catshuis en wij zullen het geluid van de studenten naar voren moeten blijven brengen voordat de laatste hamer is gevallen.’ Wat vinden jullie van de actiebereidheid onder studenten op dit moment? Pascal, lachend: ‘Die is weleens hoger geweest.’ Hoopvol: ‘Ik denk dat het balletje nu pas kan gaan rollen. Als studenten eenmaal betrokken zijn gaan ze vaker meedoen.’ Is dat zo? Anderhalf jaar geleden stonden er 15 duizend studenten op het Malieveld. Nu waren dat er duizend op de Dam en driehonderd in Nijmegen. Pascal: ‘De ene maatregel stapelt zich op de andere. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is net als bij de verhalen over misbruik in de katholieke kerk. Toen het eerste verhaal dat er duizend kinderen waren misbruikt naar buiten kwam, stond iedereen op zijn achterste poten. Je denkt nu: “oh, nog een, en nog eentje, oh die is eigenlijk erger.” Mensen raken tegenwoordig vrij snel afgestompt door herhalend mediageweld. We moeten ze zien te motiveren.’ Hoe krijg je ze dan weer gemotiveerd? Pascal: ‘Dat is de uitdaging.’ Sebastiaan: ‘Je kunt studenten weer mobiliseren door aan te tonen dat het een opeenstapeling van maatregelen is, die tezamen gigantische gevolgen hebben, waarvan de overheid nu al niet kan overzien wat die teweeg gaan brengen.’ In de aanloop naar de actieweek was er veel onduidelijkheid over de samenwerking tussen de organisaties. De LSVb kondigde de demonstraties al vroeg aan en het ISO betuigde steun, maar gaf tevens aan met een eigen programma te komen. Pascal, had jij gehoopt dat jullie meer samen hadden kunnen organiseren? ‘Ik denk dat het uiteindelijk heel goed is gegaan, we hebben met zoveel mogelijk organisaties samengewerkt.’ In het begin kwam het natuurlijk vooral vanuit de LSVb, terwijl het ISO nog geen plan leek te hebben. Sebastiaan: ‘Nee, het is andersom. De LSVb heeft begin februari de exacte data van de actieweek aangekondigd. Wij hadden op dat moment wel concrete acties, maar nog geen tijdsplanning.’ Er was veel kritiek op de onduidelijkheid omtrent jullie samenwerking. Begrijp je die kritiek? Sebastiaan: ‘Dat kan ik me absoluut voorstellen, maar vooralsnog denk ik dat de aankondiging duidelijk was en we hebben de acties van a tot z samen uitgevoerd. We stonden samen op de Dam en op het Binnenhof en we zaten samen op de fiets, waar ik overigens nog steeds een beetje zadelpijn van heb.’ Hoe gaan jullie het afschaffen van de basisbeurs in de bachelorfase tegenhouden? Sebastiaan: ‘Door nog steviger actie te voeren en radicaler onze standpunten naar voren te brengen. Als een regering die gezegd heeft van de basisbeurs af te blijven deze belofte nu ook verbreekt, is de maat vol. We hebben meerdere scenario’s. Ik weet niet of we het Malieveld volzetten of de Tweede Kamer bezetten.’ Hij klinkt een beetje als een LSVb’er, Pascal. ‘Daarom grinnikte ik ook.’

 

