'Begroting is drie keer niks'

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn de plannen van de regering voor komend jaar 'drie keer niks voor studenten'. Vanmiddag werd de rijksbegroting voor komend jaar bekend gemaakt. In de Ridderzaal sprak koning Willem-Alexander maar amper over het onderwijs en ook in de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staan geen opvallende dingen. Hieronder staan een aantal reacties verzameld. De begroting is hier te vinden. De reactie van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) op de bekendgemaakte begroting is duidelijk. LSVb-voorzitter Jorien Janssen: 'Studenten gaan met dit kabinet een zeer onzekere toekomst tegemoet. Voor hen is deze begroting drie keer niks.' De LSVb is teleurgesteld in de Miljoenennota en Rijksbegroting die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Studenten worden geconfronteerd met bezuinigingen: investeringen in het hoger onderwijs blijven wederom uit, de afschaffing van de basisbeurs en ov-studentenkaart wordt doorgezet en onduidelijkheid over de huurprijs voor studentenkamers blijft bestaan. De reactie van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) is ook niet vrolijk: VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Wij constateren dat er per saldo geen extra investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek worden gedaan. Ondanks dit gegeven blijven universiteiten zich inzetten voor het verbeteren van het studiesucces, profilering en de internationale concurrentiepositie.'

 

Lees meer

'Halbe houdt zich niet aan Grondwet'

Staatssecretaris Halbe Zijlstra maakt zich schuldig aan een ambtsmisdrijf. Dat stelt decaan van de Nijmeegse rechtenfaculteit Paul Bovend'Eert vandaag in het NRC Handelsblad. De prestatieafspraken die de staatssecretaris maakte met universiteitsbesturen druisen namelijk in tegen bepalingen in de Grondwet die de kwaliteit van het onderwijs moeten beschermen tegen bemoeienis van de overheid. In het hoofdlijnenakkoord tussen de staatssecretaris en de vereniging van universiteiten (VSNU) zijn onder andere afspraken gemaakt over verplicht twaalf uur college per week, het Bindend Studieadvies en het verminderen van het aanbod in studies. 'De gekozen opzet in dit akkoord oogt daadkrachtig, maar is in strijd met de (grond)wettelijke regeling van het hoger onderwijs in Nederland', aldus Bovend'Eert. Overheidsbemoeienis met de kwaliteit en inrichting van onderwijs moet een wettelijke basis hebben, zo is bepaald in de Grondwet. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat de opzet en inhoud van opleidingen door faculteitsbesturen vast worden gelegd in de OER. Examencommissies zijn verantwoordelijk voor het niveau van tentamens en het onderwijs is een taak van docenten. De Nijmeegse decaan vindt het treurig dat de VSNU prestatieafspraken heeft gemaakt met de staatssecretaris. Door docenten en examencommissies buitenspel te zetten werken de prestatieafspraken misstanden in de hand. Eerder benadrukte het universiteitsbestuur van de RU haar tevredenheid met het akkoord. Volgens Bovend'Eert verdient Zijlstra de 'twijfelachtige eer' om voor dit omzeilen van de Grondwet voor de Hoge Raad te verschijnen. De decaan roept de Tweede Kamer en de staatssecretaris op het hoofdlijnenakkoord aan te passen en de prestatieafspraken van tafel te vegen.

 

Lees meer

'Meer buitenlandse studenten dan hbo'ers naar universiteit'

