'Intro moet intro blijven'

Gisteravond begon het als een grap: een facebookpagina met als titel 'Intro moet intro blijven', omdat onlangs bekend werd dat de RU-intro een naam krijgt. Eline van der Plas, een van de oprichters, is verbaasd dat er nu al zoveel likes zijn gekomen. 'We waren aan het eten met zo'n tien studenten en hadden het over de naamsverkiezing voor de introductie. We vonden de namen niet zo leuk en zonde dat het niet de introductie blijft heten. Alle andere steden hebben zo'n fancy naam, het is de kracht van Nijmegen om lekker normaal en nuchter te blijven en het gewoon introductie te noemen.' Binnen een paar uur tijd had de pagina honderd likes verzameld, inmiddels zijn het er meer dan 150. De initiatiefnemers zijn niet van plan om een fel statement te maken, ze zijn vooral benieuwd of meer studenten de introductie naamloos willen houden. 'We willen de boel niet tegenwerken, het is de insteek dat het een grap blijft. Maar het kan natuurlijk wel een signaal aan het college van bestuur zijn dat lang niet alle studenten zitten te wachten op een naam.' Voor de wedstrijd zijn 155 suggesties ingestuurd en daar is nu een shortlist van gemaakt. De kanshebbers zijn Keizerweek, RU in?! en WIN-week. Je kunt tot 5 december 12.00 uur stemmen.

 

Lees meer

[Ingezonden] Een verkozen rector?!

In de Enerzijds Anderzijds van de maart-ANS werd een discussie gehouden over of de rector magnificus moet worden verkozen. Studentenpartij asap stuurde dit opiniestuk in als reactie op dit artikel. Op universiteiten in België is het al zeer gebruikelijk: een verkozen rector magnificus. Met uitgebreide verkiezingsprogramma’s proberen de kandidaten studenten voor zich te winnen. Daarmee hebben studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak over het beleid dat de universiteit voert. Dat is een wereld van verschil met de Radboud Universiteit. Volgens asap is het tijd voor verandering. Op de RU wordt gewerkt met een benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de voorzitters van de ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) plaatsnemen. Hun invloed is echter beperkt. Tijdens de sollicitatieprocedure hebben ze louter adviesrecht, wat betekent dat het uitgebrachte advies volledig in de wind geslagen kan worden. Bovendien mag er dus slechts één student plaatsnemen in de BAC. De rector magnificus is het visitekaartje van de RU en is daarmee imagobepalend voor de universiteit. Bovendien bepaalt hij het academisch beleid. Hij vormt hiermee het gezicht van de Radboud Universiteit en zijn standpunten hebben grote gevolgen voor studenten en wetenschappers. Het benoemen van de rector magnificus, hét gezicht van de Radboud Universiteit, berust op een ondoorzichtig systeem, dat aandoet als achterkamertjespolitiek. Het past op geen enkele manier binnen een academische omgeving, waarin openheid en debat een grote rol spelen. Het verkiezen van de rector, op basis van een uitgebreid verkiezingsprogramma waarin de kandidaten hun visie voor de komende jaren schetsen, zou voor deze omgeving veel geschikter zijn. Studenten en medewerkers kunnen op die manier aangeven welke kant zij met de universiteit op willen en waar volgens hen de accenten moeten liggen. Een visie en een standvastig beleid blijven echter gewaarborgd, omdat de gekozen rector aansluit bij een vast college. Tegenstanders noemen het risico, dat het houden van open verkiezingen op de universiteit uit zou monden in een soort populariteitsstrijd waarbij het uiterlijk van de potentiële rector zwaarder weegt dan zijn of haar capaciteiten. Worden studenten op deze manier niet ontzettend onderschat? Bovendien wordt op deze manier het volledige argument vóór landelijke en gemeenteraadsverkiezingen onderuit gehaald. asap pleit voor een systeem waarbij de Gezamenlijke vergadering (GV), dat wil zeggen de OR bij de personeelsgeleding en de USR bij de studenten, instemming krijgt over de selectie van drie kandidaat-rectores. Immers, de leden van de GV zijn bijna de enige die in aanraking komen met haast alle onderwerpen waarin een collegelid zou moeten excelleren. Vervolgens mogen alle studenten en medewerkers, die bij de Radboud Universiteit zijn aangesloten, hun stem uitbrengen over de drie kandidaten. Deze studenten zouden zich dan uitgebreid kunnen inlezen in de verschillende cv’s en ‘verkiezingsprogramma’s’ waarna zij stemmen voor de meest capabele rector, degene die de Radboud Universiteit het beste representeert. De procedure zal op die manier transparanter en democratischer worden.

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Nijmegen, een stad voor iedereen

Dit artikel is een reactie op het opiniestuk ‘Wij zijn geen verloedering’, dat maandag verscheen op ANS-Online. We streven als Partij van de Arbeid in Nijmegen naar de ongedeelde stad, waarin eenieder, ongeacht welke achtergrond, een prettige woonomgeving verdient. Nijmegen is een aantrekkelijke stad, nog steeds trekken meer mensen ernaartoe dan dat er weg gaan. Daar zijn we echt trots op. Daarnaast is Nijmegen een studentenstad waar we eveneens met veel trots over kunnen spreken. Ook willen we graag dat nog meer Nijmeegse studenten de stad zo aantrekkelijk vinden, dat ze zelfs na hun studie hier passend werk en woonruimte kunnen vinden. Daar staan wij voor als PvdA. Om in een stad te willen wonen zijn een aantal zaken belangrijk zoals onder andere passend werk, een leuke studie, geschikte en betaalbare woonruimte en een goed bereikbare stad. Daarbij is natuurlijk de leefbaarheid van immens belang, want een onprettig leefklimaat stoot mensen af. Als we spreken over leefbaarheid, brengt dit natuurlijk met zich mee dat de gemeente ook de bewaker is als het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang in onze stad. Dit is een heel belangrijke voorwaarde voor een prettige leefomgeving en daarom zal je als gemeente serieus moeten kijken naar signalen van overlast. Niet meer en niet minder. Het stadscentrum is bijvoorbeeld redelijk dichtbevolkt, met verschillende mensen en verschillende achtergronden. De signalen maken duidelijk dat er gebieden zijn waar bijna 50 procent van de huizen uit studentenwoningen bestaat. In Tilburg is de verlening van een omzettingsvergunning teruggedraaid door de rechter, aangezien de gemeente de leefbaarheidsituatie verkeerd heeft ingeschat. Ik verwijs graag naar deze case. De rechter stelt met zijn uitspraak de vergunning terug te draaien, de norm voor dat gebied betreffende een ‘kwetsbare leefsituatie’. Dat wil zeggen dat leefbaarheid in deze kwestie prevaleert als er nog een studentenhuis bij komt. Door publicatie van de omzettingsvergunningen, wat overigens ook zo zou moeten zijn, krijgt men in ieder geval de mogelijkheid om aan te kunnen tonen of er een kritiek punt is bereikt wat betreft de leefsituatie. Marijn van der Gaag is lid van de Nijmeegse gemeenteraad voor de PvdA. Hij gaat graag in gesprek met studenten over het onderwerp. Hier vind je zijn contactgegevens.