Lees meer

Terugkijken op 2012: Halbe en de grote gele M

In de laatste tien dagen van 2012 kijkt ANS terug op de meest memorabele artikelen en gebeurtenissen van het jaar. Vandaag: Burgers en bezuinigingenEen Big Tasty? Een Big Mac? Of toch maar die McKroket? Halbe Zijlstra zal vaak met deze vraag geworsteld hebben. Groot was in februari de hilariteit toen uit door RTL opgevraagde declaraties bleek dat de VVD'er regelmatig bonnetjes van de McDonald's inleverde bij het Ministerie. Voor circus Jet was Halbe de pistemeester van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als staatssecretaris had hij de taak om het linkse hobby-afbraakbeleid van Rutte I door te voeren in het Hoger Onderwijs en dat deed hij met verve. Het beleid van Halbe kwam neer op bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Natuurlijk mogen we de Halbeheffing niet vergeten. De langstudeerboete moest ervoor zorgen dat studenten netjes binnen 4 jaar hun bachelor zouden halen en 2 jaar daarna een mastertitel konden bijschrijven. Studeren moest efficiënter. Zelf gaf Halbe alvast het goede voorbeeld. Want wie op weg naar huis even de McDrive aandoet en een frietje met kipnuggets naar binnen stouwt, hoeft niet te koken en spaart mooi een halfuurtje uit.

 

Lees meer

Universiteiten onterecht gekort door ministerie

Het ministerie van OCW heeft zes universiteiten onterecht gekort op hun budget. Naast de RU werden de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Tilburg en de Universiteit Utrecht hierdoor geraakt. In 2008 kortte het ministerie van OCW deze universiteiten met 1,29 miljoen euro (waarvan 1,18 miljoen op onderwijs en 0,11 miljoen op onderzoek). De reden hiervoor was dat het ministerie dit bedrag verschuldigd was aan de Universiteit van Maastricht. Toen de universiteiten een rechtszaak aanspanden, oordeelde de rechtbank dat de staatssecretaris dit bedrag onterecht bij de andere universiteiten had weggehaald. Staatssecretaris Zijlstra ging hiertegen in beroep, maar werd in het ongelijk gesteld door de Raad van State. Naast het bedrag van 1,29 miljoen komen nu ook de proceskosten en griffierechten op conto van de staatssecretaris.

 

Lees meer

VSNU ontstemd over arbeidsurenplan buitenlandse student

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft haar afkeer uitgeroepen over het plan van staatssecretaris Zijlstra om buitenlandse studenten meer te laten werken. De koepel van Nederlandse universiteiten vindt het 'bizar dat de staatssecretaris die doorgaans vlot studeren bepleit, deze eis stelt'. Daarmee reageert de VSNU op het voorstel van Halbe om buitenlandse studenten veertien uur te laten werken naast hun studie om het recht te behouden op een studiefinanciering. Nu zijn dit er al acht. Volgens de VSNU lijkt het vooral om een maatregel te gaan die buitenlandse studenten moet ontmoedigen om naar Nederland te komen, ook omdat slechts 10 procent van de studenten van over de grens stufi aanvraagt. 'Studenten komen juist naar Nederland vanwege het goede onderwijs, daar moeten we blij mee zijn. Die studenten studeren ijverig, doen goede examens, studeren in sectoren waar de Nederlandse economie behoefte aan heeft, dus ik snap niet waarom ze ontmoedigd moeten worden met zo'n rare maatregel', zegt VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda tegenover Radio 1. Desondanks zet de Friese onderminister zijn plan door: 'Ik vind het niet eerlijk om buitenlandse studenten in de watten te leggen terwijl we offers vragen van Nederlandse studenten.' En zo is het ook hoor, Halbe.

 

Lees meer

Zijlstra blijft Hollands positief

Halbe Zijlstra blijft zijn immer opgewekte, positieve zelf. Hij stelde gisteren al dat studenten prima weten hoeveel geld hij hen binnenkort afhandig gaat maken. Vandaag ontkent hij ook een ander mogelijk gevolg van zijn beleid. Volgens onze staatssecretaris is er namelijk geen sprake van dat er een 'braindrain' naar het buitenland ontstaat. PvdA-kamerlid Tanja Jadnanansing vroeg Zijlstra hoeveel studenten het ruime sop zullen kiezen als studeren in eigen land onbetaalbaar wordt. Hij had hier geen antwoord op, maar wel een positief pr-praatje over 'persoonlijke ontwikkeling' en 'sociale integratie'. Studenten die naar het buitenland gaan doen dit volgens hem nooit vanwege financiële overwegingen. Daarnaast zou verreweg het grootste deel van plan zijn om na hun studie weer terug te komen naar Nederland.