Het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten groeit gestaag. Sterker nog, dit aantal is groter dan de hoeveelheid hbo'ers die doorstroomt naar de universiteit. Dat beweert de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in haar eerste, enigszins grof geschatte instroomcijfers. In 2011 steeg het aantal internationale studenten met 13 procent naar ongeveer 10.500. Volgens de VSNU begon 4800 aan een bachelor en 5600 aan een master. De overige honderd buitenlanders is naar alle waarschijnlijkheid begonnen met wiet roken of schaatsen, want daarover meldt het VSNU niets in haar persbericht. Desalniettemin is dit aantal volgens de universiteitenkoepel groter dan de instroom vanuit het hbo. Maar liefst 8 procent minder hbo'ers stapte over naar de universiteit ten opzichte van vorig collegejaar, waardoor dit aantal uitkomt op 10.400. De VSNU heeft geen idee waardoor dit komt. Verder laat de VSNU weten dat meer vwo'ers kozen voor een studie in de sectoren natuur en techniek. Het aantal studenten in de exacte sector steeg met 9 procent, voor de technische studies was dat 3 procent ten opzicht van 2010. In totaal koost 83 procent van de vwo'ers in 2011 voor een universitaire bachelor na het afronden van de middelbare school, een procent meer dan het totaal aantal inschrijvingen in 2010. Op de correcte en gedetailleerde cijfers per universiteit moeten we nog even wachten, daarover bericht de VSNU later.

 

Lees meer

[Ingezonden] Promovendi volgende slachtoffers Bussemaker

Het ministerie van Onderwijs komt weer met een nieuwe bezuinigingsmaatregel: promovendi worden student-promovendi, waardoor universiteiten niet meer voor de sociale lasten van promovendi betalen. Floor Albers van der Linden (23), student Onderwijskunde en voorzitter van Studentenvakbond AKKU, is het niet eens met het experiment dat per 2016 in zal gaan. 'Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister.' De Vereniging van Universiteiten (VSNU) komt met een nieuw plan: student-promovendi. In plaats van een salaris, zullen 2000 promovendi bij wijze van experiment een beurs ontvangen. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, steunt dit experiment en zal daarom van start gaan in januari 2016. Hierdoor krijgt het hoger onderwijs een derde cyclus: bachelor, master en vanaf volgend jaar ook promotie. Dit experiment marginaliseert de positie van de promovendus. Hoewel het uitgangspunt van de VSNU is dat de beurs in principe gelijk zal zijn aan een netto salaris van de werknemer-promovendus, gaat de student-promovendus er toch op achteruit. Momenteel moeten universiteiten sociale lasten, ziekte- en andere verzekeringen en pensioenpremies betalen. Bij een systeem met beurzen voor student-promovendi is het niet meer de universiteit die voor deze voorzieningen moet zorgen, maar moet de student-promovendus hier zelf voor opdraaien. Het gevolg: promovendi houden minder geld over. Dit systeem levert de universiteit dus een besparing op die ten koste gaat van de promovendi. Het is niets meer dan een netjes verpakte bezuiniging van de minister. Dat je als promovendus wordt uitgekleed, zou geen enkel probleem zijn volgens de voorzitter van de VSNU, Karl Dittrich: 'Mensen die promoveren zijn sterk gemotiveerd. Die kiezen niet voor het geld.' Zoals Ilja Leonard Pfeijffer al aangaf in nrc.next afgelopen vrijdag, klopt de redenering van de voorzitter van geen kant. Wanneer je als promovendus vurig bent voor het doen van onderzoek, kun je dus wel minder betaald krijgen. Daarnaast kan deze maatregel tot gevolg hebben dat aspirant-promovendi gaan nadenken over het financiële aspect van het promoveren. Je moet namelijk ook je studieschuld nog afbetalen. Inderdaad, geld moet geen reden zijn om wel of niet te gaan promoveren, maar deze maatregel bewerkstelligt dat het wel een reden wordt. Een voordeel dat Bussemaker noemt, is dat student-promovendi zich enkel nog hoeven te richten op het doen van onderzoek en geen onderwijs meer hoeven te geven. Zo kunnen promovendi eerder klaar zijn. Zonde! Het is juist heel waardevol dat promovendi onderwijs geven. Op deze manier worden zij gedwongen om vaak ingewikkelde stof helder uit te leggen en zullen ze de stof van hun vakgebied moeten bijhouden. Promovendi profiteren juist van het geven van onderwijs en omgekeerd profiteert het onderwijs van promovendi. Het zijn vaak enthousiaste mensen, die met passie voor een bepaald vakgebied hebben gekozen. Dat maakt het onderwijs beter. Daarbij heeft ook de kwaliteit van het onderwijs profijt van promovendi. Een tweede argument dat aan dit experiment ten grondslag ligt, is dat er hierdoor ruimte zou ontstaan voor meer promovendi. De universiteit is immers minder geld kwijt aan dezelfde hoeveelheid promovendi, maar de minister lijkt daarbij vergeten te zijn dat daar helemaal geen vraag naar is. Er is geen tekort. Nu al is vaak niet genoeg plaats voor promovendi om door te stromen naar een vaste aanstelling bij een academische instelling. Daarnaast maak je promoveren op deze manier onaantrekkelijk. Het is nog maar de vraag of dit zal leiden tot meer promovendi. Kwalitatief goede promovendi zouden hier boven kwantiteit moeten staan. Het experiment zal acht jaar lopen. Onderwijs en onderzoek versterkt elkaar, dus laten we hier niet op gaan bezuinigen. Wij kunnen gelukkig met trots zeggen dat de Radboud Universiteit vooralsnog niet deel zal nemen aan dit experiment. Zij zien promovendi als volwaardige medewerkers. Zoals het hoort.