 

Lees meer

[Ingezonden] Wiet zoekt boer

'Wietboer in de regio Nijmegen'. Binnenkort zou het zomaar kunnen dat er mensen met dit beroep zijn. Na vragen die Noël Vergunst (GroenLinks) samen met D66 stelde, heeft de burgemeester van Nijmegen besloten om het manifest 'Joint Regulation' te ondertekenen. Dit initiatief van de gemeenten Eindhoven, Utrecht en Heerlen roept de minister van Veiligheid en Justitie op om wietteelt uit het criminele circuit te halen door het te reguleren. Waarom reguleren? Door een particulier bedrijf hennep te laten kweken om aan coffeeshops te leveren wordt de teelt uit de criminaliteit gehaald. De huidige situatie is dat een meerderjarige in de coffeeshop legaal wiet kan kopen. Het vreemde is dat de coffeeshophouder zijn waar slechts illegaal kan inkopen, de wiet verschijnt gewoon 'ineens' in zijn zaak. In werkelijkheid is de coffeeshop afhankelijk van georganiseerde criminaliteit voor de bevoorrading. Dit levert gevaarlijke situaties op: de handelaren zijn vaak geen lieverdjes en er woedt tussen verschillende bendes een strijd om de bevoorrading. Ook wordt er illegaal stroom afgetapt en ontstaan er door de illegale teelt brandgevaarlijke situaties in woonwijken. Voors en tegens Met gecertificeerde wietkwekers wordt het mogelijk om de criminaliteit echt aan te pakken. Coffeeshops hebben de handelaren niet meer nodig, ze kunnen immers legaal wiet kopen bij de wietboer; overtredingen kunnen met sancties worden bestraft. De illegale markt verdampt. Regulatie maakt het mogelijk de wiet te controleren op gifstoffen en andere eigenschappen, en de gebruiker kan beter worden geïnformeerd over de schadelijke effecten. Volgens tegenstanders zou regulatie in strijd zijn met internationale verdragen, maar het is maar net hoe men deze verdragen interpreteert. De betreffende verdragen zijn afspraken over medicijnhandel, niet over drugshandel. Ze hebben als doel de volksgezondheid te beschermen en dat gebeurt juist door betere controle en informatieverschaffing bij marihuana. Het huidige gedoogbeleid stimuleert schendingen van precies diezelfde verdragen, omdat criminelen juist worden gestimuleerd om wiet te telen. Kansen voor Nijmegen Vlakbij Nijmegen ligt het glastuinbouwgebied Bergerden, dat momenteel in zwaar weer verkeert. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard lopen hiermee een risico van enkele tientallen miljoenen. In plaats van bijvoorbeeld megastallen ziet GroenLinks liever dat hier legaal wiet wordt gekweekt, en dan natuurlijk biologisch – zonder bestrijdingsmiddelen. Daarbij zou GroenLinks een redelijke accijns willen voeren op softdrugs, zoals dat ook bij legale drugs als alcohol en sigaretten het geval is. De opbrengsten kunnen worden gebruikt voor preventie en het bestrijden van overlast en criminaliteit. Helaas kan een gemeente dit niet zelfstandig besluiten en weigert dit kabinet slimme afspraken te maken met coffeeshophouders ondanks de honderden miljoenen die dit de schatkist oplevert volgens doorrekeningen van het centraal planbureau. De gemeente Nijmegen kan er wel voor zorgen dat er geen overlast ontstaat in kwetsbare gebieden. Mits de locatie geschikt is – dus niet midden in een woonwijk – wil GroenLinks een vergunning af laten geven voor een nieuwe coffeeshop in de omgeving Dukenburg. Wanneer coffeeshops zorgen voor strenge leeftijdscontroles, houden zij harddrugs en criminaliteit uit de shop en van de straat. Als we wietteelt uit de illegaliteit halen, kunnen we de leefbaarheid in onze stad verbeteren. Niek Blonk, voorzitter van DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks Nijmegen. Noël Vergunst, gemeenteraadslid GroenLinks Nijmegen

 