 

Lees meer

Zijlstra geeft niets extra aan deeltijders

Staatssecretaris Zijlstra geeft niet toe aan de kritiek vanuit de Tweede Kamer op de regeling voor deeltijdstudenten die onverhoopt te maken krijgen met de langstudeerboete. Volgens Zijlstra is de 10 miljoen die tot 2016 jaarlijks in het profileringsfonds wordt gestopt ruim voldoende. Wel liet hij vanmiddag in het debat over de spoedwet weten dat 'de deur altijd open staat' als dit bedrag echt te laag uitvalt. Die deur lijkt met deze uitspraak niet wijd open te staan, maar op een kleine kier. Halbe slaat de kritiek van onder andere Kamerlid Jasper van Dijk (SP) in de wind, die vindt dat er zo geen harde afspraken worden gemaakt. 'De details van de regeling zijn nu nog te vaag. En er zijn ook geen harde garanties dat deeltijdstudenten worden gecompenseerd. Evenmin is duidelijk waar de beschikbare tien miljoen euro vandaan komt en of dat wel genoeg is', liet Van Dijk eerder optekenen bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Het oorspronkelijke plan van Zijlstra om deeltijdstudenten even snel als reguliere studenten te confronteren met de langstudeerboete, stuitte in de Eerste Kamer op veel kritiek, omdat deeltijdstudenten onevenredig hard worden getroffen. Daarop bedacht Zijlstra het plan om deeltijdstudenten die onverhoopt in aanraking komen met de Halbeheffing te compenseren uit het profileringsfonds. Deze regeling wordt breed gesteund in de Tweede Kamer, maar kon door de val van het kabinet niet meer worden opgenomen in de regeling 'Studeren is Investeren', die controversieel is verklaard. Overigens leidde het debat ook nog tot enige ergenis binnen de Kunduzcoalitie. Kamerlid Boris van der Ham (D66) stelde voor om de langstudeerboete af te schaffen, maar schond daarbij de afspraken die zijn gemaakt in het Lente-akkoord. Sander de Rouwe (CDA) zei daarop dat Van der Ham een 'glibberige indruk' maakt. Morgen zal er worden gestemd over de spoedwet, die naar alle waarschijnlijkheid Kamerbreed wordt gesteund

 

Lees meer

Zijlstra op z'n charmantst

Gisteren stond de wereld op zijn kop. Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) liet zowaar zijn hart spreken, of in ieder geval fluisteren. Naar aanleiding van Kamervragen door Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas (eveneens VVD), besloot de sadistische saneerder van het Hoger Onderwijs coulant te zijn voor aankomende eerstejaars. Mocht je er vers van het vwo achter komen dat je toch niet de juiste studie gekozen hebt, dan is het zaak om je vóór oktober uit te schrijven. In de nieuwe situatie wordt namelijk een 'weeffout' hersteld zodat dat studiejaar dan niet meer meetelt voor de langstudeerboete. Wel met de voorwaarde dat je je dat jaar niet meer inschrijft voor een andere studie. Wanneer je dus overstapt naar een andere studie, of in februari in een andere studie instroomt, begint de langstudeerklok alsnog te tikken. Lucas is 'verheugd over het snelle handelen van de staatssecretaris' en blij dat de 'onterechte en onredelijke' regelgeving is aangepast. Het is niet voor het eerst dat Zijlstra naar de Kamer werd geroepen om zijn onderwijsbeleid. Dat is niet zo verwonderlijk als je kijkt naar zijn staat van dienst, maar er wordt zelden iets bereikt. Laten we hopen dat dit het begin van het einde is voor de sloopwerkzaamheden.

 

Lees meer