 

Lees meer

[UPDATE] Onderwijsakkoord: minstens twaalf contacturen per week

Studenten moeten in hun propedeusejaar minstens twaalf uur per week college krijgen. Dat is de definitieve uitkomst van de onderhandelingen tussen Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en staatsecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het akkoord, dat vanmiddag wordt ondertekend, staat verder dat studenten bij ondermaatse prestaties door een Bindend Studieadvies van de studie kunnen worden uitgesloten. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over de deelname aan de Honousprogramma's van universiteiten. Het totaal aantal deelnemers daaraan moet in 2015 zijn gestegen van 3,5 procent naar 7 procent. Dit alles meldt het NRC vanmiddag. Mits universiteiten zich aan deze afspraken houden, kunnen zij extra geld tegemoet zien van Halbe. De VVD'er stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar dat oploopt tot 160 miljoen in 2016. De komende maanden gaan de universiteiten met het ministerie om de tafel om te kijken welke afspraken zij concreet maken. In 2012 wordt er daadwerkelijk een contract ondertekend waar universiteiten zich aan moeten houden. Update: In een persbericht laat de RU weten verheugd te zijn over de totstandkoming van het hoofdlijnenakkoord. Wat betreft het Honoursprogramma komt dat zeker niet als een verrassing. Rector magnificus Bas Kortmann gaf eerder al aan te streven om 10 procent van de studenten deel te laten nemen aan het prestigieuze programma. De Nijmeegse alma mater wil zelfs een stap verder gaan en het aantal contacturen voor alle bacheloropleidingen verhogen tot 15 uur per 40-urige werkweek.

 