Lees meer

[INGEZONDEN] Wij zijn geen verloedering

Stel je voor: in een doorsnee wijk in Nijmegen komt een pand leeg te staan. De lokale woningbouwcorporatie koopt het op en besluit het te gebruiken voor de verhuur van goedkope appartementen. Dit stuit op klachten van omwonenden, want de kamerverhuur leidt tot een instroom van allochtonen die de ‘traditionele sociale structuren’ van de wijk aantasten en zorgen voor overlast. Vervolgens pleit een lokale politieke partij ervoor om de buurtbewoners in de gelegenheid te stellen hiertegen bezwaar te maken. Van zo’n voorstel zouden bij iedere weldenkende Nijmegenaar die niet op de blonde Mozart uit Venlo stemt de haren overeind moeten gaan staan. Dit is echter precies wat De Nijmeegse Fractie en de lokale PvdA voorstellen. Het gaat alleen niet om allochtonen, maar om studenten. Studenten zouden te veel overlast veroorzaken en de ‘traditionele 19e-eeuwse schil’ van de stad aantasten. Dus moeten omwonenden een stokje kunnen steken voor plannen om een gezinswoning in hun buurt om te zetten naar een studentenwoning. Kennelijk wordt er al bij voorbaat van uitgegaan dat de introductie van studenten leidt tot overlast en verloedering. Over de aantasting van sociale structuren door studenten kan ik kort zijn. Studenten zullen zich inderdaad niet zo snel laten zien bij buurtfeesten, wijkcentra of de lokale kroeg – hun sociale leven bevindt zich op de campus en in het centrum. Maar het feit dat buurtbewoners elkaar tegenwoordig niet meer kennen, buren elkaar nooit spreken en dat we vreemden niet meer groeten op straat is, helaas, de moderne westerse cultuur zoals die zich de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld. Daar kun je studenten moeilijk de schuld van geven. Dat studenten soms overlast veroorzaken zal ik niet ontkennen. Mensen die in het diepst van de nacht dronken op straat staan te schreeuwen, wildplassen of besluiten dat 6 uur’s ochtends een uitgelezen moment is om een luidruchtige afterparty te houden zijn een bron van ergernis. Dat hierover wordt geklaagd is terecht. In sommige studentenhuizen wordt inderdaad asociaal gedrag vertoond waar ook ik mij aan erger. Dat betekent echter niet dat het acceptabel is dat er nu op basis van generalisaties en vooroordelen beleid wordt voorgesteld wat richting andere bevolkingsgroepen absoluut niet door de beugel zou kunnen. Ik hoef niet te accepteren dat ik als student bij voorbaat word gezien als een bron van verloedering en overlast. Daarnaast werpen De Nijmeegse Fractie en de PvdA met dit voorstel een extra barrière op die het verhuren van studentenkamers zal bemoeilijken. Net nu het lokale aanbod van kamers weer wat lijkt aan te trekken dreigt het in de kiem te worden gesmoord. In plaats van maatregelen te treffen die het voor fatsoenlijke, rustige studenten moeilijker maken een kamer te vinden kan beter gezocht worden naar een effectievere aanpak voor overlast. Herhaalde klachten van ernstige overlast kunnen al leiden tot uitzetting en kennelijk kunnen studenten binnenkort ook bezoekjes verwachten van ambtenaren die hen vriendelijk doch dringend verzoeken hun voortuin te onderhouden. Laten we problemen aanpakken waar ze zich voordoen, in plaats van een hele groep Nijmegenaren als uitschot aan de kant te zetten. Studenten zijn geen verloedering. Yurre Wieken is student Politicologie en lid van de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen.

 

Lees meer

[Update] asap-lijst bekend

Donderdagochtend maakte studentenpartij asap haar lijsttrekker bekend. Student Politicologie Mark Vlek de Coningh zal de lijst voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR) aanvoeren. Al sinds concurrent AKKUraatd haar lijst vroegtijdig bekendmaakte, wordt er flink gespeculeerd over de kandidaten van de geelzwarten. ANS kreeg vier extra namen bevestigd. Op nummer drie vinden we de tweede politicoloog op de lijst, Roel Gremmen. Op dit moment is hij secretaris van de partij. Vorig jaar bekleedde hij dezelfde functie bij studievereniging ismus. Zou zijn voorgeschiedenis leiden tot de secretarisfunctie in de USR? Stef Dekkers, nu nog Assessor Vereniging bij studentenvereniging Ovum Novum, staat op plaats zeven. Met deze notering lijkt de kans op een plaats in de USR klein, want er zijn acht zetels te verdelen. Mogelijk zorgt dit bekende gezicht wel voor veel Oviaanse stemmen. Binnen het Ovumbestuur ontstaat nu politieke competitie, Praeses Valerie Richelle staat namelijk op de lijst van AKKUraatd. Opmerkelijk is dat er twee Ragweekbestuurders op de lijst zijn terug te vinden. Voorzitter Fleur Verdenius (nummer veertien) en bestuurslid PR en Sponsoring Judith Salfischberger (nummer negen) zullen in plaats van geld voor het goede doel, nu stemmen moeten binnenhalen. Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh laat weten dat hij in elk geval hoopt op behoud van de huidige vier zetels. 'Een vijfde zetel zou natuurlijk fantastisch zijn, maar extreme groei is niet altijd wenselijk. Een verhouding van vier-vier of vijf-drie heeft in de praktijk goed gewerkt.' Het is opvallend dat er twee politicologen op verkiesbare plekken staan. Vlek de Coningh zegt hierover: 'De selectiecommissie heeft op basis van competenties bepaald, ik ga ervan uit dat deze keuzes bewust zijn gemaakt. Voor de lijst als geheel is representativiteit een belangrijker criterium.' Of de volledige lijst van asap daadwerkelijk iets aan de 'eilandjescultuur' tussen faculteiten doet, moet binnenkort duidelijk worden. Update 22 april: De volledige lijst van asap is bekend. De top vijf wordt gecompleteerd door Jacqueline Hoppenreijs (twee), Lucas Verlinden (vier) en Chris van Heijster (vijf). Deze kandidaten, die met hun top vijf-notering in aanmerking komen voor een USR-zetel, hebben allen bestuurservaring. Verlinden is vice-praeses bij Sodalicium Classicum Noviomagense (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) en Van Heijster is Commissaris Informeel bij de studievereniging van Pyschologie (SPiN). Hoppenreijs, opvallend genoeg de enige vrouw in de top vijf, was vorig collegejaar penningmeester bij de studievereniging voor biologen (BeeVee) en is dit studiejaar student-lid van de Opleidingscommissie van Biologie. Vier van de zeven faculteiten zijn vertegenwoordigd in het bovenste gedeelte van de lijst. In de gehele lijst zijn alle faculteiten vertegenwoordigd. De volledige lijst van asap: 1. Mark Vlek de Coningh (Politicologie) 2. Jacqueline Hoppenreijs (Biologie) 3. Roel Gremmen (Politicologie) 4. Lucas Verlinden (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur) 5. Chris van Heijster (Psychologie) 6. Paulien Alberts (Rechten) 7. Stef Dekkers (Filosofie) 8. Susan Haasjes (Tandheelkunde) 9. Judith Salfischberger (Pedagogische Wetenschappen) 10. Joey Gijbels (Biomedische Wetenschappen) 11. Anke Snoeck (Bedrijfscommunicatie) 12. Marion Anten (Bestuurskunde en Pedagogische Wetenschappen) 13. Jeroen van de Wiel (Moleculaire Wetenschappen) 14. Fleur Verdenius (Communicatiewetenschap) 15. Mirre Scholte (Biomedische Wetenschappen)

 

Lees meer

[UPDATE] Flirtnetwerk op de uni

Baal je altijd als je die UB-flirt niet meer tegenkomt en destijds niet het lef had om hem of haar aan te spreken? De kans bestaat dat je dit binnenkort niet meer overkomt. In Groningen, Utrecht, Tilburg en Rotterdam is het sinds deze week mogelijk om op Biddys.nl anoniem een sjanspoging te ondernemen met een toevallige voorbijganger in de UB, de mensa of een willekeurig ander universiteitsgebouw. Op de site kun je een profiel aanmaken en een flirt versturen, gekoppeld aan de plaats waar je bent. Wanneer je denkt dat het bericht van een ander over jou gaat, kun je daar op reageren en zie je de beste openingszin ooit voorbij komen, kun je waardering voor zijn of haar creativiteit uitspreken met een like. Je favoriete versierlocatie kun je gemakkelijk in de gaten houden door die spot te volgen. Het is nog wel even wachten voor je iemand anoniem naar de bovenste verdieping van het Erasmusgebouw kan lokken, Nijmegen staat nog niet in het lijstje met studie- of woonplaatsen. We hebben de makers vast getipt. Update: De RU is inmiddels toegevoegd als locatie. Zit je in de UB, het Spinozagebouw of de Thomas van Aquinostraat? Meld je aan en flirt met een van onze redacteuren.

 

Lees meer

[Update] Gemeente draait sociëteiten de nek om

Moeten Carolus en Ovum Novum voortaan om 12 uur de tap dichtgooien? Wel volgens een voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B en W). De Gemeente Nijmegen wil dat niet-kroegen na middernacht geen alcohol meer schenken. Dat is het voorstel in de nieuwe Drank- en Horecaverordening, die iedere gemeente vanaf 1 januari 2014 moet hebben. Het college van B en W stelt in de verordening voor dat 'paracommerciële' instellingen fors krappere openingstijden krijgen. Zij mogen volgens de nieuwe plannen enkel nog vanaf 12 uur 's middags tot middernacht drank schenken. Verenigingen als Carolus Magnus, Ovum Novum en Phocas krijgen hierdoor grote problemen. Vanaf 1 januari 2014 wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en andere plekken waar alcohol te verkrijgen is. Kroegen in de Molenstraat mogen daardoor zo lang open blijven als ze willen, studentenverenigingen hebben pech en mogen maar tot middernacht alcohol schenken. In de regeling is besloten dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende paracommerciële instellingen, uitzonderingen zijn dus niet mogelijk. Ook wordt er een 'alcoholmatigingsverordening' van kracht, waarbij Happy Hours niet meer toegestaan zijn. Er wordt gesproken van een Happy Hour als er alcohol wordt verstrekt die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60 procent van de prijs die het normaal kost. De meeste verenigingen verkopen hun biertje voor één euro, tijdens happy hours mag dit nog maar 60 cent zijn. Als verenigingen weer de beruchte 50 cent-feestjes willen geven zouden zij dus moeten zorgen dat deze lagere bierprijs 24 uur en een minuut geldig is. De regeling moet nog door de Gemeenteraad, dus is nog niet definitief. GroenLinks is het niet met de regeling eens en zal woensdag tijdens de behandeling van dit plan met een tegenvoorstel komen. Zij wil dat studentenverenigingen tot 4 uur 's nachts alcohol mogen schenken. GroenLinks-raadslid Jos Reinhoudt: 'Dat sluit beter aan bij het studentenleven. ’s Middags zitten studenten nog in colleges of in de UB. Pas later op de avond begint het uitgaansleven. Daarom mag ’s nachts tot 4 uur de tap open.' Update 16:15 uur: Op dit moment wordt er gewerkt aan een amendement. In ieder geval Groenlinks, D66 en het CDA zijn tegen de regeling zoals deze er nu ligt. Bij elkaar hebben ze 14 van de benodigde 20 zetels. Update 17:00 uur: Inmiddels heeft ook de VVD laten weten dat studenten na middernacht bier moeten kunnen blijven drinken. Met de VVD er bij zijn er nog maar 2 van de benodigde 20 zetels nodig. Toch is nog niet duidelijk wat het alternatief volgens deze partijen moet zijn.

 

Lees meer

[Update] Gemeenteraad: sociëteiten open tot 4 uur

Een meerderheid in de gemeenteraad wil dat sociëteiten van studentenverenigingen tot 4 uur 's nachts open kunnen blijven en dat er tot 8 uur 's ochtends alcohol mag worden geschonken. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) was van plan om sociëteiten nog maar tot middernacht alcohol te laten schenken. Ze wilde een strikt onderscheid maken tussen commerciële horeca en zogenaamde 'paracommerciële' instellingen, waaronder sportclubs en studentenverenigingen vallen. Een meerderheid wil nu dat de venstertijd wordt vastgesteld op 4 uur 's nachts: de sociëteiten hoeven dan nog niet dicht, wel is het zo dat er geen nieuwe studenten naar binnen mogen. Afgelopen vrijdag kwam er veel verzet van studentenverenigingen, het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (BOS) en Nijmeegse politieke partijen. GroenLinks, D66, CDA en VVD hebben een amendement opgesteld, bij elkaar hebben ze 18 van de benodigde 20 zetels. Hoogstwaarschijnlijk zal de Partij van de Arbeid dit amendement ook steunen. Joost van der Geest (CDA), een van de opstellers van het amendement: 'Studentenverenigingen maken de stad mooier. Als zelfs sociëteiten niet meer kunnen, dan draaien we de studentenstad Nijmegen echt de nek om.' Daarmee is dit plan in ieder geval van tafel. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de Happy Hours, B en W wil deze ook aan banden leggen.
Update 13:00 uur:De Partij van de Arbeid steunt niet alleen het amendement, ze zal het zelfs ondertekenen. Daarmee zijn er minimaal 26 van de 39 raadsleden voor dit voorstel om de sociëteiten tot 4 uur 's nachts open te houden. Kantines van sportverenigingen zijn overigens ook gered. Zij mogen wat de meerderheid van de gemeenteraad betreft, iedere dag tot 1 uur 's nachts open zijn en alcohol schenken. Het hele amendement is hier te vinden.