Lees meer

[Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft maandenlang plagiaat van een van haar topwetenschappers verzwegen. De econoom Peter Nijkamp was begeleider bij een proefschrift waarin plagiaat is ontdekt. Volgens een onderzoeksrapport (.pdf) valt hem dat ook aan te rekenen, omdat hij als begeleider mee heeft geschreven. De plagiaatzaak begon zes maanden geleden, toen de VU op het laatste moment een promotie annuleerde van econome Karima Kourtit. Er waren twijfels ontstaan over haar proefschrift en er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Zij constateerde 'tekortkomingen', maar ontdekte geen plagiaat. De commissie adviseerde daarom aan het College van Bestuur om het proefschrift te laten herzien en alsnog door te gaan met de promotie. Nu is ontdekt dat een hoofdstuk mede tot stand is gekomen op basis van een workshop, is ook in andere hoofdstukken plagiaat aangetroffen en zijn bronnen onjuist vermeld. 'Omdat in het hoofdstuk de gevolgde werkwijze niet wordt vermeld, krijgt de lezer de indruk dat de tekst afkomstig is van de auteur(s) van het hoofdstuk, terwijl dat soms niet het geval is', aldus de commissie wetenschappelijke integriteit. Nijkamp was tot 2008 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en heeft veel publicaties op zijn naam staan. De VU wil niet reageren op deze zaak. In september werd aan de VU ook al plagiaat en fraude ontdekt. Toen deed emeritus hoogleraar Mart Bax veel stof opwaaien. Update 12:34 uur: Het NRC Handelsblad heeft achterhaald dat Peter Nijkamp in meerdere publicaties teksten uit eerdere publicaties heeft gebruikt van hemzelf en co-auteurs. Ook hierbij heeft hij geen bron vermeld en is er sprake van zelfplagiaat. Uit de steekproef kwam zes keer plagiaat en acht keer zelfplagiaat naar voren. Nijkamp heeft 5.398 publicaties op zijn naam staan en publiceerde in 2011 gemiddeld één artikel per drie dagen. Update 15:53 uur: De VU wil nu zelfs het hele oeuvre van Nijkamp laten onderzoeken. Zijn werk moet beoordeeld worden op (zelf)plagiaat, hiervoor wordt een nieuwe onderzoekscommissie ingesteld. Daarnaast stelt de Amsterdamse universiteit dat de berichtgeving in de Volkskrant op 7 januari onjuist is. De zaak-Nijkamp zou niet verzwegen zijn, maar volgens landelijke regels afgewerkt. Opmerkelijk is dat de pers alleen per e-mail vragen kan stellen aan de VU vandaag.

 

Lees meer

Brief aan minister over woonsituatie studenten

De geplande maatregelen voor huurprijzen zullen tot grote problemen leiden op het gebied van studentenhuisvesting. Deze waarschuwing hebben we al vaker gehoord de afgelopen weken. Nu hebben de kennissteden, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de HBO Raad hun zorgen geuit in een brief (.pdf) aan Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. De organisaties benadrukken dat de voorgenomen 4,5 procentnorm, die inhoudt dat een verhuurder niet meer dan 4,5 procent van de waarde van een pand aan huur mag ontvangen, ervoor zal zorgen dat veel verhuurders in de problemen zullen komen. Er zijn reeds bouwprojecten afgelast en het Landelijk Actieplan Studentenwoningen, dat zou zorgen voor 16 duizend extra studentenwoningen in 2016, kan hierdoor niet worden uitgevoerd, wat funest is voor de kenniseconomie.

 

Lees meer

Financiering onderzoek minder afhankelijk van kwantiteit

De kwaliteit van onderzoek aan Nederlandse universiteiten wordt niet langer mede beoordeeld op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties. Uit nieuwe regels (.pdf) van universiteitskoepel VSNU, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijkt dat de nadruk meer op kwaliteit dan op productiviteit komt te liggen. In het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) wordt 'productiviteit' niet meer als apart criterium genoemd. Verder wordt expliciet aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van onderzoek en de integriteit van wetenschappers. Dit laatste punt lijkt te maken te hebben met recente schandalen in de academische wereld. Het SEP vormt de basis voor zesjaarlijkse onderzoeksvisitaties aan universiteiten door panels van binnen- en buitenlandse experts en vakgenoten. Onder andere de financiering van onderzoek is van deze beoordeling afhankelijk. Onlangs hebben de VSNU, de NWO en de KNAW het herziene stuk aangeboden aan minister Bussemaker.

 

Lees meer

Meijer: 'uitspraken VSNU voorbarig'

Het College van Bestuur vindt de uitlatingen van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over het regeerakkoord 'voorbarig'. Dat zei collegevoorzitter Gerard Meijer vanmiddag tijdens de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). 'Ik wil hier in deze vergadering in alle duidelijkheid zeggen dat wij als universiteit de uitlatingen van de VSNU voorbarig vinden.' Hiermee doelt Meijer op de reactie die de VSNU vorige week de deur uit deed over het regeerakkoord. De VSNU zei dat universiteiten 'overwegend positief' zijn over het regeerakkoord, terwijl er structureel 1,2 miljard uit de portemonnee van studenten wordt gevist. Volgens Meijer was het bericht van de VSNU 'niet goed teruggekoppeld naar de universiteiten'. Het valt volgens hem nog maar te bezien of de plannen positief uitpakken voor universiteiten. 'Op veel punten moeten we afwachten wat het effect is, ook wat betreft de studenten nu er een sociaal leenstelsel op handen is.' Overigens zijn de uitspraken van de VSNU niet het enige waar het CvB ontevreden over is. Er komt een nieuw mailsysteem op de RU voor het falende Share. Volgens CvB-lid Anton Franken zorgde de invoering van Share op de universiteit 'keer op keer' voor problemen. De RU gaat nu gebruik maken van Exchange-2010, voor de gehele migratie is 600 duizend euro vrijgemaakt. Het College zal later met meer informatie over het nieuwe systeem komen, maar Franken verwacht dat het nog een jaar tot anderhalf jaar duurt voordat het systeem compleet is uitgerold.

 

Lees meer

Schijn van belangenverstrengeling op de RU

De Onderzoeksredactie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de nevenwerkzaamheden van alle 5800 Nederlandse hoogleraren. Uit de enquête en gesprekken blijkt dat ongeveer een derde van de hoogleraren gevallen kent van belangenverstrengeling. Naar schatting hebben de Nederlandse hoogleraren ongeveer zeventienduizend nevenfuncties, dat is gemiddeld 3,7 per persoon. Een derde van deze functies wordt niet vermeld en in 28 procent van de gevallen bestaat (de schijn van) belangenverstrengeling. Samen hebben deze belangenverstrengelingen volgens enquêtes en gesprekken honderden wetenschappelijke onderzoeken beïnvloed. Bij de Radboud Universiteit maakt een vijfde van de hoogleraren volgens het onderzoek van de Onderzoeksredactie geen afspraken over de verdeling van inkomsten uit nevenwerk, dit is het hoogste van alle Nederlandse universiteiten. Bij een derde van de gevallen lijkt het er volgens de onderzoekers op dat er sprake is van schijn van belangenverstrengeling door nevenwerk. Volgens de VSNU moet een wetenschapper zich laten leiden door enkel wetenschappelijk belang. De Onderzoeksredactie constateert dat de dagelijkse praktijk ver van dit ideaal is weggegleden. De agenda van de wetenschap wordt volgens hen veelal bepaald door partijen die commerciële belangen voorop stellen. Donderdag wordt het volledige rapport gepubliceerd.

 

Lees meer

Studentenraden vrezen voor verdwijnen kleine taalopleidingen

De Nederlandse universiteiten zijn allen verantwoordelijk voor het behoud van opleidingen in kleine Europese talen. Dit stellen de studentenraden van de Nederlandse faculteiten voor Geesteswetenschappen en Letteren in een open brief aan Karl Dittrich, de voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Reden voor deze brief is de opheffing van het Roemeens, Fins, Portugees en Hongaars op Nederlandse universiteiten door een tekort aan aanmeldingen. Volgens de studentenraden heeft de VSNU zich niet aan zijn belofte gehouden om kleine taalopleidingen te beschermen, want volgens een verdrag dat zij ondertekenden in 2000 ‘ontleden de kleine talen hun bestaansgrond immers niet alleen aan het opleidingskarakter, maar ook aan het kennisniveau op maatschappelijk relevante gebieden.’ Nina van den Elzen, secretaris van de Facultaire Studentenraad Letteren aan de RU, benadrukt het belang van het behouden van de kleine talenstudies. ‘Vooral met het oog op internationale betrekkingen is het belangrijk dat de specifieke talenstudies blijven bestaan. Bovendien heeft de VSNU zich niet aan zijn belofte gehouden, daarom hebben ook wij de brief ondertekend.’ Studenten van de RU hoeven zich echter geen zorgen te maken, want de talenstudies hier ontspringen de dans.