 

Lees meer

[Update] Hulp blijft komen voor gedupeerden kloosterbrand

Op 21 februari treedt De Staat op in de Lindenberg. Donderdag is gestart met de kaartverkoop voor dit concert, bedoeld om de gedupeerden van het afgebrande studentencomplex aan de Groesbeekseweg te hulp te schieten. De kaarten voor het concert kosten 20 euro en de volledige opbrengst gaat naar de ex-bewoners van het pand. Sinds de nieuwjaarsbrand werden er al verschillende acties opgezet om de getroffenen te helpen. Zo geeft de SSHN voorrang aan de kamerlozen, doneerde de universiteit meubels en werden studiespullen vergoed. Ook kan een groot deel van de ex-bewoners drie maanden gratis op een vakantiepark verblijven. Een van de oud-bewoners, Richard Stone, nam initiatief met een actie op Facebook. Inmiddels heeft hij met zijn actie meubels, kleding, tv's, laptops en zelfs smartphones ingezameld. Verder loopt er op dit moment een online fundraiser en staat er nu dus een benefietconcert, mede georganiseerd door Stone, op de agenda. Niet alle studenten die in het voormalig klooster woonden, zijn gebaat bij de vele liefdadigheidsinitiatieven. Niels Folgers, een van de studenten die momenteel op het vakantiepark woont, laat weten al deze hulp niet nodig te hebben. 'Al mijn bezittingen heb ik gelukkig zonder schade uit mijn kamer kunnen halen, mijn enige kosten zijn verhuiskosten en kosten voor de opslag van meubels. Door de gratis tijdelijke woonruimte heb ik genoeg tijd om een nieuwe kamer te vinden en op kijkavonden krijg je automatisch sympathie als je het verhaal vertelt. Ik kan natuurlijk moeilijk oordelen over de situatie van degenen die wel financiële of materiële schade hebben.' Hoewel niet iedereen even zwaar getroffen is, blijft het volgens Stone noodzakelijk om geld in te zamelen. 'Uit een inventarisatie blijkt dat dertien ex-bewoners duizenden euro's schade hebben en diep in de financiële problemen zijn geraakt. Deze mensen hebben zich niet kunnen verzekeren, omdat er van alles mis was met het pand. Zo was het gebouw gevoelig voor inbraak en, zoals is gebleken, niet brandveilig. Verzekeraars weigerden daarom inboedelverzekeringen aan te bieden.' Voor Folgers was verzekeren geen probleem. 'Ik had al een inboedelverzekering afgesloten voor mijn vorige kamer. Toen ik naar het klooster verhuisde, werd niet gevraagd naar de staat van het pand. Ook hoefde ik niet te noemen dat ik antikraak woonde.' Update 7 februari 15.40 uur: Speciaal voor wie alle liefdadigheid nog niet zat is of de kaartjes voor het benefietconcert gewoonweg veel te duur vindt, is er een nieuwe actie. Vanaf komende zaterdag kun je bij de Appie je statiegeld doneren aan de slachtoffers van de kloosterbrand. Maar liefst vier weken lang staan er in de winkels aan de Daalseweg, Molenweg, Groenestraat, Meijhorst, Zwanenveld en Sint Jacobslaan bakken met de tekst 'Sending out an S.O.S. Your message is a bottle'. Update 22 februari 17.33 uur: Vrijdagavond vond het benefietconcert voor de brandgedupeerden plaats. Een kleine tweehonderd bezoekers woonden in De Lindenberg optredens van onder andere De Staat bij. Verwacht werd dat die Nijmeegse band voor veel meer belangstelling zou zorgen. Zou het dan toch aan de te dure kaarten en de overkill aan liefdadigheid hebben gelegen?

 

Lees meer

[Update] ISON haalt uit naar AKKUraatd

Studentenfractie AKKUraatd loopt flink achter de feiten aan, vindt de koepel van internationale studentenorganisaties in Nijmegen (ISON). In een ingezonden stuk haalt ISON flink uit naar de USR-fractie van AKKU. De voorstellen over internationalisering die de studentenpartij de afgelopen tijd heeft gedaan, zouden bestaand beleid negeren en geen rekening houden met maatregelen die al op de planning staan. Svenja van der Tol, voorzitter van ISON, laat weten dat de brief vooral is bedoeld om het ongenoegen te uiten over de manier waarop de AKKU-fractie ideeën heeft gepresenteerd. ‘De Notitie Internationalisering 2014 – 2018, die begin dit jaar in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering werd behandeld, is opgesteld door het International Office', stelt Van der Tol. 'Ook daar waren ze niet blij met de gang van zaken vanuit AKKU, er werd een beeld geschetst alsof er niet genoeg aan internationalisering wordt gedaan. Dit terwijl het International Office al hard werkt aan een aantal zaken die onder andere door AKKU wordt genoemd.' Huguette Poolen, fractievoorzitter van AKKUraatd, wil op dit moment nog niet reageren op de beschuldigingen van ISON. Update 16.45 uur: Inmiddels heeft AKKUraatd op het stuk van ISON gereageerd. De reactie is hier te vinden.

 

Lees meer

[UPDATE] Krijgt Nijmegen een PvdA'er aan het roer?

PvdA-Tweede Kamerlid Sharon Dijksma wordt begin maart aan de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Nijmegen. Dat meldt de Volkskrant vandaag. Volgens de krant is de 40-jarige Dijksma favoriet van de vertrouwenscommissie. Op plek twee zou Hubert Bruls (CDA) staan, die op dit moment burgervader van Venlo is. Dijksma is al sinds 1994 Kamerlid, maar krijgt het nu, tijdens haar zwangerschapsverlof, waarschijnlijk te heet onder haar sociaaldemocratische voeten. De leiderschapscrisis binnen de PvdA zou weleens een goede reden kunnen zijn om na de geboorte van haar kind niet terug te keren in Den Haag. Eerder werd GroenLinks-Eerste Kamerlid Tof Thissen genoemd als gedoodverfde favoriet. Het lijkt de partij maar niet te lukken om serieus te worden genomen als het gaat om burgemeestersbenoemingen van grote steden. 'Andere partijen, waaronder de PvdA, gunnen het ons niet', huilt een GroenLinks-bron tegenover de Volkskrant. Hij zou volgens de vertrouwenscommissie 'een te sterk bestuurder zijn, te inhoudelijk en met te veel idealen'. Ja, en een tweede Thom de Graaf, dat is ook niet alles. Update: Clemens Cornielje, de Gelderse Commissaris van de Koningin, heeft aangifte gedaan vanwege het vroegtijdig lekken van de sollicitanten voor de burgemeesterspost. Dit was strafbaar gesteld om de belangen van de kandidaten niet te schaden. De Gelderlander publiceerde al op 21 januari een lijst met 11 namen, waaronder alle negen potentiële burgervaders. De schavuit die dit naar de krant heeft gelekt zal nu moeten boeten.