 

Lees meer

Toestroom populaire studies aan banden

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) bevestigde vandaag een bericht van het Leidse universiteitsblad Mare dat er een numerus fixus komt op populaire studies als Rechten, Psychologie en Bedrijfseconomie. Vanaf het collegejaar 2013/2014 gaat de studentenstop in. Over de precieze invulling van de fixus bestaat nog onduidelijkheid. Volgens de VSNU dient de maatregel om de kwaliteit van massastudies te waarborgen. Vanwege groeiende studentenaantallen is er op verschillende universiteiten ruimtegebrek en wordt het moeilijker om studenten individueel te begeleiden. De landelijke behartigers van studentenbelangen reageren verontwaardigd tegenover ANS. Pascal ten Have, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt 'boos en geschrokken' te zijn. 'Ik begrijp de redenering van de VSNU niet. Er zijn allerlei manieren om kwaliteit te waarborgen, maar het dichttimmeren van grote studies is erg kort door de bocht.' De LSVb ziet meer heil in het aanbieden van kleinschaliger onderwijs en het voeren van studiekeuzegesprekken. Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg, plaatst zijn twijfels bij de motivatie van de VSNU. 'De numerus fixus is niet nodig wanneer universiteiten geld krijgen per student, zoals nu. In de toekomst wordt kwaliteit een criterium voor het toekennen van financiële middelen. Universiteiten moeten zelf de kwaliteit hoog houden en dat doe je niet door alleen de besten en slimsten vooraf te selecteren.'

 

Lees meer

Universiteiten pleiten voor verdere verschoolsing

Gisteren kwam de vereniging van universiteiten (VSNU) met hun visie op universitair onderwijs voor de komende 10 jaar. Als het aan de VSNU ligt is over 10 jaar het contact tussen studenten en docenten kleinschaliger en intensiever. Ondanks ontevredenheid onder studenten lijkt de verschoolsing op de universiteit zich dus voort te zullen zetten. De VSNU wordt gevormd door de 14 Nederlandse universiteiten en behartigt de belangen van de universiteiten naar buiten. Hoewel universiteiten door willen blijven gaan met de flexibilisering van het onderwijs door middel van 'webcolleges, MOOC’s, flipped classroom en blended learning', zullen ze zich volgens de visieextra inzetten voor het creëren van 'een hoog ontwikkelde saamhorigheid van de universiteitsgemeenschap'. Daarnaast zal de groei van het aantal studenten niet langer meer een ambitie zijn en zal er geprobeerd worden meer docenten per student te hebben. Deze vooruitzichten lijken aan te sluiten bij de ergernis van minister van Onderwijs Jet Bussemaker dat  'iedereen alleen maar hogerop wil’. Karl Ditrich, de voorzitter van de VSNU, sloot zich eerder al bij deze uitspraak aan. Volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van de Radboud Universiteit, hoeft deze intensivering van het onderwijs niet per se verschoolsing te betekenen. Uit de visie van de VSNU hoeven we volgens hem dan ook niet direct te concluderen dat er nog meer verplichte contacturen komen. Hij benadrukt daarnaast dat volgens hem veel studenten juist wel meer contact met hun docenten willen. Tussen neus en lippen door lijkt de visie van het VSNU dit wel te suggereren en Gerritsen geeft wel aan dat de RU achter de visie staat. De tijd zal het leren.

 

Lees meer

Universiteiten scherpen regels integriteit aan

Vorige maand zei Kees Schuyt, de voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke integriteit (LOWI), nog dat universiteiten de integriteit de laatste jaren onvoldoende hebben bewaakt. Vandaag kondigde Sijbolt Noorda van de Vereniging van Universiteiten aan dat daar iets aan wordt gedaan. Onderzoekers moeten voortaan expliciet beloven de code wetenschapsbeoefening te zullen navolgen. Die code wordt daarnaast aangescherpt, er wordt aan toegevoegd dat wetenschappers ook alles moeten doen om fraude in hun omgeving te voorkomen. Verder wordt de manier van optreden tegen fraude voor alle universiteiten vastgelegd en komt er een duidelijk document waarin wordt opgenomen tegen welke overtredingen universiteiten maatregelen zullen nemen. Voor studenten zijn er ook regels opgesteld, zo krijgen zij voortaan binnen hun studie bijgebracht dat ze niet mogen plagiëren.

 

Lees meer

Vierduizend extra docenten in hoger onderwijs

Vandaag presenteerde minister van Onderwijs Jet Bussemaker de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs. Hierin staat dat de besparingen die gemaakt worden met de invoering van het leenstelsel vierduizend extra docentenbanen op universiteiten en hogescholen mogelijk moeten maken.

De hoofdlijnen van de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs lekten twee weken geleden al uit. Kern van de Agenda is het investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Vooral de toename van het aantal studenten de afgelopen jaren zou voor een vermindering van de kwaliteit hebben gezorgd. Van de 1 miljard die volgens de onderwijsminister vrij zou komen door het vervangen van de studiebeurzen door leningen, zal daarom 620 miljoen gebruikt worden om vierduizend banen in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

De nieuwe banen voor docenten zullen dus betaald worden door bezuinigingen op de student. Het blijft echter sterk de vraag hoe haalbaar deze investering in de kwaliteit van het hoger onderwijs zal zijn. De vereniging van universiteiten (VSNU) is bijvoorbeeld sceptisch over de schatting van 1 miljard die Bussemaker maakte.

 

Lees meer

VSNU ontstemd over arbeidsurenplan buitenlandse student

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft haar afkeer uitgeroepen over het plan van staatssecretaris Zijlstra om buitenlandse studenten meer te laten werken. De koepel van Nederlandse universiteiten vindt het 'bizar dat de staatssecretaris die doorgaans vlot studeren bepleit, deze eis stelt'. Daarmee reageert de VSNU op het voorstel van Halbe om buitenlandse studenten veertien uur te laten werken naast hun studie om het recht te behouden op een studiefinanciering. Nu zijn dit er al acht. Volgens de VSNU lijkt het vooral om een maatregel te gaan die buitenlandse studenten moet ontmoedigen om naar Nederland te komen, ook omdat slechts 10 procent van de studenten van over de grens stufi aanvraagt. 'Studenten komen juist naar Nederland vanwege het goede onderwijs, daar moeten we blij mee zijn. Die studenten studeren ijverig, doen goede examens, studeren in sectoren waar de Nederlandse economie behoefte aan heeft, dus ik snap niet waarom ze ontmoedigd moeten worden met zo'n rare maatregel', zegt VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda tegenover Radio 1. Desondanks zet de Friese onderminister zijn plan door: 'Ik vind het niet eerlijk om buitenlandse studenten in de watten te leggen terwijl we offers vragen van Nederlandse studenten.' En zo is het ook hoor, Halbe.

 

Lees meer

VSNU wil meer academici voor de klas

De Nederlandse universiteiten willen meer leraren opleiden voor het vwo. Dit blijkt uit de lerarenagenda van de vereniging van universiteiten (VSNU). Het doel is om de aansluiting tussen middelbare school en de universiteit te verbeteren. ‘Wanneer er goede, bevoegde en gedreven leraren voor de klas staan plukt iedereen daar later de vruchten van’, aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Rector Bas Kortmann betoogde al bij de opening van het academisch jaar voor meer academici voor de klas. Het liefst zag hij dat alle vwo-docenten een academische achtergrond hadden. Het plan van de VSNU bestaat uit drie doelstellingen: het opleiden van meer gekwalificeerde academische leraren, de kwaliteit verbeteren van lerarenopleidingen en het bevorderen van onderwijsonderzoek. ‘De presentatie van deze agenda is een belangrijke stap, waarmee we in gezamenlijkheid en niet langer individueel de kwaliteit van de leraar gaan verstevigen’, zegt Dittrich.

 

Lees meer