 

Lees meer

[UPDATE] Occupy Nijmegen ten einde

Het is twijfelachtig of Occupy Nijmegen de honderd dagen gaat halen. Deze week adviseerde de politie de overgebleven tentbewoners om vandaag (dag negentig) te vertrekken. Volgens de politie kunnen de demonstranten wanneer het te koud wordt niet langer in het Valkhofpark verblijven, maar zolang het weer mee blijft werken, is er geen reden om te vertrekken. Inmiddels is het kamp bijna uitgestorven, slechts twee van de tentjes zijn nog bewoond. Als er maar weinig mensen zijn 'is het moeilijker om overlast en bevuiling tegen te gaan', aldus een woordvoerder van de gemeente tegen De Gelderlander. 'De politie doet in dit geval dan ook een beroep op het gezonde verstand van de Occupy'ers en adviseert om vrijdag te vertrekken.' Vanmiddag komt de politie opnieuw een kijkje nemen. Gisteren liet een van de occupy'ers nog weten gehoor te geven aan de oproep van oom agent. Op dit moment lijken de kampeerders echter van plan te zijn te blijven. Een van de aanwezige occupy'ers zegt dat ze zoveel mogelijk mensen willen mobiliseren om toch door te kunnen gaan. Daarmee willen ze de gemeente overtuigen echt een eigen plek nodig te hebben. Update: Occupy Nijmegen is niet meer. Gisteren zijn de laatste restjes van de drie overgebleven occupy'ers opgeruimd, onder toezicht van de politie. Volgens De Gelderlander is er door de DAR zo'n 4 ton aan rommel meegenomen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer het kampement weer wordt opgebouwd.

 

Lees meer

[Update] Project Glassroom: in gesprek met de deelnemers

Het kleine glazen huisje op het Erasmusplein staat te blinken in de ochtendzon, terwijl de organisatoren van project Glassroom met spanning wachten op de 'kandidaten' die vandaag negen uur lang achter het glas zullen doorbrengen. De bedoeling van het experiment, dat gisteren van start ging, is mensen bewuster maken van hun sociale mediagebruik. Elke dag zijn twee personen van 9.00 tot 18.00 uur op elkaar aangewezen als gesprekspartner, zonder telefoon of internet. De initiatiefnemers van de Studentenkerk vonden de eerste dag zelfs beter verlopen dan verwacht. 'De kandidaten bleken veel met elkaar gemeen te hebben. Er vielen na een tijd wel wat stiltes, maar dat houd je toch. Bovendien was het helemaal niet ongemakkelijk hoorde ik', aldus Sjoerd Boonstra van de organisatie. Vandaag zal het de beurt zijn aan twee 'verse' deelnemers. Net als Boonstra zich afvraagt waar ze blijven komt de eerste al richting het huisje gelopen. Wievineke (21) studeert Geneeskunde en was meteen laaiend enthousiast toen ze hoorde van het project. 'Dit is echt iets waar ik aan mee moest doen, in het dagelijks leven zal je zoiets nooit meemaken.' Dat ze dadelijk de hele dag met een wildvreemde moet praten lijkt haar op het eerste gezicht niet veel te doen. 'Als ik niet met hem of haar op kan schieten? Dan ga ik toch lekker in discussie. Ik maak me daar echt geen zorgen om hoor.' Gelukkig staat er ook een beetje afleiding op het programma voor de deelnemers van vandaag. Gisteren bezocht rector magnificus Bas Kortmann de Glassroom al tijdens de lunch voor een gesprek. Vandaag zal hoofd communicatie aan de RU, Pim van Zanen, het middageten verzorgen. Met nog een paar minuten te gaan komt de tweede deelnemer Grzegorz (19), net gestopt met zijn studie Natuurkunde, het plein op en stelt zich aan Wievineke voor. 'Met de namen alleen al kunnen we wel wat tijd vullen', grapt Grzegorz. Zelf heeft hij al geen Facebook meer en Whatsapp gebruikt hij alleen om 'initieel contact te faciliteren'. Bij Wievineke ligt dat wel anders, ze voert lange gesprekken over Whatsapp. De zenuwen komen bij beiden inmiddels een beetje bovendrijven. 'Ik ben wel benieuwd hoor', lacht Grzegorz. Deze reageert spontaan: 'Ach, als we ons heel erg vervelen leer ik je wel dansen.' De telefoons moeten worden ingeleverd en ook de kandidaten gaan achter slot en grendel. Na afloop zal ANS peilen of de stemming nog steeds zo goed is als vanochtend. Update 4 juni 10.07: Gisteravond klokslag 18.00 uur mocht het tweetal eindelijk de Glassroom verlaten. Was het niet verschrikkelijk irritant om negen uur op elkaars lip te zitten? Wievineke vindt van niet: 'Het was juist heel fijn om een dag geen verplichtingen te hebben, aan niets te hoeven denken. Lekker relaxt. In het begin had Grzegorz zijn horloge nog om, maar deze hebben we daarna meteen naar buiten gesmeten. We wilden geen besef hebben van de tijd, dat is veel leuker.' Grzegorz kan dit alleen maar beamen. Ook diepgaande gesprekken over politiek, religie en familie waren geen enkel probleem. 'Daarin verschilden onze meningen nogal, dus het was heel interessant om die met elkaar te vergelijken. Ik ben een goede luisteraar, dus ik vond het fijn om Wievineke veel aan het woord te laten,' aldus Grzegorz. Er was ook tijd voor wat ontspannende activiteiten, in de vorm van yoga. Wievineke: 'Grzegorz liet op een bepaald moment vallen dat hij aan yoga doet, dus toen besloten we om een aantal oefeningen te doen. Het kon vandaag allemaal!' Het mag wel duidelijk zijn dat de telefoon of laptop absoluut niet werden gemist, waarmee kan worden geconcludeerd dat de insteek van project Glassroom voor deze twee kandidaten is geslaagd. Morgen zal er een nieuw tweetal plaatsnemen in het glazen huisje en verzorgt Gerard Meijer, voorzitter van het college van bestuur van de RU, de lunch.

 

Lees meer

[Update] RU verwacht recordaantal deelnemers introductie

Over iets meer dan een week begint de introductie van de Radboud Universiteit. Eerstejaars staan te trappelen om te mogen beginnen aan hun studententijd en op zondag 18 augustus is het dan zover. Met een recordaantal deelnemers, zo lijkt het. Op dit moment zijn er al ruim 2.800 aanmeldingen van eerstejaars die zich een week lang zullen onderdompelen in de feestjes van disputen, studentenverenigingen en de Molenstraat. Verwacht wordt dat er meer mentorkindjes zullen zijn dan vorig jaar: toen bleef het aantal deelnemers net steken onder de 3.000. Rob Vaessen, projectleider van de introductie: 'In 2012 haalden we een record van 2.982 studenten, we verwachten dat het er dit jaar meer worden. We houden rekening met ongeveer 10% meer aanmeldingen, dus boven de 3.200 deelnemers.' Echte problemen zoals vorig jaar verwacht Vaessen niet, toen bleek dat er te weinig plekken waren voor de Introductieweekenden. Dit jaar kunnen er meer mensen mee en er ligt ook een noodplan klaar. Ook in andere steden worden records verwacht voor de Introductieweek, zo meldt Novum. In Groningen worden 500 meer studenten verwacht en de Utrechtse UIT-week heeft zelfs al het maximale aantal deelnemers bereikt. Grote kans dat dit te maken heeft met een toename van het aantal studenten. In juni bleek al dat het aantal vooraanmeldingen voor de RU 18% meer is dan vorig jaar. Update 17 augustus 13:00 uur: Er hebben zich 3.369 eerstejaars aangemeld voor de introductie. Het daadwerkelijke aantal deelnemers kan nog steeds toenemen: tot en met maandagochtend kunnen nieuwbakken studenten zich aanmelden bij de Introductiebalie.

 

Lees meer

[Update] RU zet zich in voor de populariteit van de wiskunde

Vandaag strijden 142 teams tegen elkaar tijdens het 22e wiskundetoernooi van de RU. De teams bestaan uit leerlingen van 88 middelbare scholen uit heel Nederland. Het eerste wedstrijdonderdeel is een estafette in de sporthal. Daarbij krijgen de scholieren steeds een nieuwe vraag als de vorige is ingeleverd. Een wedstrijd waarbij zo snel mogelijk de Rubik's kubus moet worden opgelost en de quiz ‘the som of us’ moeten de winnaars bepalen. Die worden tijdens een borrel in het Huygens vanmiddag bekend gemaakt. Het thema van het toernooi is dit jaar sport. Oud-organisator Moniek Messink legt uit waarom: ‘Het doel van dit toernooi is om wiskunde te promoten. We willen laten zien wat er in de praktijk met wiskunde wordt gedaan. Thema’s van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de financiële wereld, autoraces en cryptografie.’ Veel studenten en docenten van de afdeling wiskunde lopen tijdens het evenement rond om vragen van nieuwsgierige aankomend eerstejaars te beantwoorden. Op die manier hopen zij van het ietwat stoffige imago van de studie af te komen. Dit soort toernooien vindt tot nu toe alleen maar plaats bij wiskunde, studies als natuur- en scheikunde doen nog niet mee. Messink: ‘Daar is al wel een keer over gesproken, maar het is nog niet van de grond gekomen.’ In Nederland is dit het enige universiteitsgerelateerde wiskundetoernooi, in Keulen en Leuven wordt het ook georganiseerd. De twee beste teams winnen een reis naar Londen. Het derde team mag samen met het winnende Duitse team naar het wiskundemuseum in Giessen. Het is de vraag of dat de moeite van de wiskunde waard is. Update 12 oktober 10.15 uur: Nijmeegse scholieren hebben het toernooi gewonnen! Scholieren van het Stedelijk Gymnasium hebben de hoofdprijs in de wacht gesleept en mogen vijf dagen naar Londen. Delft en Boxmeer vullen de andere twee plaatsen op het erepodium.

 

Lees meer

[UPDATE] Studentes begluurd

Maandagavond is een 35-jarige man opgepaktomdat hij een studente door het raam in haar studentenhuis begluurde en haar vervolgens liet schrikken door op het raam te bonzen. De man is geen onbekende van de politie. Hij wordt al enige tijd in de gaten gehouden en is al vaker gepakt voor gelijksoortige delicten. Hij schijnt studentes zowel op de campus als in studentenhuizen te bespieden. 'Lastig is echter dat iemand niet vastgezet kan worden voor het begluren van vrouwen. De arrestatie maandag is op basis van een APV (Algemeen Plaatselijke Verordening, red.) verricht en hier kan slechts een boete voor worden gegeven', licht de woordvoerder van politie Gelderland-Zuid toe. Toch is de man momenteel niet op vrije voeten. Meteen na de arrestatie maandagavond is hij opgepakt voor een andersoortig delict, hiervoor zit hij nog vast. De politie benadrukt dat zij hard bezig is om een dossier omtrent de man en zijn zedenzaak op te bouwen, zodat zij hem uiteindelijk door het OM kan laten vervolgen. Update: De Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) zal via een brief de 1012 bewoners van studentencomplex Hoogeveldt waarschuwen voor de gluurder. Dit was al besloten voordat de bespieder maandag werd opgepakt en gisteren weer op vrije voeten kwam. Uit de meldingen die de SSHN heeft ontvangen blijkt dat het om dezelfde gluurder gaat als degene die eerder Nijmeegs groen liet verdwijnen. De viezerik is al enkele jaren 'actief', maar zal hopelijk op korte termijn voor langere tijd achter de tralies verdwijnen.

 

Lees meer

[Update] USR pleit voor carrièreweek

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft de Notitie Loopbaanbegeleiding (.pdf) opgesteld. In deze notitie doet de USR een voorstel aan het College van Bestuur (CvB) voor het organiseren van een campusbrede Career Week, een week die in het teken staat van oriëntatie op de arbeidsmarkt. In de aanbeveling worden drie doelstellingen genoemd: het belang van arbeidsmarktoriëntatie tijdens de studie benadrukken, studenten bewust maken van de mogelijkheden die er al zijn en trainingen faciliteren ter voorbereiding op sollicitaties. Het plan is ambitieus, naast bovenstaande doelen wordt zelfs geprobeerd om Mark Rutte, Jet Bussemaker of Willem-Alexander te strikken voor de afsluiting van het evenement. Het CvB zou ruim 61.000 euro beschikbaar moeten stellen voor de Career Week. In Nijmegen is al een groot aantal studentenorganisaties en studieverenigingen actief op het gebied van loopbaanbegeleiding en arbeidsmarktoriëntatie. Make a Move, Integrand en UniPartners organiseren jaarlijks verschillende carrière-evenementen. Ook studieverenigingen verzorgen carrièredagen en gastcolleges, zo is er het Nijmegen Career Event, een samenwerking tussen ESV (Economie) en Synergy (Bedrijfskunde). De USR laat weten dat deze organisaties al in een vroeg stadium zijn betrokken bij de plannen voor de Career Week. Bij navraag blijkt echter dat Make a Move, dat onderdeel is van AIESEC, niet op de hoogte was van de plannen van de studentenraad. 'Het is jammer dat we niet zijn benaderd door de USR, mogelijk hadden we tot een mooie samenwerking kunnen komen met meerdere gelijkgestemde organisaties.' Synergy laat weten wel op de hoogte te zijn. 'Het werd gebracht als mededeling, we waren graag meer betrokken bij de uitvoering. Natuurlijk is Synergy voorstander van carrière-evenementen, het is alleen te hopen dat een universiteitsbrede week niet in ons vaarwater komt.' Tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) van 27 januari wordt duidelijk of het CvB de plannen van de studentenraad steunt. Update 15.30 uur: Make a Move laat weten dat zij gisteravond nog zijn gebeld over de notitie. Dit was pas na het telefoontje waarin de USR aan ANS liet weten dat de eerder genoemde organisaties werden betrokken bij de plannen. Toeval? Wij denken van niet. Update 27 januari 16.40 uur: Vanmiddag heeft het CvB tijdens de UGV toegezegd het initiatief van de USR te steunen. Het College staat positief tegenover de Career Week en stelt geld beschikbaar voor de uitvoering van de plannen. Studenten kunnen in de week van 10 maart meedoen aan verschillende workshops en activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt.

 

Lees meer

[Update] USR-verkiezingen: gelijkspel

De RU-verkiezingen eindigen ook dit jaar weer in een gelijkstand. Zowel AKKUraatd als asap veroverden vier zetels. AKKUraatd heeft dit jaar 2824 stemmen, tegenover de 2884 van vorig jaar. asap wist 2624 kiezers aan te trekken, in 2013 was dat aantal 2564. Het aantal blanco stemmers lag dit jaar op 713. Bij de vorige verkiezingen was dit 791. 33,8 procent van studenten heeft dit jaar gestemd, een daling ten opzichte van vorig jaar. Update 28 mei 16.52: Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh van asap zegt heel blij te zijn dat zijn partij vier zetels heeft. 'We hebben studenten overtuigd dat we weer het beste voorhebben met de medezeggenschap. Ik verheug me op de samenwerking met AKKUraatd.' De sfeer zat er voor zijn partij goed in bij het Cultuurcafé, asap trok voor de deur flessen champagne los. Jordy Davelaar, de nummer een van AKKUraatd, is zichtbaar geëmotioneerd. 'Het is een goed resultaat, ook omdat we weer de meerderheid van de stemmen hebben. We hebben een mooie en gemoedelijke campagne gevoerd en er is een leuk team gevormd', aldus Davelaar. Update 28 mei 17.26: Fedor Hageman, de nummer zes van AKKUraatd die met voorkeursstemmen is gekozen, heeft besloten niet de USR in te gaan.

 

Lees meer

[Update] Veolia kansloos in gevecht om Limburgse spoorlijn

In oktober plaatste ANS een ingezonden brief over de structurele problemen bij vervoersbedrijf Veolia, naar aanleiding van de opgerichte Facebookpagina 'Veolia weg uit Limburg'. Inmiddels loopt de concessie van het spoor in Limburg ten einde en is de kans klein dat Veolia de komende jaren de spoorlijn tussen Nijmegen en Roermond zal bestieren, zo meldt de Volkskrant in een verdiepend artikel. Veolia kan de strijd met grote staatsbedrijven zoals de NS en Deutsche Bahn, waar ook vervoerder Arriva onder valt, niet aan, omdat deze beide gebrand zijn om de Limburgse spoorlijn over te nemen. Dit is niet zonder reden: Wilma Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heeft besloten de stoptrein tussen Maastricht en Roermond aan de concessie toe te voegen - een lijn waar ook intercity's van de NS rijden. De NS, die dochterondernemening Abellio wil inzetten, ziet het niet zitten om twee verschillende vervoerders over dezelfde spoorlijn te laten rijden en hoopt daarom koste wat kost de concessie te bemachtigen. Arriva en Veolia hopen daarentegen al jaren het NS-net op te kunnen splitsen en eigen stoptreinen tussen de NS-intercity's te laten rijden. Mocht de wens van Arriva worden gerealiseerd, dan vreest de NS voor 'grote vertragingen en chaos als gevolg van alle verschillende aanbieders die hun eigen belang boven het algemene belang zouden stellen'. Veolia mag dan geen schijn van kans maken in de strijd om de aanbesteding van het Limburgse vervoer, het bedrijf zal wel meerdere pogingen doen om het proces zo lang mogelijk te rekken wanneer de nieuwe vervoerder in februari bekend wordt gemaakt. Zo kan Veolia langer verdienen aan de huidige concessie. Update: dinsdag 27 januari, 10.50 uur In het Volkskrant-artikel wordt gesuggereerd dat, naast het feit dat Veolia geen schijn van kans maakt tegen grootmachten NS en Deutsche Bahn, het bedrijf opzettelijk zou afstevenen op een concessieverlies. In een officiële verklaring, neemt Veolia afstand van deze beweringen: 'Dat we opzettelijk bij voorbaat de handdoek in de ring zouden willen gooien en de procedure zo lang mogelijk zouden willen rekken om nog iets te kunnen verdienen, is gewoon onzin: wij schrijven in om de concessie met 15 jaar te verlengen, niet met enkele maanden.'

 

Lees meer